Pravidlá používania

Vitajte! Pred tým, ako sa pustíte do používania tejto stránky, pozorne si prečítajte nižšie uvedené záväzné podmienky a pravidlá používania ("Pravidlá") platné pre platformu StartLab.


1. Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá používania stanovujú zásady pre používanie stránok www.StartLab.sk (ďalej iba "Platforma"). Registrovaním a používaním Platformy potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami a ich prípadnými zmenami oboznámili a súhlasíte s nimi.

Nadácia si v prípade potreby vyhradzuje právo meniť ustanovenia Pravidiel.


2. Popis služby

StartLab je nezisková crowdfundingová platforma určená pre verejnoprospešné projekty. Jej prostredníctvom môžu používatelia prezentovať svoje nápady a projekty a získavať pre ne nielen finančnú podporu vo forme darov od tretích osôb, ktoré majú záujem pomôcť verejnoprospešným aktivitám, ale aj spätnú väzbu či spolupracovníkov. Je otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má nápad alebo hotový projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.


3. Definícia niektorých pojmov

Nadácia je slovenská právnická osoba, Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025. Cieľom Nadácie Centra pre filantropiu je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Platformou sa, primerane podľa významu použitia, rozumie súhrn činností a aktivít Nadácie, ktoré poskytuje Darcom, Autorom a ďalším používateľom služby, vrátane platobného systému. Platforma je prevádzkovaná prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle StartLab.sk.

Autor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zverejní na Platforme Nápad alebo Projekt.

Spolupracovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akceptovaním pozvania autora na spoluprácu, súhlasí so spoluprácou na nápade alebo projekte. Spolupracovníkovi môže byť pritom Autorom udelené právo na editovanie nápadu alebo projektu.

Cieľová Suma je suma stanovená Autorom umožňujúca úspešnú realizáciu Projektu a ktorej darovanie má Autor záujem dosiahnuť do ukončenia Kampane.

Dar je prisľúbenie, a v prípade splnenia podmienok, poskytnutie peňažnej čiastky Darcom v prospech Autora na základe Darovacej Zmluvy za účelom podpory všeobecne prospešných aktivít. Dar je charitatívnym a dobrovoľným príspevkom, ktorý Darca prisľúbi Autorovi a následne ho poskytne v prospech Autora Úspešného Projektu. Dar môže byť poskytnutý prostredníctvom platobných systémov implementovaných do Platformy.

Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá Darom finančne podporila Projekt.

Kampaň je obdobie, počas ktorého Autor prezentuje Projekt na Platforme a Darcovia sú oprávnení poskytnúť Autorovi prostredníctvom Platformy Dar, ak majú záujem podporiť verejnoprospešné aktivity.

Nápad je zverejnený ideový zámer verejnoprospešného projektu s cieľom získať od užívateľov Platformy spätnú väzbu či ponuku na spoluprácu pri plánovaní, dopracovaní a realizovaní Nápadu. Takto môže Autor získať cenné rady a Spolupracovníkov na to, aby mohol nápad premeniť na Projekt, ktorý bude zverejnený v projektovej časti Platformy a bude naň možné získavať Dary.

Projekt je už jasne definovaná verejnoprospešná idea, a v prípade úspešného naplnenia Cieľovej Sumy, uskutočniteľný verejnoprospešný zámer Autora a prípadných Spolupracovníkov, ktorý je na Platforme zverejnený za účelom získavania finančných prostriedkov od Darcov. Projekt by mal byť uskutočniteľný do pol roka od úspešného ukončenia Kampane, nie však neskôr ako do 18-tich mesiacov.

Neúspešný Projekt je Projekt vo forme fixed funding, ktorý počas Kampane na základe prisľúbených Darov nedosiahol Cieľovú Sumu.

Poďakovanie je vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná alebo súbor vecí, práv či iných majetkových hodnôt. Poďakovanie je Autor oprávnený poskytnúť Darcovi, ktorý s poskytnutím Poďakovania súhlasí, a to na prejav svojej vďaky za podporu verejnoprospešného účelu Projektu prostredníctvom Daru.

Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál za účelom, na ktorý je tento portál určený. Používateľom sú najmä nasledovné osoby: Autor, Darca, Spolupracovník a pod.

Registrácia predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy s Nadáciou, ktorej obsahom sú aj Pravidlá, s ktorými Používateľ týmto spôsobom súhlasí. Elektronická zmluva sa v závislosti od konkrétnej skupiny Používateľov uzatvára ako:

 • Zmluva o sprístupnení platformy je dohoda medzi Nadáciou a Autorom, na základe ktorej Autor využíva Platformu za účelom prezentácie Projektu alebo Nápadu a ktorá umožňuje Autorovi prijať Dary.
 • Darovacia zmluva je dohoda, ktorá sa uzatvára medzi Darcom a Autorom za účelom finančnej podpory verejnoprospešných aktivít a v rámci ktorej Nadácia zabezpečuje finančný prevod Daru na účet Autora v zmysle dohody Darcu a Autora a v zmysle jej poverenia Darcom.

Spolupracovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akceptovaním pozvania Autora na spoluprácu súhlasí so spoluprácou na Nápade alebo Projekte. Spolupracovníkovi môže byť pritom Autorom udelené právo na editovanie Nápadu alebo Projektu, pričom sa na nich vzťahujú rovnaké práva a povinnosti podľa Pravidiel ako na Autora.

Úspešný Projekt je Projekt, ktorý počas Kampane na základe prisľúbených Darov dosiahol Cieľovú Sumu, alebo sumu vyššiu ako Cieľová Suma.

Autor má pri registrovaní Projektu možnosť výberu medzi 2 typmi získavania financií:

 • fixné financovanie, je štandardným konceptom Kampane (s princípom všetko alebo nič), tzn. v prípade, že Cieľová Suma nebude prostredníctvom Darov dosiahnutá, Nadácia Autorovi neprevedie žiadne finančné prostriedky z prisľúbených Darov, pričom tieto v súlade s Pravidlami a Darovacou zmluvou vráti Darcom a Autor nie je povinný projekt realizovať.
 • flexibilné financovanie, je osobitný druh Kampane, tzn. všetky dary získané počas Kampane budú Autorovi vyplatené aj v prípade, že sa Cieľová Suma nedosiahne . Autor sa však zaväzuje Projekt realizovať za akýchkoľvek podmienok, a teda bez ohľadu na výšku Darov. Použitie flexible funding vyžaduje predchádzajúci výslovný súhlas Nadácie tak, aby sa používalo iba v odôvodnených prípadoch. Nadácia si vyhradzuje možnosť súhlas k flexible funding neudeliť. Ustanovenia Pravidiel k dosiahnutiu, resp. nedosiahnutiu Cieľovej Sumy sa na flexible funding použijú primerane s ohľadom na podstatu a zmysel flexible funding.

Verejnoprospešný účel/aktivita/zámer je najmä tvorba, rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorba občianskej spoločnosti, realizácia a ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, rozvoj vedy, výskumu, vývoja, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Matching je unikátnou formou podpory Projektov zo strany tzv. „väčších" Darcov na základe dohody takéhoto Darcu s Autorom a potvrdeniu zo strany Nadácie. V prípade Matching-u bude každý Dar poskytnutý iným ako „väčším" Darcom doplnený zo strany „väčšieho" Darcu sumou rovnajúcou sa výške dopĺňaného Daru, to až do momentu dosiahnutia Cieľovej sumy; tzn. Dary budú zdvojnásobené. O Matching požiada Autor Nadáciu pred umiestnením Projektu na Platformu spolu s preukázaným súhlasom s Matchingom od "väčšieho" darcu.


4. Práva a povinnosti Používateľov

 • Pri používaní Platformy je Používateľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy.
 • Používateľ nie je oprávnený používať Platformu na iný účel ako na Verejnoprospešný účel určený v Pravidlách.
 • Autor ako aj Spolupracovník sú povinní vystupovať pod skutočným menom a musia Nadácii poskytnúť skutočné údaje. Profilová fotografia Autora musí Autora verne zobrazovať a identifikovať, čo napomáha nielen transparentnému vystupovaniu Autora, ale aj prispieva k dôveryhodnosti Projektu a zvyšuje tak šancu na jeho úspech.
 • Autorstvo Projektov nie je prenosné. Používateľ zodpovedá za akúkoľvek aktivitu na svojom profile.
 • Autor nesmie zverejniť ten istý, alebo obsahovo podobný projekt na viacerých crowdfundingových platformách či portáloch súčasne bez toho, aby o tom Nadáciu riadne neinformoval. Tá následne môže, ale nemusí zverejnenie takéhoto projektu na Platforme zamietnuť. Rovnako, ak Nadácia zistí, že autor zverejnil rovnaký, alebo obsahovo podobný Projekt na inej platforme, môže sa rozhodnúť daný Projekt na Platforme nezverejniť.
 • Používatelia sa zaväzujú používať Platformu osobne a nie v zastúpení.
 • Používateľ sa zaväzuje na Platforme používať také materiály, pre ktoré majú pre účel zverejnenia na Platforme vysporiadané práva duševného vlastníctva, ktoré náležia Autorovi, alebo dostal na ich použitie od ich autora súhlas.
 • Za jednotlivé Projekty a akékoľvek práva s nimi spojené zodpovedá ich Autor.
 • Na Platformu nie je dovolené zo strany Používateľov umiestňovať obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi či obsah, ktorý by poškodzoval, či mohol poškodiť Nadáciu alebo tretie osoby.
 • Ak ktorýkoľvek Používateľ zistí na Portáli obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo Pravidlá, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Nadácii, čím taktiež podporí verejnoprospešný účel.


5. Práva, povinnosti a zodpovednosť Nadácie

 • Nadácia je oprávnená:
  • vyzvať Autora na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Platforme;
  • nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Platforme, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce, urážlivé alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Platformu alebo jej Verejnoprospešný účel;
  • zrušiť zverejnenie tzv. "duplicitného Nápadu alebo Projektu" – t. j. Nápadu alebo Projektu, ktorého obsah je totožný alebo veľmi podobný inému, už zverejnenému Nápadu či Projektu, od toho istého alebo iného Autora;
  • zrušiť registráciu Používateľa, ktorý opakovane publikuje obsah v rozpore s týmito Pravidlami;
  • zrušiť Projekt, ktorý v prvých piatich dňoch od spustenia nezískal žiadnu finančnú podporu;
  • preskúmať zverejňovaný obsah a v prípade odôvodnenej potreby ochrany Portálu pozastaviť zverejnenie obsahu, upraviť obsah zverejnený na Platforme alebo odporučiť Autorovi úpravu Projektu.
 • Nadácia je povinná:
  • V súlade s Darovacou Zmluvou v prípade Úspešného Projektu do desiatich kalendárnych dní od ukončenia Kampane poskytnúť Autorovi prisľúbené Dary od Darcov, a to na účet podľa Zmluvy o sprístupnení platformy. Takto prevedené Dary budú znížené o sumu podľa Zmluvy o sprístupnení platformy, resp. podľa čl. 6. Pravidiel.
  • V súlade s Darovacou Zmluvou v prípade Neúspešného Projektu do desiatich kalendárnych dní od ukončenia Kampane vrátiť Darcovi peňažnú sumu vo výške Daru.
  • Poskytnúť Autorovi uzatvorené Darovacie Zmluvy.
  • Zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií osobných údajov a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.
 • Nadácia sa zverejnením Nápadu alebo Projektu na Platforme nestáva vlastníkom Projektu alebo Nápadu.
 • Nadácia nezodpovedá:
  • Za obsah príspevkov Používateľov.
  • Za plnenie záväzkov medzi Darcom a Autorom.
  • Za použitie Daru zo strany Autora v rámci Projektu.
  • Za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Používateľmi. Za tieto údaje zodpovedajú Používatelia, ktorí tieto údaje poskytli.
  • A neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda priamo vznikla z konania Nadácie.

6. Platby a poplatky

 • Registrácia na platforme je bezplatná.
 • V prípade Úspešného Projektu Autor uhradí Nadácii náklady Platformy, a to Náklady na správu Platformy vo výške 7% z celkových získaných finančných prostriedkov a náklady na využitie platobných systémov k poskytnutiu Darov, pričom úhrada sa uskutoční pri prevode peňažných prostriedkov z Darov na Autora, kedy suma týchto nárokov Nadácie bude pri prevode odpočítaná, a teda Autor získa približne 92% z poskytnutých darov od tretích osôb.
 • Minimálna výška Daru od Darcu pre Autora je 5 €. Až do prevodu peňažných prostriedkov na Autora je ich majiteľom Darca, ktorý súhlasí s ich nakladaním podľa Darovacej zmluvy.
 • S ohľadom na úspešnosť Projektu, Darca ani Autor nemajú nárok na úrok z Daru, ktorý ešte nebol spracovaný s ohľadom na úspešnosť Projektu.
 • Dary sa poskytujú prostredníctvom platobných systémov dostupných na Platforme. Platby môžu byť spracované a prijaté spôsobom ponúkaným Nadáciou a zverejneným na Platforme. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú osobitné podmienky príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Prehľad poplatkov:

Kto hradí poplatok?

Úspešný Projekt

Neúspešný Projekt

Autor

7% zo získanej sumy k Projektu + transakčné poplatky platobným systémom

0,- €

Darca

0,- €

0,- €


7. Poďakovanie

 • Autor určí druh a štruktúru Poďakovaní pri vytvorení Projektu, a tieto spolu s Projektom zverejní na Platforme.
 • Poďakovanie sa môže poskytnúť výlučne v prípade Úspešného Projektu.
 • Autor je oprávnený poskytnúť Poďakovanie výlučne tým Darcom, ktorý o Poďakovanie prejavili záujem v Darovacej zmluve.
 • Poďakovanie nie je a ani zo strany Autora nesmie byť nastavené ako akákoľvek forma záväzného protiplnenia za Dar. Na základe Darovacej zmluvy, v ktorej Darca vyjadrí záujem o Poďakovanie, nevzniká právny nárok Darcu na Poďakovanie, ale iba možnosť Poďakovanie od Autora obdržať.

8. Súhlas s elektronickým oznámením a ochrana osobných údajov

 • Používaním vyjadruje Používateľ súhlas s prijímaním všetkých oznámení od Nadácie v elektronickej forme.
 • Používatelia vyhlasujú, že:
  • súhlasia so spracovaním prípadne poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme Nadácie v zmysle § 12 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na dobu platnosti Zmluvy;
  • sú si vedomí oprávnenia kedykoľvek odvolať tento súhlas na spracovanie osobných údajov.


9. Riešenie sporov

Právne vzťahy v súvislosti s Platformou sa riadia slovenským hmotným právom s vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem, a to najmä Občianskym zákonníkom. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky.

Pravidlá a podmienky používania StartLab.sk, verzia: 3, platná od 26. 8. 2016