Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Jedinečnosť okolitej prírody, zdokumentované stopy ľudskej činnosti od staroveku, stále živé tradície a príbehy ľudí zo života v Malachove v minulosti vo fotografiách. Po rokoch naplnených inými aktivitami zameranými na skrášlenie a propagáciu Malachova (Malachovské náučné chodníky, Múzeum v Kováčovie dome) sa členovia OZ Malachovská dolina rozhodli zdokumentovať históriu aj súčasnosť vo forme knižnej publikácie. Skúsená autorka monografií Marianna Bárdiová oslovila aj ďalších autorov (spolu je ich 15), aby pre ďalšie generácie zaznamenali okrem prírodných pozoruhodností aj tie kultúrne a spoločenské. Nadšenec miestnej histórie si pribral ďalšie témy, zozbierali sa ľudové piesne aj historické predmety a spomienky obyvateľov. Pozornosť bola venovaná aj histórii a súčasnosti spolkového života v obci a silnej športovej základni. Obyvatelia Malachova sa ochotne zapojili do výskumu, a najmä vďaka nim a pre nich uzrie čoskoro svetlo sveta kniha, ktorá nesmie chýbať v žiadnej malachovskej domácnosti a ani na našej knižnej poličke na konečnej zastávke autobusu.

Naša polička - samoobslužná knižnica na konečnej zastávke, ktorú zdobí socha Velestúr od miestneho akademického sochára M. Bárdiho. Jeho diel nájdete v obci viac.

Ortútske jazierko je domovom mnohých vzácnych živočíchov a jeho okolie je balzamom na dušu. V knihe predstavujeme aj ďalšie pozoruhodné miesta v okolí obce.

Tzv. dolnopršiansky cintorín pripomína časy pred zlúčením Dolných Pršian a Malachova. Kapitoly o histórii napísal náš historik nadšenec, ktorý vyniesol na svetlo sveta mnohé dovtedy neznáme informácie o ľuďoch a udalostiach. Cez osobné príbehy prenikáme viac aj do dejinných udalostí, ktoré ovplyvňujú náš život do súčasnosti.

Členovia jednej z najstarších organizácií v Malachove - Slovenského ovocinárskeho spolku, neskôr Slovenského zväzu záhradkárov, sa stretávali vždy na Jána na guláši Pod Krížom. V Malachove je stále silná ovocinárska tradícia, miestna organizácia tu prevádzkuje muštáreň. Po tohtoročnej bohatej úrode sa môžeme tešiť na kvalitnú jablkovicu!

Tradícia Jánskych gulášov bola obnovená na Rekreačnej lúke Pod Skalkou. Toto miesto vzniklo vďaka projektu OZ Malachovská dolina, ktorý podporil Ekopolis v programe Zelené oázy. Miesto slúži nielen Malachovčanom, ale aj "cezpoľným", je zároveň dobrým východiskovým miestom na túry po Malachovských náučných chodníkoch (prírodovedný, banský).

S malachovskými ochotníkmi je vždy veselo. Tu v hre Ženské oddelenie od S. Štepku. Súbor Malá Chova je pokračovateľom živej tradície ochotníckeho divadla v Malachove. Vystúpenia bývajú na Vianoce a na Veľkú noc.

Starší obyvatelia v Malachove sa ochotne zapojili do zberu spomienok, piesní a historických predmetov. Našu pamätníčku Máriu Kapustovú, dcéru známeho valaškára J. Snopka, tu spovedá etnomuzikologička A. Lukáčová.

Práce na knihe financovala obec Malachov za pomoci Fondu na podporu umenia. Keďže kniha nám narástla viac, ako sme predpokladali, a bude obsahovať aj veľa obrazového materiálu, potrebujeme na jej tlač vyzbierať ďalšie financie.

Obraciame sa týmto na všetkých obyvateľov aj fanúšikov Malachova, aby na toto dielo prispeli aj finančne.Veríme, že kniha poteší každého čitateľa a bude spájať nielen rôzne generácie Malachovčanov, ale aj starousadlíkov a nových obyvateľov obce.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky6

Sumarizujeme!

Update #6, 21.01.2019

Kniha o Malachove prechádza v tomto čase poslednou jazykovou korektúrou, a tak sme mohli zosumarizovať aj všetky informácie do tiráže – autorov fotografií, ľudí a inštitúcie, ktorí nám poskytli informácie a materiály a chceme tam uviesť aj poďakovanie všetkým, ktorí nám na vydanie knihy finančne prispeli. Menoslov darcov, najmä Malachovčanov, ale aj darcov prostredníctvom webovej domény startlab.sk, by bol veľmi dlhý a hoci sme im veľmi vďační, vymenovať chceme najmä tých, ktorí prispeli sumou 100,- eur a viac. Sú to: JUDr. Peter Dlhopolček (Malachov), Karol Konárik (Banská Bystrica), Marek David (Banská Bystrica), Mgr. Miroslava a Jürgen Seidel (Frankfurt am Main), Ivan Gálus (Malachov), RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková (Malachov) a Divadelný súbor Malá Chova z Malachova. Na vydanie knihy prispela aj Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. a výraznú podporu z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia. Poďakovať sa chceme Mgr. Ľubke Kubišovej, PhD., ktorá mala dobrú ideu využiť elektronickú zbierku na doméne startlab. sk a aj ju zabezpečila, ale aj Ing. Lucii Kapustovej a Kataríne Bedríkovej, ktoré obetavo zabezpečovali verejnú zbierku po Malachove. Ďakujeme aj malachovským recenzentom – Márii Dobrotovej, Mgr. Emílii Snopkovej, Ondrejovi Slivkovi a Pavlovi Teremovi, ktorí pripravené texty a obrazové prílohy skontrolovali a upozornili nás na niektoré chyby, nepresnosti alebo chýbajúce informácie.

Odborní recenzenti knihy nám už tiež poslali svoje posudky. Potešte sa spolu s nami z ich vyjadrení na našu spoločnú prácu.

Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. z Katedry životného prostredia Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici napísal: „Ide o mimoriadne komplexne spracovanú monografiu, ktorá sa snaží detailným spôsobom pokryť všetky stránky života obce, počnúc krajinou, históriou, politikou, kultúrou a končiac športom. Takéto bohaté spracovanie charakteristiky obce nie je obvyklé a preto ho možno hodnotiť ako výnimočne záslužný čin. ... Monografia predstavuje veľmi hodnotné originálne dielo."

Mgr. Patrik Kunec, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici považuje monografiu za výpravné dielo: „O obci ešte v minulosti nebola spracovaná monografia, takže vytvorené dielo je priekopníckym počinom. Hneď na úvod môžem konštatovať, že je aj počinom úspešným. Veľmi pozitívnym atribútom pripravovanej monografie je, že na jej tvorbe sa podieľali odborníci z rôznych vedných odborov, ktorí vo svojich textoch fundovane opísali podobu geografie v okolí Malachova, charakterizovali neživú a živú prírodu, poskytli obraz o dejinách obce, zachytili podobu tradičnej kultúry v nej, alebo priblížili súčasné spoločenské dianie v obci. Veľká časť autorov pôsobila alebo pôsobí na jednotlivých pracoviskách Univerzity Mateja Bela alebo v kultúrnych inštitúciách mesta Banská Bystrica, čo dáva záruku, že nimi vypracované texty sú po obsahovej stránke spracované kvalitne."

Dúfame, že aj polygrafia knihy bude úspešná a v dohľadnom čase sa hotového diela dočkáme.

Redakčná rada

Onedlho zase budú fašiangy. Aj pre rokmi bývalo veselo

A ako v súčasnosti, aj kedysi mala lyžovačka v Malachove svojich priaznivcov

Lyžovačka pre pár rokmi

Finišujeme!

Update #5, 17.12.2018

Práce na knihe o Malachove sa už pomaly priaznivo ukazujú, priebežne v posledných troch týždňoch sa trojčlennej redakčnej rade (M.Bárdiová, A.Lichý, Ľ.Kubišová) podarilo dočítať a doopravovať všetky texty od všetkých autorov (niektoré aj niekoľkokrát po konzultáciách s autormi) a uzavrieť aj obrazové prílohy. Textov aj fotografií je veľmi veľa. Dnes som sústredila všetky texty bez obrazových príloh do jedného súboru, aby sme ich mohli poslať dvom recenzentom na posúdenie. Keď som dozadu vložila ešte aj textové prílohy - zoznam rastlín v tabuľke, zoznam významných dátumov pre obec, zoznam chotárnych názvov a zoznam predstaviteľov divadla, zase to narástlo o pekných pár desiatok strán. Neviem si predstaviť, ako to, čo aj aký tvrdý knižný obal väzby unesie! Všetci, čo sme na tom pracovali, sme urobili aj prieskum a základný výskum v teréne, z čoho sme potom tvorili súvislosti a spracovávali texty. Utešene nám to rástlo pod rukami a nikto sa už tých informácií nechcel vzdať, keď ich už pozháňal. Mali sme dobrých respondentov, ktorí nám veľa porozprávali, a dodali zaujímavé fotografie a písomnosti. Sme im za to vďační. Jedna etapa je teda za nami, texty odchádzajú recenzentom.Teraz ešte dopracujeme verzie textov aj s obrazovými náhľadmi, ktoré dostanú na kontrolu dvaja pamätníci, aby sme predišli chybám. To bude ďalšia dôležitá etapa. A bolo by aj načase, aby sa redakčná rada poobzerala po domácnosti, lebo sa blížia Vianoce a my sme ich veru ešte nestihli pripravovať. Dúfame, že vy ostatní ste stihli a tak vám prajeme, aby ste si užili krásne a pokojné sviatky so svojimi najbližšími. M. Bárdiová a kol.


Krátke ukážky z toho, čo nájdete v novej knihe o Malachove

Update #4, 25.10.2018

Krátke ukážky z toho, čo nájdete v novej knihe o Malachove:

Ľudový odev (Zuzana Drugová)

Ľudový odev v Malachove je odrazom blízkosti veľkého mesta a remeselníckeho centra. Centrum Banskej Bystrice je vzdialené 5 km, bývalá remeslnícka Radvaň je ešte bližšie. Staršie, vzácne zachované verzie mužského ľudového odevu ešte odrážajú prvky pastierskej kultúry, v ľudovom odeve Malachova však chýbajú bohaté výšivky a vo veľkej väčšine aj iné zdobné prvky.

Jozef Filipko s rodinou, 1912. Mužský odev ešte s verziou plátených gatí, jediná dochovaná zmienka (www.malachovo.sk)

Zuzana Strelcová, nar. 1895. Staršia verzia ženského odevu (www.malachovo.sk)

Ženský odev z Malachova, ktorý sa nosil zhruba do 30. rokov 20.storočia, sa skladal z dlhšej drobno skladanej sukne, najčastejšie z materiálu nazývaného „indigo", ktorého charakteristickým prvkom je lesk s odtieňom do fialova. Táto verzia indigovej sukne bývala dlhšia, nosila sa na úzkej spodničke, ktorá čiastočne menila tvar sukne. Na sukni sa nosila čierna glotová zástera o niečo kratšia ako sukňa, ktorá nepresahovala za boky. Sukňa ani zástera nebývali zdobené, ani na fotodokumentácii od 20. rokov 20. storočia nie je zaznamenané zdobenie. Indigovú sukňu postupne nahrádzala sukňa z modrotlače s drobným vzorom a tmavou modrou až čiernou podkladovou farbou.

70 rokov športu v Malachove (Adam Lichý)

Futbal začal písať svoju športovú históriu v Malachove ruka v ruke s telovýchovnou jednotou už na konci 40-tych rokov minulého storočia. Vtedy sa niekoľko nadšencov z obce rozhodlo založiť futbalový oddiel a zapojiť ho do organizovanej súťaže majstrovstiev okresu Banská Bystrica. Najprv sa muselo rozhodnúť, kde bude postavené futbalové ihrisko. Možností bolo viac, pretože futbal sa v dedine hrával na rôznych miestach: „ ...hralo sa kade kde po kopcoch – na Vrchách, na Háji, pred Určinou, Horničani hrávali na Veľkej lúke pod Števkovom." Miesto pre futbalové ihrisko sa najprv začalo pripravovať v mieste súčasného oddychového miesta Pod Skalkou: „ ...začalo sa tam planírovať, koňmi vyťahovali kamene, nuž ale to bolo ďaleko a hľadalo sa niečo bližšie k dedine." Za najvhodnejšie miesto na vybudovanie futbalového ihriska bola nakoniec určená plocha na pravom brehu Malachovského potoka v dolnej časti obce. Túto časť dediny ľudia nazývali Sojková...

Priekopníci futbalu v Malachove. Horný rad zľava: Ondrej Čiliak, Rudolf Majerík, František Pšenák, Ondrej Chmelík, Emil Perončík, Miloš Oravec, Viliam Lustig, Pavol Mičinský, Ján Snopko, Ján Bukvaj. Dolný rad zľava: Ján Oravec, Ján Timkiv, Štefan Fekete, Juraj Krnáč od Mostu (archív TJ Slovan Malachov)

Divadelná kultúra (Zlata Troligová)

Druhý ročník Župných divadelných závodov sa uskutočnil v dňoch 28.-30. apríla a 1.-2. mája 1943. Divadelný krúžok Andreja Sládkoviča v Malachove sa predviedol hrou Slovenská sirota od Maríny Oľgy Horváthovej. V skupine C - dedinské pokročilé krúžky súťažili s osemnástimi súbormi pred porotou v zložení: predseda Andrej Plávka, slovenský prozaik a básnik, členovia Mária Markovičová, divadelná a filmová herečka, Gustáv Longauer, spisovateľ a redaktor, Ctibor Kováč, režisér, scenárista a dramaturg, Zoltán Rampák, vysokoškolský pedagóg a autor teoretických kníh o divadle, Ľudovít Greššo, divadelný a filmový herec a Ján Sliačan, rozhlasový pracovník. Cenu Osvetového ústredia z Bratislavy dostala Júlia Klačanová za postavu pomätenej žobráčky Vozárovej.

Malachovskí divadelníci na javisku Národného domu v Banskej Bystrici v máji 1943 (www.malachovo.sk)

Tradičná hudobná kultúra (Alžbeta Lukáčová)

K veľmi špecifickému typu tanečného repertoáru patria piesne vrstvy starších tancov krútivého typu. Vykazujú typické znaky podpolianskych hudobných nárečí, pričom zaujímavosťou je obohatenie inak základného 2/4 metra o takty v 3/4 metre. Nejde pritom o náhodný jav, lebo piesní tohto typu sa podarilo zaznamenať v repertoári Malachovčanov viacero. Pre ukážku uvádzame jednu z nich:


Obsah knihy - stále môžete pomôcť pri propagácii projektu medzi vašimi známymi.

Update #3, 25.10.2018

Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

OBSAH

Príhovor starostky

Predslov editora (Marianna Bárdiová)

Symboly obce (Tomáš Cimerman)

  • 1.Krajina a ľudia (Peter Barto)

Poloha

Reliéf

Pôdy

Vodstvo

Podnebie

Vývoj krajiny

Obyvateľstvo

  • 2.Príroda

Geologické pomery a výskyty nerastných surovín (Štefan Ferenc – Peter Barto)

Rastlinný svet (Ingrid Turisová – Eva Uhliarová)

Pozoruhodný svet živočíchov (Peter Urban)

Ochrana prírody (Adam Lichý)

Osem prírodných divov Malachova (Adam Lichý)

  • 3.Spoločnosť

História

Praveké a včasnohistorické osídlenie Malachova (Marta Mácelová)

História baníctva (Štefan Ferenc – Stanislav Jeleň)

História v písomných dokumentoch (Tomáš Cimerman)

Stredovek (do roku 1526)

Novovek 1526-1910

Cirkevné dejiny (Tomáš Cimerman)

Malachov v 20. a 21. storočí (Adam Lichý)

Svetové vojny a SNP (Ondrej Druga)

Tradičná kultúra

Výročné zvykoslovie (Zuzana Drugová)

Rodinné zvykoslovie (Zuzana Drugová)

Zamestnania a hospodárenie (Zuzana Drugová)

Tradičná architektúra (Zuzana Drugová)

Odievanie (Zuzana Drugová)

Tradičná hudobná kultúra(Alžbeta Lukáčová)

Chotárne názvy (Jaromír Krško) + mapa chotárnych názvov

Vzdelávanie a spolková činnosť

Dejiny školstva (Tomáš Cimerman)

Obecná knižnica (Ľuba Kubišová)

Dobrovoľný hasičský zbor (Tomáš Cimerman)

70 rokov športu (Adam Lichý)

Poľovníctvo (Adam Lichý)

Záhradkári, ovocinári a drobnochovatelia (Ľuba Kubišová)

Spolok Slovenského Červeného kríža v Malachove (Ľuba Kubišová)

Divadelná kultúra (Zlata Troligová)

Výtvarná kultúra (Marianna Bárdiová)

Občianske združenie Klub dôchodcov Malachovčan (Marianna Bárdiová)

Občianske združenie Malachovská dolina (Marianna Bárdiová)

Občianske združenie Malachovská škola (Ľuba Kubišová)

SPAM [Spolok prehnane aktívnej mládeže] (Ľuba Kubišová)

Občianske združenie Vidiečanky (Marianna Bárdiová)

Malachovské náučné chodníky (Vladimír Druga)

Malachov - Naj dedinka Slovenska 2014 (Marianna Bárdiová)

4. Súčasnosť vo fotografii (Adam Lichý)

Prílohy:

Cimerman: Kalendárium histórie obce

Turisová-Uhliarová: Prehľad doteraz zistených cievnatých rastlín na území

Malachova a okolia

Krško: Chotárne názvy, zoznam, kor. adam

Troligová: Osobnosti divadla v Malachove, zoznam

Informátori, autori

Takto sa kedysi plťkovalo na Ortútskom jazierku...

Update #2, 16.10.2018

V knihe sa dozviete napríklad aj:

prečo do Malachova chodil spisovateľ Ján Bodenek a skladatelia Tibor Andrašovan či Andrej Očenáš, ako fungoval horolezecký oddiel našej TJ, alebo ako v 50. rokoch presviedčali roľníkov do družstva. Dočítate sa tam, ktorý z Malachovských turistov vedel krásne zaspievať pieseň Santa Lucia, ako Malachovskí futbalisti v roku 1980 "valcovali" svojich súperov a ako vznikol názov Turecká studnička. Tiež uvidíte, ako vyzerala tetka Pucka, alebo s akými kopačkami hrávali prví futbalisti.

Viete, čo je toto?

Update #1, 15.10.2018


Naši obyvatelia majú rôzne koníčky a dosahujú v nich pekné výsledky. Na čo slúžil tento dômyselný aparát sa dozviete v časti o chovateľoch.

Podporovatelia44

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Marianna Bárdiová

Marianna Bárdiová

Muzikologička, múzejníčka a pedagogička. Zaoberám sa hudobnou, čiastočne literárnou a výtvarnou históriou Banskobystrického regiónu a významnými osobnosťami, publikujem články, štúdie, rozhlasové príspevky, monografie, zostavujem zborníky, pripravila som množstvo výstav a kultúrnych podujatí. S rodinou žijem v Malachove a angažujem sa tu v rozličných aktivitách. Svoje skúsenosti uplatňujem pri spracovaní knihy o obci Malachov, pretože som si obľúbila jej ľudí, prostredie, okolitú prírodu, bohatú a zaujímavú históriu.

Adam Lichý

Adam Lichý

V Malachove žijem od narodenia. Z Malachova pochádzajú aj moji predkovia. Pred 120 rokmi sa tu narodil môj starý otec - drevorobotník Ondrej Štesko. Pracujem v súkromnej firme v Banskej Bystrici, kde riešim rôzne projekty zamerané na oblasť prírodných vied. Vzhľadom na moje profesijné zameranie sa pochopiteľne zaujímam aj o prírodu a krajinu v mieste, v ktorom žijem. Rovnako ma však láka aj poznávanie histórie svojej obce. Aj preto verím, že tejto prvej súhrnnej publikácii o Malachove mám čo priniesť a veľmi si cením, že som dostal možnosť zúčastniť sa na jej tvorbe.

Ľuba  Kubišová

Ľuba Kubišová

Malachov sa pre mňa stal druhým domovom, keď sme si tu s manželom - Malachovčanom - postavili dom a narodili sa nám deti. Viac som ho začala spoznávať pri tvorbe Malachovských novín. Vtedy som mohla bližšie spoznať mnoho úžasných ľudí, s ktorými bola radosť viesť rozhovory. Nadchli ma aktivity OZ Malachovská dolina a v OZ Malachovská škola som pocítila silu komunity a ozajstného susedstva. S c.k. Malachov máme veľa zážitkov aj mimo Malachova. Mojou snahou je, aby sa to súčasné "živé striebro", nikdy nestratilo, čomu by mala napomôcť aj táto kniha.

Názov organizácie Občianske združenie Malachovská dolina
Miesto realizácie projektu Malachov
Adresa Ortútska cesta 145, 97405 Malachov, Slovensko
Web https://malachovska-dolina.webnode.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt