Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

PRÍBEH ŽELEZNEJ MATKY

Klub železných matiek vznikol na sociálnej sieti v decembri 2010. Od apríla 2017 je občianskym združením a spoločenstvom stoviek úžasných žien, ktoré sú najmä mamami, ale pritom samé sebou. Je to miesto, kde členky v dôvernej atmosfére zdieľajú svoje radosti i starosti a nachádzajú pomoc, podporu a dobré rady. Je to priestor na vyjadrenie a výmenu názorov na materstvo, ženstvo, výchovu detí, tradície, odovzdávanie hodnôt, na rolu modernej ženy a matky v rodine, v práci a v spoločnosti. Ako občianske združenie sa venujeme budovaniu diskusnej kultúry, rozvíjaniu hodnoty ženskej spolupatričnosti, posilňovaniu uvedomelej ženskej komunity, aj podpore žien-matiek, ktoré sa ocitajú v sociálnej izolácii.

AKO BUDE VÝSTAVA VYZERAŤ?

Výstavu budú tvoriť veľkorozmerné fotografie vo formáte 50x70 cm v počte 20 kusov, ktoré sú výberom fotografií z charitatívnych kalendárov klubu - Železná matka 2017 a 2018. Fotografie zobrazujú 14 súčasných slovenských žien rôzneho veku a rôzneho bydliska (na Slovensku aj v Európe), ktoré spája materstvo (dohromady majú 31 detí) a členstvo v Klube železných matiek. Ide o moderné ženy vo veku od 30 do 48 rokov, rôznych profesií (od architektky, cez etnografku, embryologičku, až po vysokú manažérku v cestovnom ruchu), so skúsenosťami s návratom do pracovného procesu po materskej (rodičovskej) dovolenke, ako aj s postavením pracujúcej ženy-matky v rámci spoločenskej, rodinnej a firemnej/inštitucionálnej hierarchie, so všetkými jeho ťažkosťami a komplikáciami.

O ČOM CHCEME HOVORIŤ?

Projekty folklórnych charitatívnych kalendárov Železná matka 2017 a 2018, ktoré sa stali predlohou a základom tejto výstavy, poukazujú na to, že podstata ženstva a materstva sa nezmenila ani vekmi a pocity, myšlienky a motívy žien-matiek sú generačne rovnaké. Aj súčasná, moderná, vzdelaná žena, ktorá je profesionálkou vo svojom odbore, sa v čase materstva často dostáva do spoločenskej izolácie, z ktorej len veľmi ťažko nachádza cestu von. Matka bola odjakživa v každej spoločnosti symbolom pevného puta. Ženy, ktoré mali to šťastie prijať dar materstva, boli kedysi v spoločnosti ústrednými postavami. V dnešnej modernej dobe je naopak vzdelaná a kultivovaná žena v role matky kdesi na okraji spoločnosti, vyčlenená z pracovného procesu, zo sociálnych skupín, často ako žena žijúca osamelo. Naším cieľom je vrátiť týmto matkám pocit zdravého sebavedomia, pocit, že hrajú ústrednú rolu v rodine i spoločenstve, pocit hodnoty a dôstojnosti. Je to náš spôsob, ako prispieť k myšlienke rodovej rovnosti na úrovni žien, ktoré okrem svojej ženskej roly v spoločnosti prijali aj úlohu matky – vychovávateľky nových generácií.

PREČO O TOM HOVORÍME?

Pretože veríme, že posilnenie postavenia žien každej spoločnosti prospieva. Prospieva nielen individuálnym rodinám a komunitám, ale je prínosom pre spoločnosť aj hospodársky a ekonomicky. Napriek tomu rodová nerovnosť zostáva v niektorých skupinách pomerne hlboko zakorenená. Vzdelané ženy, a najmä tie, ktoré načas „vypadnú" z bežného pracovného procesu pôrodom a výchovou malého dieťaťa, často prídu o roky budovania svojho profesionálneho statusu. Neraz strácajú prístup k dôstojnej práci, čelia pracovnej segregácii a často výrazným rozdielom v odmeňovaní. Mnohé ženy-matky sa svojím materstvom až príliš často stanú zraniteľnými a závislými na svojich mužských partneroch. Priveľa ich čelí diskriminácii a mnohé, aj u nás na Slovensku, čelia násiliu. V politických, hospodárskych a rozhodovacích procesoch sú ženy, a najmä matky, zastúpené nedostatočne aj u nás. Najhoršie je, že toto všetko mnohým ľuďom príde ako pomerne normálne a tolerovateľné. Preto o tom potrebujeme hovoriť.

ČO VÝSTAVOU DOSIAHNEME?

Výstava nám umožní prezentovať nielen bohatstvo tradícií a mimoriadnu rozmanitosť a krásu krojov slovenských žien z minulosti, ale predovšetkým ňou netradičným spôsobom poukážeme na mnohé prekážky a obmedzenia, ktorým čelia moderné ženy-matky v súčasnosti. Pomenujeme príbehy žien, ktoré prekonali prekážky a realizujú sa nielen ako matky, ale aj ako vzdelané a pracovité, nezávislé osobnosti.

Je to tiež jeden zo spôsobov, akým podporíme charitatívny kalendár Železná matka 2018, ktorého CELÝ výťažok poslúži na zakúpenie zariadenia pre matky do vybraných slovenských pôrodníc.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia87

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Katarína Strýčková

Katarína Strýčková

Katarína Strýčková
Vyštudovala žurnalistiku, politológiu a medzinárodné vzťahy a aproximáciu práva na UK v Bratislave.
Desaťročie pôsobila na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, neskôr riadila odbor zahraničných vzťahov a protokolu v Národnej rade Slovenskej republiky.
Zakladateľka Klubu železných matiek, venuje sa projektom súvisiacim s podporou a posilňovaním vzdelanej a kultivovanej ženskej a materskej komunity.
Jej profesiou ostáva oblasť medzinárodných vzťahov, diplomacie a protokolu.

Názov organizácie OZ Klub železných matiek
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.zeleznamatka.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt