Pravidlá ochrany osobných údajov platformy StartLab

Pravidlá ochrany osobných údajov platformy StartLab tvoria súhrn práv a povinností jednotlivých účastníkov právnych vzťahov, ktorí užívajú Platformu a prichádzajú do styku s osobnými údajmi alebo sa akokoľvek zúčastňujú na spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť osobných údajov (ďalej ako „Pravidlá OOU“).

Pravidlá OOU tvoria súčasť Pravidiel používania platformy StartLab (ďalej ako „Pravidlá“), ktoré všeobecne upravujú jednotlivé práva a povinností účastníkov právnych vzťahov, ktorí užívajú Platformu. Pravidlá ustanovujú všeobecné práva a povinnosti všetkých právnych vzťahov, ktoré vznikajú pri akomkoľvek použití Platformy vo vzťahu ku všetkým subjektom, ktoré akokoľvek Platformu použijú. Pojmy používané v týchto Pravidlách OOU sú definované v Pravidlách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľom Platformy je Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 42262801 („Prevádzkovateľ“), ktorá vydáva tieto Pravidlá OOU, v súlade s ktorými sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb (ďalej aj „dotknuté osoby“, v súlade s príslušnou definíciou Všeobecného nariadenia) pri akomkoľvek nakladaní s nimi pri používaní Platformy, realizácií Kampaní, podpore a realizácií Projektov v súlade s Pravidlami a pod.

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje dotknutých osôb boli zodpovedným spôsobom chránené a preto boli prijaté tieto Pravidlá OOU, ktoré definujú základný rámec ochrany súkromia, postupy a podmienky pri spracúvaní osobných údajov, účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a poskytujú informácie o postupoch pri ich spracúvaní, právach každej jednej dotknutej osoby. Pravidlá OOU sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s prevádzkou Platformy, t.j. predovšetkým osobné údaje osôb, ktoré svoje osobné údaje dobrovoľne poskytli (zadali, vložili alebo poverili inú osobu k ich poskytnutiu) v rámci Platformy a ktoréhokoľvek z jej systémov alebo súčastí, najmä však ich priamym zadaním na Portáli.

Pri spracúvaní osobných údajov sa aplikujú platné právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov, predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“), ktoré upravuje aj práva dotknutých osôb, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov), ktoré sa vzťahujú na jednotlivé vzťahy, ako aj všetkými ďalšími platnými predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov.

I.
Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov pri užívaní Platformy

Uvedená časť upravuje základné všeobecné informácie ohľadom spracúvania akýchkoľvek osobných údajov dotknutých osôb (Používateľov), ktoré sú získavané a inak spracovávané v súvislosti s užívaním Platformy, akejkoľvek jej časti, na účely, na ktoré je určená, vrátane osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uskutočňovaním činností a aktivít prezentovaných v rámci Platformy (realizácia Kampaní a Projektov).

Získavanie osobných údajov, účel a právny základ ich spracúvania

Prevádzkovateľ uskutočňuje činnosti a aktivity zamerané na rozvoj a podporu všeobecne prospešných služieb, darcovstva a občianskej spoločnosti prostredníctvom činností a informácií prezentovaných v rámci Platformy, za podmienok určených v Pravidlách. Osobné údaje sú spracovávané za účelom uskutočňovania a podpory týchto aktivít, najmä Kampaní a Projektov alebo zariaďovania záležitostí, ktoré k tomuto cieľu smerujú.

Ak ste fyzická osoba, ktorá je ako dotknutá osoba účastníkom jednotlivých aktivít, Kampaní a Projektov prezentovaných v rámci Platformy alebo používateľ našich webových stránok - Portálu, osobné údaje sú získavané priamo od Vás. V prípade ak vo Vašom mene vystupuje iná osoba, na základe Vášho poverenia, sú osobné údaje poskytované takýmito osobami (ktorej ste udelili súhlas/plnú moc a pod.). Získanie osobných údajov je dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na schopnosť zabezpečiť Vami želanú formu účasti alebo podpory jednotlivých aktivít, Kampaní a Projektov prezentovaných v rámci Platformy alebo zabezpečiť inú povinnosť.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nasledovnými účelmi a definovaným právnym základom:

 • Osobné údaje Podporovateľa (fyzickej osoby):
  • sprístupnenie a užívanie Platformy za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy o podpore Projektu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia,
  • plnenie zákonných povinností na základe osobitných predpisov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia (napr. plnenie povinností vo vzťahu ku kontrolným orgánom, vedenie účtovníctva a evidovania účtovnej evidencie, plnenie daňových povinností a deklarovanie daňových skutočností podľa príslušných predpisov a pod.),
  • účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa/Autora v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa/Autora je uplatňovanie prípadných právnych nárokov voči Podporovateľovi a obrana proti nárokom uplatneným voči Prevádzkovateľovi/Autorovi (najmä vedenie evidencie poskytnutej Finančnej podpory Projektov, správa Kampaní, Projektov a ich Podporovateľov, vypracovávanie analýz v súvislosti s užívaním jednotlivých súčastí Platformy a pod.),
  • iný účel, na ktorý bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia,
  • príp. v osobitných prípadoch iný účel, ktorý však musí byť v súlade s článkom 6 ods. 1 Všeobecného nariadenia jednoznačnej definovaný.

   Osobné údaje Podporovateľa spracúva Prevádzkovateľ spolu s Autorom, ako spoloční Prevádzkovatelia, pričom podmienky spracúvania, vrátane účelu a prostriedkov spracúvania spoločných prevádzkovateľov sú definované v článku III. týchto Pravidiel OOU.
 • Osobné údaje Autora (fyzickej osoby)
  • sprístupnenie a užívanie Platformy za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy o sprístupnení Platformy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia (vrátane vytvorenia a správy užívateľského konta Autora v rámci Platformy pre účely vytvorenia Kampane na podporu Projektu, jeho administráciu, informovania o možnostiach Kampane zameraných na jej úspešnosť prostredníctvom služby „Mailchimp“, vyúčtovanie nákladov Projektu na Platforme a pod.);,
  • plnenie zákonných povinností na základe osobitných predpisov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia (napr. plnenie povinností vo vzťahu ku kontrolným orgánom, vedenia účtovníctva a evidovania účtovnej evidencie, plnenie daňových povinností a deklarovanie daňových skutočností podľa príslušných predpisov a pod.),
  • účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je uplatňovanie prípadných právnych nárokov voči Autorovi a obrana proti nárokom uplatneným voči Prevádzkovateľovi,
  • iný účel, na ktorý bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia,
  • príp. v osobitných prípadoch iný účel, ktorý však musí byť v súlade s článkom 6 ods. 1 Všeobecného nariadenia jednoznačnej definovaný.
 • Osobné údaje iných Používateľov
  • sprístupnenie a užívanie Platformy na účely na ktoré je určená (predovšetkým na získanie informácii o možnostiach podpory verejnoprospešných Projektov, informácie o aktuálnych Kampaniach a možnostiach ich podpory, informácie o možnosti vytvorenia vlastnej Kampane, informácie o nových zámeroch Prevádzkovateľa týkajúcich sa Platformy alebo obdobných projektov a pod.), vrátane zlepšovania užívateľského zážitku pri získavaní informácií prostredníctvom Portálu, vrátane všetkých nástrojov Portálu a nástrojov, ktoré sú s Portálom prepojené alebo ktoré Portál využíva na poskytnutie informácií o Platforme, Kampani a to i prostredníctvom služieb tretích strán tak ako je to špecifikované v časti C tohto článku Pravidiel OOU, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia,
  • iný účel, na ktorý bol udelený súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia (napr. zasielanie „Newslettera“ alebo rôznych iných informácií o Platforme alebo aktivitách Prevádzkovateľa, podľa zvolených preferencií Používateľa),
  • príp. v osobitných prípadoch iný účel, ktorý však musí byť v súlade s článkom 6 ods. 1 Všeobecného nariadenia jednoznačnej definovaný.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú spracúvané

V rámci Platformy sú spracúvané viaceré osobné údaje v súlade s účelom definovaným v predchádzajúcej časti A tohto článku Pravidiel OOU, a to v nasledovnom rozsahu vo vzťahu k jednotlivým Používateľom, ktoré sú fyzickými osobami:

 • Podporovateľ:
  • povinné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu Zmluvy o podpore Projektu a výkonu práv a povinností z nej vyplývajúcich: meno a priezvisko, kontaktný údaj (najmä e-mailová adresa), výška Finančnej podpory Projektu ako aj spôsob podpory vo vzťahu k príslušnému Projektu. V prípade podpory na ktorú sa vzťahuje doručenie poštou či osobným odberom môže byť povinným osobným údajom aj poštové adresa a telefónne číslo.
  • údaje poskytované v súvislosti s realizáciou Finančnej podpory Projektu: informácie potrebné pre účely finančných transakcií udávané v rámci príslušnej zvolenej platobnej služby (spravidla platobnej brány v rámci Portálu),
  • iné údaje, ktoré Podporovateľ dobrovoľne poskytol na základe vlastného súhlasu alebo za účelom poskytnutia informácie alebo služby, s ktorou prejavil súhlas (napr. zasielanie určitého typu informácií, Newslettera a pod.).
 • Autor:
  • povinné osobné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu Zmluvy o sprístupnení Platformy a výkonu práv a povinností z nej vyplývajúcich: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (najmä e-mailová adresa), číslo občianskeho preukazu.
  • V prípade ak je Autor právnickou osobou, povinnými osobnými údajmi sú meno a priezvisko štatutárneho orgánu, kontaktný údaj (najmä e-mailová adresa a v osobitných prípadoch aj údaje inej osoby v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. údaje o končenom užívateľovi výhod v prípade ak tak ustanovujú osobitné predpisy),
  • údaje poskytované v súvislosti s realizáciou Finančnej podpory Projektu: informácie potrebné pre účely finančných transakcií udávané za účelom zaslania sumy Finančnej podpory Projektu získanej v rámci Kampane
  • iné údaje, ktoré Autor dobrovoľne poskytol na základe vlastného rozhodnutia a súhlasu v rámci Platformy (napr. jeho „životný príbeh“, fotografia a pod.) alebo za účelom poskytnutia informácie alebo služby, s ktorou prejavil súhlas (najmä zasielanie určitého typu informácií, Newslettera a pod.), vrátane údajov o iných osobách, ktoré poveril niektorými činnosťami (napr. údaje o Autorovi kampane).

V prípade ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, ktoré sú označené ako povinné – nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy (Zmluvy o podpore Projektu alebo Zmluvy o sprístupnení Platformy), dotknutá osoba berie na vedomie, že dôsledkom neposkytnutia takejto informácie je neuzavretie príslušnej zmluvy.

Používateľ: údaje potrebné na sprístupnenie a užívanie Platformy ako Používateľ Portálu, Autor kampane, Spolupracovník v súlade s jej určením a Pravidlami, ako aj údaje ktoré Používateľ dobrovoľne poskytol na základe vlastného súhlasu, za účelom poskytovania služieb alebo informácií, s ktorými prejavil súhlas v rámci Platformy (napr. zasielanie Newslettera a pod.).
Používateľ zároveň berie na vedomie, že vzhľadom na prepojenie Portálu a Platformy so službami tretích strán ako sú Google a jeho nástroje, Facebook a jeho nástroje, vrátane nástroja Facebook Pixel, budú v rámci Portálu údaje o aktivite v rámci Portálu a Platformy zdieľané s uvedenými službami tretích strán, v medziach ich funkcionality a v súlade s pravidlami poskytovateľov uvedených služieb (podrobnejšie v časti F ods. 6 tohto článku Pravidiel OOU).

Autor kampane: Autor kampane týmto udeľuje súhlas s poskytovaním informácií nevyhnutných k uskutočneniu činností, na ktoré ho Autor poveril v zmysle Pravidiel (článok 2 ods. 2 Pravidiel) alebo na základe iného poverenia Autora, ktoré sa zaväzuje pred sprístupnením Platformy na požiadanie poskytnúť Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje, ktoré NIE sú spracúvané v súvislosti s užívaním Platformy:

 • osobitné kategórie osobných údajov (ako napr. podrobností o Vašej rase alebo etnickej príslušnosti, politických názoroch, náboženskej alebo filozofickej viere, sexuálnom živote/orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácii o Vašom zdraví, genetické, biometrické údaje), pokiaľ v Kampani Autor dobrovoľne neuvedie inak,
 • osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté každou jednou dotknutou osobou sú následne spracúvané v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia a príslušných platných právnych predpisov, na základe pravidiel a podmienok definovaných v týchto Pravidlách OOU s odbornou starostlivosťou.

Odvolanie súhlasu vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracovávané na základe osobitného súhlasu dotknutej osoby je možné prostredníctvom kontaktných údajov špecifikovaných v závere – článok V. Používateľ prihlásený na odber Newslettera sa môže z odberu týchto konkrétnych informácií/Newslettera odhlásiť vždy v spondej časti každého doručeného e-mailu, príp. tak môže urobiť aj prostredníctvom kontaktných údajov podľa článku V týchto Pravidiel OOU.

Komu sú osobné údaje poskytované (kategórie príjemcov)

Pre prevádzke Platformy sa dôsledne dbá o dôvernosť osobných údajov dotknutých osôb, a osobné údaje sa nezverejňujú a ani neposkytujú tretím osobám ak nie je v týchto Pravidlách OOU uvedené inak alebo ak na zverejnenie nedá súhlas príslušná dotknutá osoba (napr. súhlas so zverejnením mena vo verejnom zozname podporovateľov príslušného Projektu). Príjemcovia osobných údajov sú tak predovšetkým osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii príslušného Projektu alebo aktivitách s tým spojených, v prípadoch ak je to nevyhnutné, spravidla Autor, ktorý je v súlade s článkom III týchto Pravidiel spoločným prevádzkovateľom osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť za účelmi definovanými v týchto Pravidlách OOU poskytnuté príslušným poskytovateľom služieb nevyhnutne potrebných na bezproblémové fungovanie Platformy a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou Platformy a napĺňaním cieľa Kampaní (Google, Facebook, v prípade záujmu Autora o prepojenie účtov, Mailchimp v prípade registrácie alebo prihlásenia sa Používateľa na odber newslettra ako je uvedené vyššie a pod.) alebo plnenie povinností podľa zmlúv uzatvorených prostredníctvom Platformy. Prevádzkovateľ môže osobné údaje dotknutých osôb poskytnúť príslušnej tretej osobe v prípade ak je to účelné a nevyhnutné, napríklad svojmu právnemu zástupcovi, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov účtového, právneho, technického alebo iného obdobného profesionálneho poradenstva, prevádzkovateľom platobných služieb poskytujúcich platobné služby prostredníctvom Platformy, osobe, ktorá bola poverená vykonaním jednotlivých úkonov účtovného alebo iného obdobného profesionálneho poradenstva, audítora, technického špecialitu alebo iného dodávateľa osobitných služieb, a to vždy v súlade s príslušnými predpismi.

Osobné údaje môžu byť poskytované aj orgánom verejnej moci pri plnení ich úloh podľa právnych predpisov, vrátane tretích osôb, ktoré zabezpečujú ich spracúvanie na základe osobitných predpisov (napr. správcovia dane, colné úrady, poisťovatelia, vrátane Sociálnej poisťovne a poisťovne zabezpečujúce zdravotné poistenie, úrady a orgány verejnej správy podľa osobitných predpisov, orgány Európskeho Spoločenstva, príp. súdy, polícia a pod.).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru Prevádzkovateľ nevykonáva. Osobné údaje je možné preniesť do tretích krajín jedine vtedy, ak je takýto prevod v súlade s podmienkami na prenos osobných údajov do tretích krajín stanovenými v kapitole V Všeobecného nariadenia.

Doba uchovávania osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získané o dotknutej osobe sú spracovávané vždy len dočasne, na obdobie nevyhnutné na splnenie zmluvných, zákonných, či iných povinností, na dosiahnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté alebo dosiahnutie účelu realizovanej aktivity, činnosti alebo projektu alebo zabezpečenie povinností podľa príslušných platných právnych predpisov (napr. uchovávanie údajov pre účtovné účely, daňové/colné účely – vždy na obdobie vyžadované príslušným predpisom).

Osobné údaje Používateľov, ktoré sú spracovávané v súvislosti s prevádzkou Platformy sú spracúvané najmenej po dobu trvania registrácie na Platforme, platnosti a účinnosti uzatvorených zmlúv a uskutočnenia a vysporiadania všetkých práv a povinností spojených s príslušným Projektom vo vzťahu k príslušným Zmluvám o podpore Projektu a Zmluvám a sprístupnení Platformy.

Všeobecné pravidlá ohľadom doby uchovávania osobných údajov Používateľov Platformy:

 • počas obdobia kým odpadnú všetky účely ich spracúvania (napr. v prípade Kampaní do uplynutia Doby trvania Kampane a v príp. úspešnosti Kampane do uplynutia doby na realizáciu a vyúčtovanie Projektu a následne a kým bude trvať oprávnený záujem Prevádzkovateľa a Autora na zverejnení údajov o realizovanom Projekte) a maximálne 7 rokov po odpadnutí účelu,
 • v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby po obdobie maximálne 7 rokov, v prípade ak dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas skôr, v prípade opakujúceho zasielanie informácií, po obdobie max 7 rokov od odvolaní súhlasu na zasielanie príslušných informácií (napr. Newslettera).
 • v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s príslušnou zmluvou alebo činnosťou, aktivitou podporovanou prostredníctvom Platformy, počas obdobia kým neuplynú všetky premlčacie lehoty príslušného Projektu, t.j. odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť prvý raz a uplynutia lehoty ustanovujúcej ich osobitnú archiváciu (napr. daňové predpisy, predpisy o archívoch a registratúrach MV SR – napr. zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a pod.), a max. 7 rokov po uplynutí uvedených lehôt,
 • v prípade osobných údajov spracovávaných v súvislosti s konkrétnymi platobnými operáciami, počas obdobia, ktoré ustanovujú príslušné právne predpisy upravujúce platobný styk a poskytovanie platobných služieb, v prípade ak uvedená lehota je dlhšia ako podľa predchádzajúcich bodov tohto ustanovenia.

Súbory Cookies a používanie Portálu

Portál, prostredníctvom ktorého Používatelia pristupujú ku Platforme používa súbory Cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré portál ukladá zariadení, ktoré pristupuje k Portálu a slúžia na rôzne účely, ktoré sú uvedené nižšie:

 • na zabezpečenie správnej funkčnosti Portálu (nevyhnutné/potrebné Cookies),
 • na personalizačné, analytické a štatistické účely,
 • marketingové účely.

Súbory Cookies slúžia na zlepšovanie funkčnosti Portálu pre Prevádzkovateľa aj pre Používateľa. Súbory Cookies napr. zbierajú štatistiky o tom, ako Portál Používatelia užívajú, ktoré podstránky Portálu navštevujú, na ktoré tlačidlá a odkazy klikajú a podobne. Na základe výsledkov týchto štatistík a analýz sa Portál a jeho funkčnosť prispôsobuje potrebám Prevádzkovateľa aj Používateľov pre čo najlepší užívateľský zážitok, komfort a funkčnosť.

Na analytické a štatistické účely sú používané v rámci Portálu aj súbory Cookies tretích strán. Keďže tieto Cookies tretích strán nie sú striktne nevyhnutné na fungovanie Portálu, budú používané len so súhlasom Používateľa.

Súbory Cookies nebudú prostredníctvom Portálu ukladané do Vášho zariadenia kým nám na to nedáte súhlas; uvedené sa však nevzťahuje na Cookies, ktoré sú nevyhnutné na základné pristupovanie a užívanie Portálu („potrebné Cookies“), s ukladaním ktorých súhlasíte už samotným užívaním nášho Portálu. Ukladanie súborov Cookies je možné nastaviť/obmedziť/zakázať i v rámci Vášho prehliadača.

Pri používaní Portálu sa do Vášho zariadenia ukladajú Cookies, ktoré sú potrebné na užívanie základných funkcionalít Portálu ako aj Cookies, s ktorými prejavíte súhlas pri prvej návšteve nášho Portálu. Opis základnej funkcionality príslušného typu súborov Cookies, je uvedený v rámci nástroja, ktorým si ukladanie Cookies nastavíte. V prípade jednotlivých typov súborov Cookies (napr. marketingové Cookies), je definovaná i možnosť ich poskytnutia v prospech tretích strán, najmä Autori Kampaní. Súhlas s povolením ich spracovávania tak umožňuje ich poskytnutie i v prospech uvedených osôb a subjektov.

Tu nájdete prehľad služieb tretích strán, ktorých cookies sa pri používaní nášho portálu (a po poskytnutí súhlasu s príslušným typom Cookies) ukladajú vo vašom zariadení:

Nastavenie používania súborov Cookies, jednotlivých typov Cookies definovaných v tejto časti Pravidiel OOU a v príslušnom nástroji nášho Portálu prostredníctvom ktorého si ukladanie súborov Cookies nastavíte môžete kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo zakázať, t.j. Váš súhlas s ich spracovaním odvolať (s výnimkou čo do rozsahu podľa ods. 4 tohto článku – potrebné Cookies).

II.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ak sú spracúvané osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. V prípade ak tak hodláte urobiť, odvolanie nám prosím zašlite na kontaktné údaje uvedené v kontaktných údajoch (článok V).

Ako dotknutá osoba máte ďalej nasledovné práva, ktoré Vám prináležia v súvislosti so spracovávaním osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje a prístup k informáciám ohľadom spracúvania uvedených osobných údajov (t.j. informácie podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia), ako aj právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sú spracovávané, sa Vás týkajú.
 • Právo na opravu osobných údajov – máte právo na opravu údajov, ktoré sú spracovávané, ak sú nesprávne alebo nepresné alebo doplnenie osobných údajov ak sú údaje neúplné v súlade s čl. 16 Všeobecného nariadenia.
 • Právo na výmaz („na zabudnutie“) osobných údajov - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré spracúvame z našich záznamov, ak neexistuje dôvod na to, aby sa ďalej uchovávali a sú splnené požiadavky podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – ak existujú určité podmienky pre obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia, môžete nás požiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – máte právo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte získať svoje osobné údaje a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo podať námietku voči určitým spôsobom spracovania osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, t.j. najmä spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach a spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie osobných údajov - máte právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Práva dotknutej osoby vyplývajú z Všeobecného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Výkon týchto práv nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Na požiadanie poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe podrobnejšie informácie o konkrétnom práve dotknutej osobe, v prípade ak je to účelne a možné nad rámec uvedeného.

Dozorný orgán a právo na sťažnosť, začatie konanie o ochrane osobných údajov:
V prípade, ak sa domnievate, že boli Vaše práva porušené a želáte si podať sťažnosť na to, akým spôsobom boli spracovávané Vaše osobné údaje máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu vrátane podania návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom na Hraničnej ulici č. 12, v Bratislave.

III.
Podmienky spracúvania údajov Podporovateľov

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré uzatvárajú Zmluvu o podpore Projektu (Podporovateľov) sú spracúvané pre účely užívania Platformy a plnenia práv a povinností zmlúv uzatvorených s Prevádzkovateľom a Autorom. Súhlas dotknutej osoby je poskytovaný prostredníctvom Platformy ak nie je v osobitnom prípade dohodnuté inak. Prevádzkovateľ a Autor sa dohodli na účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov, tak ako je uvedené nižšie. Prevádzkovateľ a Autor sú tak spoloční prevádzkovatelia osobných údajov v súlade s článkom 26 Všeobecného nariadenia.

Účel a prostriedky spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutými osobami podľa týchto Pravidiel OOU je predovšetkým rozvoj občianskej spoločnosti, darcovstva a crowdfundingu prostredníctvom Platformy, ktorá je určená pre Autorov rôznych projektov so zameraním na verejnoprospešné služby a slúži na prezentáciu takýchto projektov prostredníctvom Kampaní, čím je Autorovi umožnené získavať finančnú podporu pre príslušný Projekt. Prevádzkovateľ získava osobné údaje konkrétneho Podporovateľa a následne ich spracúva za účelom uzavretia Zmluvy o podpore Projektu, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ v mene Autora, na základe jeho poverenia, a možnosti uskutočnenia príslušnej Kampane v rámci Platformy pre Projekt prezentovaný Autorom.

Prostriedkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú tak predovšetkým systémy, ktoré tvoria Platformu; osobné údaje sú poskytované prostredníctvom Portálu priamo do informačného systému Platformy. V rámci Platformy sú osobné údaje následne evidované a uchovávané za použitia viacerých bezpečnostných prvkov (časť C tohto článku Pravidiel OOU). Osobné údaje sú následne, v prípade úspešnej Kampane, po uplynutí Doby trvania Kampane, poskytnuté Autorovi, ktorý sa tým dostáva do kontaktu so všetkými osobnými údajmi poskytnutými Podporovateľom (ďalej ako „odovzdanie osobných údajov“), a zabezpečuje ich ďalšie spracovanie pre účely plnenia Zmluvy o podpore Projektu.

Práva a povinnosti spoločných prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom

Prevádzkovateľ predovšetkým:

 • zabezpečuje prevádzku Platformy a s tým spojené všetky prevádzkové činnosti, v rámci ktorých dotknuté osoby uzatvárajú Zmluvy o podpore Projektu, zadávajú svoje osobné údaje do príslušných formulárov v rámci Platformy, oboznamuje dotknuté osoby s Pravidlami a Pravidlami OOU,
 • získava súhlas dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov podľa týchto Pravidiel OOU,
 • zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia zamerané na bezpečnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých v rámci jednotlivých systémov Platformy,
 • zabezpečuje poskytnutie osobných údajov Autorovi po ukončení Kampane a jej vyhodnotení ako úspešnej (Úspešná Kampaň),
 • zabezpečuje všetky povinnosti vo vzťahu k osobným údajom, ich ochrane, vrátane garancie práv dotknutých osôb (v súlade s článkom I a článkom II týchto Pravidiel OOU) do momentu odovzdania osobných údajov Autorovi,
 • vykonáva archiváciu osobných údajov pre osobitné účely v súlade s platnými právnymi predpismi (článok I časť E Pravidiel OOU).

Autor predovšetkým:

 • zabezpečuje všetky povinnosti vo vzťahu k osobným údajom, ich ochrane, vrátane garancie práv dotknutých osôb (v súlade s článkom I a článkom II týchto Pravidiel OOU) od momentu odovzdania osobných údajov Autorovi,
 • zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia zamerané na bezpečnosť spracúvania osobných údajov v rámci vlastných systémov a priestorov po odovzdaní osobných údajov Autorovi,
 • zodpovedá a zabezpečuje plnenie povinností vo vzťahu k osobným údajom za osoby, ktoré ich v osobitných prípadoch spracúvajú v mene a na účet Autora (sprostredkovatelia), t.j. najmä Autora kampane (v prípade ak Autor poverí Autora kampane na výkon jednotlivých činností ohľadom Kampane).

Prevádzkovateľ a Autor týmto prehlasujú, že poskytovanie informácií v súlade s článkom 13 a čl. 14 Všeobecného nariadenia je zabezpečované prostredníctvom týchto Pravidiel OOU (najmä článok I a článok II týchto Pravidiel OOU), ktoré tvoria súčasť Pravidiel a každej Zmluvy o podpore Projektu. Prevádzkovateľ a Autor zabezpečujú ochranu osobných údajov dotknutých osôb, najmä ich dôvernosť, integritu a dostupnosť, v súlade so Všeobecným nariadením, príslušnými právnymi predpismi a opatreniami v oblasti technickej a organizačnej bezpečnosti.

Prevádzkovateľ a Autor týmto prehlasujú, že všetky povinnosti a informácie uvedené v týchto Pravidlách OOU sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov Podporovateľov (ktoré spracúvajú ako spoloční prevádzkovatelia), t.j. vrátane všeobecných informácií o spracúvaní osobných údajov podľa článku I a práv a povinností dotknutých osôb podľa článku II týchto Pravidiel OOU.

Prevádzkovateľ a Autor sú navzájom povinní poskytovať si vždy zákonne získané, správne a aktualizované osobné údaje. V prípade zmeny v poskytnutých údajoch (ktoré oznámi dotknutá osoba či už Prevádzkovateľovi alebo Autorovi) oznámi Prevádzkovateľ/autor tieto zmeny bezodkladne druhému spoločnému prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v prípade akéhokoľvek porušenia ochrany osobných údajov vo vzťahu k dotknutej osobe - Podporovateľovi, o ktorom sa dozvie odo dňa odovzdania osobných údajov Autorovi, vrátane osobitných požiadaviek dotknutej osoby vo vzťahu k nakladaniu s jej osobnými údajmi alebo inej osobitnej požiadavky takejto dotknutej osoby uskutočnenej podľa týchto Pravidiel OOU alebo príslušných platných právnych predpisov bude bezodkladne informovať Autora, najneskôr však v lehote do 3 dní. Autor sa zaväzuje, že v prípade akéhokoľvek porušenia ochrany osobných údajov vo vzťahu k dotknutej osobe - Podporovateľovi, vrátane osobitných požiadaviek dotknutej osoby vo vzťahu k nakladaniu s jej osobnými údajmi alebo inej osobitnej požiadavky takejto dotknutej osoby uskutočnenej podľa týchto Pravidiel OOU alebo príslušných platných právnych predpisov, o ktorom sa dozvie, bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, najneskôr však v lehote do 3 dní. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje viesť komunikáciu s dotknutou osobou, ktorá ju oslovila a vykonať všetky úkony, ktoré od nej možno spravodlivo vyžadovať, aby boli práva dotknutej osoby zaručené a bezodkladne informovať v prípade potreby druhú zmluvnú stranu a odovzdať jej všetky potrebné podklady (v prípade ak za uvedenú povinnosť zodpovedá druhá strana v súlade s ods. 1 alebo 2 tohto článku Pravidiel OOU). Prevádzkovateľ a Autor sa zaväzujú poskytovať si v maximálnej miere vzájomnú súčinnosť vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb.

Kontaktným miestom pre dotknutú osobu je najmä Platforma prevádzkovaná Prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorej je možné zadávať jednotlivé požiadavky dotknutých osôb v súlade s ich právami vzťahujúcich sa k ich osobným údajom. Pre požiadavky, ktoré nie je možné zabezpečiť prostredníctvom Platformy je kontaktným subjektom Prevádzkovateľ (hlavná prevádzkareň Prevádzkovateľa), ktorého možno kontaktovať v súlade s kontaktnými údajmi uvedenými v čl. V týchto Pravidiel OOU.

Bezpečnosť osobných údajov

Pri prevádzke Platformy, zadávaniu osobných údajov v rámci Platformy a odovzdávaní osobných údajov pravidelne sú prehodnocované vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na zachovanie dôvernosti a zabezpečenie osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Pri spracúvaní osobných údajov sú zavádzané primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku (napr. schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb, schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania a pod.). Opatrenia zahŕňajú najmä pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov v rámci systémov Platformy.

Prevádzkovateľ zaviedol interné organizačné ako aj technologické postupy, s použitím zodpovedajúcich nástrojov, týkajúce sa bezpečnosti pri získavaní, uchovávaní (zálohovaní), sprístupňovaní a likvidácií záznamov s osobnými údajmi, ako aj pravidlá prístupu k osobným údajom pre konkrétne oprávnené osoby, vrátane technických a organizačné opatrení, ktoré zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Pravidlami OOU sa spravujú práva a povinnosti všetkých subjektov, ktoré akýmkoľvek spôsobom vyslovia súhlas s ich znením, a to vrátane: uzatvorenia Zmluvy o podpore Projektu, Zmluvy o sprístupnení Platformy, inej zmluvy ohľadom užívania Platformy alebo realizácie aktivít s Platformou súvisiacich, v rámci ktorej sa v akejkoľvek podobe spracúvajú osobné údaje fyzických osôb alebo použitím Platformy alebo Portálu takým spôsobom, že dôjde k poskytnutiu osobných údajov dotknutou osobou alebo spracovaniu osobných údajov Používateľa.

Všetky práva a povinnosti subjektov, na ktoré sa tieto Pravidlá OOU vzťahujú sú platné aj voči všetkým ich právnym nástupcom ako aj osobám, ktoré akýmkoľvek spôsobom poveria spracúvaním osobných údajov pri výkone svojich práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o podpore Projektu alebo Zmluvy o sprístupnení Platformy alebo zmluvy, ktorej súčasťou sú Pravidlá.

Zmena Pravidiel OOU: keďže Pravidlá OOU tvoria súčasť Pravidiel, na zmenu Pravidiel OOU sa analogicky použije ustanovenie článku 8 ods. 4 Pravidiel, na základe ktorého a v súlade s ktorým je Prevádzkovateľ oprávnený meniť tieto Pravidlá OOU.

Právne vzťahy výslovne týmito Pravidlami OOU neupravené sa spravujú a posudzujú a na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, predovšetkým Všeobecného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na príslušné subjekty aplikujú, ako aj všetky ostatné platné právne prepisy Slovenskej republiky.

V.
Kontaktné údaje

Vítame názory ohľadom našich používania Platformy a Portálu pri spracúvaní osobných údajov podľa týchto Pravidiel OOU. V prípade akýchkoľvek návrhov alebo výkonu práv podľa týchto Pravidiel OOU, za účelom objasnenia konkrétneho práva a povinnosti vo vzťahu k osobným údajom alebo podania akejkoľvek inej požiadavky, nás prosím kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Kontaktné údaje:
Nadácia Centra pre filantropiu

Kontaktná osoba:
Zuzana Zaťovič
+421 918 393 972
info@startlab.sk

Nastavenia cookies