Informácie o ochrane osobných údajov


Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky Platformy StartLab (ďalej len „Platforma") dostupnej prostredníctvom portálu www.startlab.sk, realizovanej v súlade s Pravidlami používania Platformy (ďalej len „Pravidlá"). Je pre nás dôležité, aby osobné údaje Používateľov boli spracúvané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR"). Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi pripravila Nadácia ako prevádzkovateľ informačného systému túto informáciu o ochrane osobných údajov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel.


V prípadoch, keď sa od Používateľa ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje Nadácia ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom Platformy ako aj informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Používateľov je Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025 (ďalej len „Nadácia).
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je rozvíjanie darcovstva a občianskej spoločnosti prostredníctvom prevádzky Platformy za podmienok určených v Pravidlách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Nadáciou a registrovaným používateľom Platformy (ďalej len Používateľ). Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak v zmysle článku 6 odsek 2 GDPR zmluva medzi Nadáciou a Používateľom ako dotknutou osobou, na ktorej plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.
 3. Pri prevádzke Platformy dbáme o dôvernosť osobných údajov našich používateľov a ich osobné údaje poskytujeme iba subjektom a za podmienok uvedených nižšie.
  1. Osobné údaje Používateľov poskytujeme iba a výlučne za účelom technického zabezpečenia funkčnosti Platformy spoločnosti ubique s.r.o., so sídlom Medená 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47682698, DIČ: 2022465984, IČ DPH: 2120205846, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97251/B a bankovej inštitúcii, prostredníctvom ktorej sú platby realizované.
  2. Pokiaľ je Používateľ Autorom Projektu, rozsah spracúvania osobných údajov a zverejňovania svojich údajov určuje Autor ako dotknutá osoba ich uvedením vo svojom Projekte.
   Osobné údaje Spolupracovníka v rozsahu mena a priezviska sú zverejnené po poskytnutí jeho súhlasu (tzn. akceptácii pozvánky na spoluprácu na Projekte).
  3. Pokiaľ je Používateľ Darcom, prístup k jeho osobným údajom je sprístupnení Autorovi Projektu, ktorý Darca svojim Darom podporil a to iba v prípade Úspešného projektu. Rozsah údajov poskytovaných Autorovi závisia od vybraného spôsobu podpory Projektu prostredníctvom Projektu a od formy či doručenia Poďakovania pre darcu, ktoré si Darca vybral z ponuky Autora. O rozsahu poskytovaných informácií pri podpore Projektu ako aj o podmienkach nakladania s nimi zo strany Autora je každý Používateľ výslovne informovaný v procese jeho podpory. Je na voľnom uvážení Používateľa aký spôsob podpory zvolí, rovnako ako aj výber Poďakovania, ktoré môže byť zo strany Autora Projektu poskytnuté. V závislosti od spôsobu doručovania môže byť potrebné poskytnúť Autorovi Úspešného projektu aj osobné údaje Darcu nevyhnutné na zabezpečenie jeho prepravy. V závislosti od preferencií Darcu môžu byť jeho osobné údaje zverejnené v zmysle jeho rozhodnutia v rámci podpory Projektu.
 4. Osobné údaje Autorov, ktorí sú na Platforme registrovaní, sú spracúvané najmenej po dobu trvania registrácie na Platforme.
 5. Každý Používateľ má ako dotknutá osoba právo požadovať od Nadácie ako prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, rovnako aj právo namietať proti spracúvaniu, a tiež právo na prenosnosť údajov. Uplatniť si ho môže Autor a Spolupracovník v rámci nastavení svojho profilu a Darca prostredníctvom žiadosti doručenej Nadácii.
 6. Osobných údajov Používateľov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).
 7. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 8. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje Používateľov v najmenšom možnom rozsahu. Dosiahnutie účelu Platformy však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Nadáciou, ktorej obsahom sú aj Pravidlá a táto informácia o ochrane osobných údajov. Bez ich poskytnutia nie je možné vykonať registráciu na Platforme ani vytvorenie či podporenie Projektu s tým spojené.
 9. Tento portál používa cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré portál ukladá vo vašom zariadení a slúžia na rôzne účely.
  Cookies používame na zabezpečenie funkčnosti portálu a na analytické a štatistické účely.
  Keďže cookies na zabezpečenie funkčnosti portálu sú nevyhnutné na to, aby portál správne fungoval, môžeme ich používať aj bez vášho súhlasu.


  Cookies na analytické a štatistické účely nám slúžia na zlepšovanie funkčnosti portálu pre nás aj pre vás. Zbierame napríklad štatistiky o tom, ako náš portál návštevníci používajú, ktoré stránky portálu navštevujú, na ktoré tlačidlá a odkazy klikajú a podobne. Na základe výsledkov týchto štatistík a analýz portál a jeho funkčnosť prispôsobujeme našim a vašim potrebám. Na analytické a štatistické účely používame aj cookies tretích strán, ktoré nám pomocou cookies poskytujú analytické a štatistické služby. Keďže tieto cookies nie sú striktne nevyhnutné na fungovanie portálu, používame ich len s vaším súhlasom. Váš súhlas nám dávate v zmysle slovenskej právnej úpravy tým, že umožníte ukladanie cookies v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Nastavenie používania cookies môžete vo vašom prehliadači kedykoľvek zmeniť a uložené cookies môžete vymazať.


  Pri používaní nášho portálu sa do vášho zariadenia ukladajú aj cookies tretích strán slúžiace na marketingové účely. Marketingové cookies tretích strán na našom portáli používajú aj Autori projektov. Marketingové cookies spravidla slúžia na vytváranie profilov na účely poskytovania cielenej reklamy, na monitorovanie úspešnosti marketingových kampaní a pod. Keďže tieto cookies nie sú striktne nevyhnutné na fungovanie portálu, možno ich používať len s vaším súhlasom. Váš súhlas dávate v zmysle slovenskej právnej úpravy tým, že umožníte ukladanie cookies v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Nastavenie používania cookies môžete vo vašom prehliadači kedykoľvek zmeniť a uložené cookies môžete vymazať.
  Tu nájdete prehľad služieb tretích strán, ktorých cookies sa pri používaní nášho portálu (a po poskytnutí súhlasu) ukladajú vo vašom zariadení:
 10. Používateľom prihláseným na odber Newslettera na ich emailové adresy zasielame v súlade s našim oprávneným záujmom a ich požiadavkou novinky o možnostiach a fungovaní Platformy. Z odberu týchto informácií sa môže Používateľ kedykoľvek odhlásiť.

Informácie o ochrane osobných údajov; StartLab, verzia: 3, platná od 27. 11. 2019