Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy.

Predstavte si obec, ktorá má vyriešené odpadové hospodárstvo, je energeticky sebestačná, v riekach a v studniach má vyhovujúcu vodu, čistý vzduch a v priľahlých chránených územiach rastie a žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Miestna komunita má v obci dostatok príležitostí na oddych a rekreáciu, deti priestor na hry a šport, dôchodcovia na rôzne spoločenské aktivity…
Hodnota bioprofilu tejto obce by bola 100 %.

Ako je na tom vaša obec? Akú hodnotu bioprofilu by dosiahla?

Pošlite kufrík mladého ekológa škole a motivujte tak deti k zážitkovému outdoorovému vzdelávaniu. Cieľom programu Bioprofily miest a obcí Slovenska je na základne vlastného pozorovania lokálneho prostredia pochopiť zložité vzťahy v prírode a v spoločnosti a následne aktívne rozmýšľať nad nápravnými opatreniami. Pomôcky v kufríku sa dajú využiť aj na hodinách biológie.

Kufrík obsahuje:
31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry, úvod k programu Bioprofily miest a obcí Slovenska a bádateľskú lupu. Každý určovací kľúč sa skladá z jednej strany ilustrácií a z druhej strany sú uvedené popisy k ilustráciám, vrátane latinského názvu a pomenovania živočícha alebo rastliny v češtine, angličtine, nemčine a maďarčine.

Ďakujeme!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Weber

Martin Weber

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Strom života sa vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže, ktoré zahájilo svoju činnosť v roku 1979.

Strom života ponúka programy evironmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému:

- čistoty ovzdušia
- vodného a odpadového hospodárenia
- biodiverzitu
- na tému globálneho otepľovania a spotreby energie
- na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru a rešpektovanie názorov iných.

Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí. Jeho krédom je učiť sa vnímať krásu a tvoriť krásu, pretože slovami Dominika Tatarku „Krajina je výtvarným dielom národa“.

Vízia organizácie

StromStrom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt.

Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností a rôznych názorových prúdov.

Členovia a vedúci Klubov sú slobodní v rozhodovaní a názoroch ― spája ich však potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje korene, kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti.
Členovia organizácie rešpektujú dobrovoľnú spoluprácu a poskytujú istotu, že ich snaženie je založené na vnútornej motivácii a úprimnej snahe zlepšiť kvalitu života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.

Strom života je organizácia, ktorá snahy a aktivity členov všestranne podporuje, oceňuje a zviditeľňuje. Organizácia prináša príklady dobrej praxe environmentálnej výchovy nielen pre školy, Kluby a rôzne záujmové združenia, ale je inšpiráciou aj pre samosprávy a miestne komunity, ktoré tak môžu nájsť spoľahlivého partnera pre spoluprácu a rozvoj.

Strom života pomáha v ľuďoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou. Strom života sa snaží vytvoriť svet, v ktorom bude radosť žiť a rozvíjať ľudský potenciál, čím si v rámci odbornej a laickej verejnosti získava uznanie za kvalitu svojej činnosti.

Platforma činnosti

Sme krajinou bohatou na množstvo vzácnych architektonických objektov, umeleckých diel a prírodných krás. Strom života upriamuje pozornosť na tieto hodnoty a snaží sa o ich múdre zveľaďovanie.
Mnohí členovia Klubov detí a mládeže Stromu života v súčasnosti pôsobia už ako profesionálni pracovníci ochrany prírody a krajiny na rôznych úsekoch štátnej správy a samospráv. Strom života sa pre nich stal školou života, ktorá im pomohla dospieť a zmúdrieť, alebo len „stať sa lepším človekom“.

Denis Blaho

Denis Blaho

Názov organizácie Strom života
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.stromzivota.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt