Pravidlá používania platformy StartLab

Tieto pravidlá používania platformy StartLab všeobecne upravujú práva a povinnosti pri používaní všetkých nástrojov a systémov crowdfundigovej platformy StartLab, prostredníctvom internetového portálu startlab.sk, zásady používania služieb alebo funkcionalít dostupných prostredníctvom portálu a vzájomné vzťahy účastníkov právnych vzťahov, ktorí prejavia záujem o niektorú z foriem podpory príslušnej kampane, autorov podieľajúcich sa na tvorbe kampaní a realizácii projektov, prevádzkovateľa platformy a používateľov platformy (ďalej len „Pravidlá“).

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

StartLab je nezisková crowdfundingová platforma (ďalej v súlade definíciou uvedenou v bode 3 len “Platforma”) prevádzkovaná Prevádzkovateľom, ktorej cieľom je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Platforma je určená pre Autorov projektov s verejnoprospešným zameraním. Prostredníctvom Kampane na Platforme môžu Autori prezentovať svoje Projekty a získavať pre ne finančnú podporu od Podporovateľov, ktorí majú záujem pomôcť k jeho realizácii, formou ktorú si zvolia, a ktorá je v rámci príslušnej Kampane prípustná. Platforma je otvorená Autorom akéhokoľvek zamerania; kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má hotový projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.

Prevádzku Platformy StartLab prostredníctvom internetového portálu zabezpečuje Prevádzkovateľ za účelom podpory projektov s verejnoprávnym zameraním. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akýkoľvek obsah, údaje a informácie, ktoré na tento účel poskytnú alebo zverejnia Platformy jej užívatelia, a ani za konanie týchto osôb v rozpore s týmito Pravidlami. Akýmkoľvek použitím Platformy, či už ako Podporovateľ, Autor alebo využitím funkcionality alebo návštevou webstránky alebo iný registrovaný používateľ www.startlab.sk potvrdzujete, že ste sa s týmito Pravidlami riadne oboznámili, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich v plnom rozsahu dodržiavať a rešpektovať práva účastníkov jednotlivých vzťahov, do ktorých vstupujete alebo ktoré vznikajú prostredníctvom Platformy, použitím nástrojov a aplikácií spojených s Platformou.

Článok 2.
Definícia niektorých pojmov

 1. Autor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať Projekt s verejnoprospešným zámerom s pomocou alebo výlučne z prostriedkov získaných prostredníctvom Platformy od Podporovateľov Projektu. Autor vytvára Kampaň pre príslušný Projektu (priamo alebo prostredníctvom Autora kampane) v súlade s týmito Pravidlami a uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu o sprístupnení platformy.
 2. Autor kampane je fyzická osoba, ktorá je Autorom projektu poverená pripraviť a zverejniť Kampaň na Platforme v mene a na účet Autora. Autor kampane je povinný uskutočňovať úkony vo vzťahu ku Kampani iba v rozsahu udelenej plnej moci alebo zmluvy s Autorom, inak je oprávnený uskutočňovať úkony týkajúce sa prípravy a vytvorenia Kampane a úkony spojené s užívaním Platformy (ak nie je dohodnuté inak).
 3. Autorský zákon je zákon č. 185/2015 Z.z., autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 4. Finančná podpora Projektu je konkrétna suma, ktorou príslušný Podporovateľ podporí uskutočnenie Projektu s verejnoprospešným zámerom. Finančnú podporu Projektu poskytuje Podporovateľ v rámci Platformy, prostredníctvom ktorej uzatvára s Autorom Zmluvu o podpore Projektu. Konkrétny spôsob podpory príslušného Projektu je definovaný v rámci Kampane, v súlade s článkom 7 Pravidiel.
 5. Kampaň je proces prezentácie Projektu s verejnoprospešným zámerom v rámci Platformy, za účelom získania prostriedkov na jeho uskutočnenie. Kampaň je aktívna po jej schválení Prevádzkovateľom a v momente jej spustenia Autorom alebo Autorom kampane. Aktívnou Kampaňou je časový úsek, počas ktorého Podporovatelia poskytujú v prospech realizácie Projektu Finančnú podporu Projektu za použitia Platformy a jej jednotlivých súčastí (ako napr. platobná brána Platformy a pod.). Kampaň je ukončená v momente uplynutia doby trvania Kampane. V rámci Kampane sa definuje:
  1. Doba trvania Kampane, čím sa rozumie obdobie, počas ktorého Platforma umožňuje Autorovi prijímať jednotlivé sumy Finančnej podpory Projektu od Podporovateľov na podporu realizácie verejnoprospešného Projektu. Dobu trvania Kampane si určuje Autor alebo Autor kampane v procese vytvárania Kampane na Platforme v rozpätí 15 – 45 dní. Uplynutím Doby trvania Kampane je ukončená.
  2. Cieľová suma, ktorou sa rozumie suma stanovená Autorom alebo Autorom kampane umožňujúca úspešnú realizáciu Projektu prezentovaného prostredníctvom Kampane, ktorú má Autor záujem dosiahnuť v priebehu obdobia trvania Kampane na účely realizácie Projektu,
  3. Typ financovania: Fixné financovanie, je štandardným spôsobom financovania Projektu Kampaňou na princípe „všetko alebo nič“, tzn. v prípade, že Cieľová Suma nebude prostredníctvom poskytnutých súm Finančnej podpory Projektu dosiahnutá, Kampaň sa stáva neúspešnou a finančné prostriedky poskytnuté v rámci Finančnej podpory Projektu budú vrátené Podporovateľom. Autor v takom prípade nie je povinný Projekt realizovať,

  Neúspešná Kampaň je v zmysle uvedeného Kampaň, v ktorej neboli dosiahnuté odkladacie podmienky definované pri jej zverejnení, t.j. nedosiahla Cieľovú Sumu v priebehu Doby trvania Kampane v rámci typu fixného financovania Projektu.

  Úspešná Kampaň je v zmysle uvedeného Kampaň, počas ktorej boli dosiahnuté odkladacie podmienky definované pri jej zverejnení, t.j. Cieľová suma stanovená v rámci fixného financovania Projektu počas doby trvania Kampane bola dosiahnutá.

 6. Matching je unikátnou formou podpory Projektov zo strany tzv. „Matchingového partnera“ na základe dohody Matchingového partnera s Autorom a potvrdením zo strany Prevádzkovateľa. V prípade Matchingu bude každá jednotlivá Finančná podpora Projektu poskytnutá na základe Zmluvy o podpore Projektu doplnená zo strany „Matchingového partnera“ sumou rovnajúcou sa poskytnutej sumy Finančnej podpory Projektu a to až do momentu dosiahnutia sumy, na ktorej sa tieto subjekty vopred dohodnú.O Matching požiada Autor (príp. Autor kampane) Prevádzkovateľa pred schválením Kampane. Matchingového partnera má možnosť navrhnúť aj Autor spolu s preukázaným súhlasom tohto partnera, ktorý má o Matching záujem. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v konkrétnom prípade Matching nepovoliť.
 7. Platformou je elektronický systém, ktorý predstavuje súhrn nástrojov, aplikácií a iných technických riešení (softvérové, hardvérové a iné nástroje slúžiace na zabezpečovanie činností uvedených v týchto Pravidlách a príslušných zmluvách), prípadnej niektorej jeho časti, prevádzkovaný Prevádzkovateľom. Jednotlivé činnosti a služby poskytované v rámci Platformy sú zabezpečované spravidla prostredníctvom systémov integrovaných v rámci Portálu.
 8. Podporovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem podporiť Projekt počas Doby trvania Kampane, jedným so spôsobov podpory Projektu a poskytne príslušnú Finančnú podporu Projektu a uzavrie Zmluvu o podpore Projektu.
 9. Portálom sa rozumie internetová doména startlab.sk.
 10. Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál alebo Platformu za účelom, na ktorý je tento portál určený. Používateľom sú najmä nasledovné osoby: Autor (vrátane Autora kampane ak je poverený Autorom na prípravu a zverejnenie Kampane podľa týchto Pravidiel), Podporovateľ, Spolupracovník a každý kto použije Platformu alebo Portál v súlade s uvedeným.
 11. Pravidlá tvoria súhrn práv a povinností jednotlivých účastníkov právnych vzťahov, ktorí užívajú Platformu za účelom prezentácie Kampaní zameraných na realizáciu Projektov s verejnoprospešných zameraním. Pravidlá ustanovujú všeobecné práva a povinnosti všetkých právnych vzťahov, ktoré vznikajú pri akomkoľvek použití Platformy vo vzťahu ku všetkým subjektom, ktoré akokoľvek Platformu použijú (t.j. najmä Autorovi, Autorovi kampane, Podporovateľovi, Prevádzkovateľovi, či inej osobe, ktorá použije Platformu alebo navštívi Portál. Pravidlá tvoria všeobecné ustanovenia Zmluvy o podpore Projektu a Zmluvy o sprístupnení platformy. Súčasťou Pravidiel sú i Pravidlá OOU.
 12. Pravidlá OOU tvoria súhra práv a povinností jednotlivých účastníkov právnych vzťahov, ktorí užívajú Platformu, ktorí prichádzajú do styku alebo sa akokoľvek zúčastňujú na spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť osobných údajov. Pravidlá OOU tvoria súčasť týchto Pravidiel.
 13. Prevádzkovateľ je Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42262801, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025, ktorá je prevádzkovateľom Platformy,
 14. Projekt je jasne definovaná idea obsahujúca uskutočniteľný verejnoprospešný zámer Autora a prípadných Spolupracovníkov, prezentovaná v rámci Kampane na Platforme alebo za použitia Platformy. Projekt a jeho ciele je možné zverejniť prostredníctvom Platformy vo forme Kampane na základe uzatvorenej Zmluvy o sprístupnení platformy. Projekt je v prípade úspešnosti Kampane jej Autor povinný zrealizovať a to spravidla do pol roka od úspešného ukončenia Kampane, najneskôr však do 18-tich mesiacov od skončenia Kampane.
 15. Spolupracovník je fyzická osoba, ktorá akceptovaním pozvania Autora (alebo Autora kampane) na spoluprácu súhlasí so spoluprácou na Kampani. Spolupracovníkovi môže byť pritom Autorom udelené právo na editovanie Kampane, pričom sa na neho vzťahujú rovnaké práva a povinnosti podľa Pravidiel ako na Autora, okrem možnosti prístupu k osobným údajom Podporovateľov (podľa Pravidiel OOU.).
 16. Verejnoprospešný zámer je najmä tvorba, rozvoj, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, športu, a iný podobný zámer slúžiaci na podporu verejnoprospešných činnosti v spoločnosti.
 17. Zmluva o sprístupnení platformy je dohodou medzi Prevádzkovateľom a Autorom, na základe ktorej je Autorovi umožnené užívať Platformu alebo jej prvky a súčasti, za účelom prezentácie Projektu prostredníctvom Kampane v snahe získať finančnú podporu potrebnú pre realizáciu Projektu. Zmluva sa uzatvára vyjadrením súhlasu s jej znením na strane Autora (po potvrdení odoslania Kampane na schválenie) a schválením Kampane Prevádzkovateľom. Autor je oprávnený nechať sa zastúpiť inou osobou v rozsahu plnej moci alebo osobitnej zmluvy, ktorú je na požiadanie povinný predložiť alebo poskytnúť Prevádzkovateľovi.
 18. Zmluva o podpore Projektu je zmluvou o podpore príslušného verejnoprospešného Projektu, na základe ktorej vyjadruje Podporovateľ podporu pre príslušný Projekt prezentovaný prostredníctvom aktívnej Kampane, a to poskytnutím sumy Finančnej podpory Projektu, niektorým so spôsobov ponúkaných v rámci Kampane pre príslušný Projekt. Zmluvu o podpore Projektu uzatvára Podporovateľ s Autorom potvrdením súhlasu s jej znením v rámci príslušnej sekcie Platformy prostredníctvom Portálu a poskytnutím (uhradením) zadanej Finančnej podpory Projektu použitím platobnej metódy príslušného poskytovateľa platobných služieb v rámci možností príslušnej aktívnej Kampane na Platforme. Zmluvu uzatvára v mene Autora Prevádzkovateľ, ktorý je na základe Zmluvy o sprístupnení platformy poverený uzatváraním zmlúv o podpore Projektu.

Článok 3.
Práva a povinnosti Podporovateľov a Používateľov

 1. Podporovateľ a každý iný Používateľ Platformy sú oprávnení užívať Platformu na účely, na ktoré je určená a spôsobom, ktorý im Platforma v rámci bežného používateľského prostredia, príp. Prevádzkovateľom sprístupneného prostredia umožňuje, v súlade s týmito Pravidlami a platnými právnymi predpismi. Používatelia nie sú oprávnení používať Platformu, alebo ktorúkoľvek funkcionalitu Platformy v rozpore s Pravidlami alebo platnými právnymi predpismi, najmä nie sú oprávnení užívať Platformu spôsobom, ktorý je zakázaný (nasledujúci ods. 3 tohto článku), a ani spôsobom, ktorý by bol na ujmu práv iných Používateľov alebo tretích strán (napr. výkonom práv, poskytovaním služieb alebo činností, ku ktorým nedisponuje príslušnými súhlasmi, povoleniami, licenciou a pod.), zasahovať do Platformy, meniť jeho parametre, kopírovať jej súčasti alebo funkcionalitu, poskytovať/postupovať inej osobe licenciu/sublicenciu k Platforme alebo určitej časti alebo inak poskytovať práva k Platforme za odplatu, dekompilovať niektorú časť, pristupovať k súčastiam, ku ktorým nemajú správcovské oprávnenia alebo užívať Platformu, či akékoľvek dielo v rámci Platformy iným spôsobom, na ktorý nie sú výslovne oprávnení v týchto Pravidlách.
 2. Každý Používateľ, je pri každom jednom použití Platformy povinný uvádzať vždy úplne, presné, správne a pravdivé informácie, a v prípade ak neposkytne bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi plnú moc na konkrétnu tretiu osobu, vystupovať vždy vo vlastnom mene a na vlastný účet.
 3. Zakazuje sa použitie Portálu, Platformy a akejkoľvek funkcionality Portálu/Platformy uverejňovaním alebo šírením informácií, údajov alebo iného obsahu, ktorý:
  1. je použitý spôsobom, ktorý porušuje platné právne prepisy alebo dobré mravy alebo narúša verejný poriadok,
  2. je urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých,
  3. obsahuje, propaguje, prezentuje alebo podnecuje k násiliu, nenávisti, pornografii, rasovej, náboženskej, sexuálnej či inej diskriminácii osoby, osôb, či skupiny obyvateľstva,
  4. obsahuje lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, agresívny alebo inak provokatívny obsah voči iným osobám;
  5. je politického charakteru, slúži priamo alebo nepriamo na politickú činnosť, podporu, propagáciu politických strán a hnutí alebo prezentáciu akýchkoľvek politických názorov a postojov,
  6. slúži na vlastné obohacovanie a nie na podporu realizácie verejnoprospešného zámeru.

  Ak ktorýkoľvek Používateľ zistí na Portáli obsah, ktorým sa porušuje uvedené zákazy, všeobecne záväzné právne predpisy alebo inak porušuje tieto Pravidlá, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi.

 4. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za informácie a obsah, ktoré v rámci Portálu zverejní akýkoľvek Používateľ. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za možnosť uskutočnenia akéhokoľvek zámeru, či Projektu prezentovaného Autorom, za to, že Kampaň bude úspešná alebo za to akým spôsobom bude príslušný Projektu uskutočnený. Prevádzkovateľ je oprávnený (nie však povinný) preskúmavať obsah zverejnený prostredníctvom Portálu a v prípade dôvodného podozrenia, že zverejňovaný obsah, informácia alebo účel sledovaný Požívateľom porušuje tieto Pravidlá alebo platné právne prepisy zverejnenie takéhoto obsahu, či informácie pozastaviť, vrátane úplného a trvalého odstránenia takéhoto obsahu alebo informácie z Portálu alebo Platformy.
 5. Podporovateľ je oprávnený:
  1. poskytnúť Finančnú podporu Projektu na účely realizácie Projektu, v rámci aktívnej Kampani na Portáli, podľa týchto Pravidiel a inštrukcií uvedených počas Kampane (spravidla voľbou možnosti „Podporiť“ v rámci príslušnej Kampane). Podporovateľ je oprávnený poskytovať ním určenú Finančnú podporu Projektu aj opakovane. Podporovateľ berie na vedomie, že s poskytnutím každej Finančnej podpory Projektu je spojená povinnosť uzavrieť Zmluvu o podpore Projektu,
  2. podieľať sa na realizácií Projektu požiadaním Autora o informácie o použití prostriedkov Finančnej podpory Projektu alebo sledovaním vyúčtovania Projektu zverejneného Autorom projektu na Portáli,
  3. užívať Platformu v súlade s Pravidlami, na účely, na ktorú je určená uvedené v Pravidlách a zaväzuje sa zdržať užívania Platformy, na ktorú nie je oprávnený.

Článok 4.
Práva a povinnosti Autorov a Autorov kampane

 1. Autor má právo bezplatne a dobrovoľne vytvoriť Kampaň na podporu verejnoprospešného Projektu prostredníctvom Platformy, Autor je však vždy povinný uzavrieť vo vzťahu k príslušnej Kampani Zmluvu o sprístupnení platformy a dodržiavať všetky podmienky, práva a povinnosti uvedené v Zmluve o sprístupnení platformy, týchto Pravidlách a ich súčastiach.
 2. Autor nie je oprávnený po vytvorení Kampane zrušiť Kampaň. Autor má právo vrátiť príslušnú Finančnú podporu Projektu konkrétnemu Podporovateľovi v lehote 3 kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy mu bola poskytnutá, aj bez uvedenia dôvodu; Autor znáša náklady s tým spojené, ktoré mu vzniknú a berie na vedomie, že konkrétna Zmluva o podpore Projektu tým zanikne.
 3. Autor sľubuje a zaväzuje sa, že v prípade ak bude Kampaň úspešná („úspešná Kampaň“), a nebude zrušená v súlade s týmito Pravidlami, zrealizuje Projekt, v súlade so zámerom prezentovaným počas Kampane. Autor sa zaväzuje zrealizovať Projekt najneskôr do 18-tich mesiacov od skončenia Kampane. Autor nie je oprávnený realizovať Projekt skôr ako bude Kampaň ukončená (do uplynutia Doby trvania Kampane).
 4. Autor sa zaväzuje po ukončení Kampane:
  1. uskutočniť Projekt v súlade s prezentovaným verejnoprospešným zámerom prostredníctvom Kampane, v lehote podľa predchádzajúceho ods. 3 tohto článku Pravidiel,
  2. získanú sumu Finančnej podpory Projektu od jednotlivých Podporovateľov použiť výlučne na realizáciu Projektu,
  3. zrealizovať Projekt so zameraním na verejnoprospešný účel, transparentným spôsobom, aby bolo následne kedykoľvek možné verifikovať vynaloženie získaných prostriedkov - Finančnej podpory Projektu na realizáciu Projektu (v súlade s vyúčtovaním),
  4. vyúčtovať a v rámci Platformy zverejniť vyúčtovanie Projektu, t.j. účelné využitie získanej sumy Finančnej podpory Projektu na pokrytie nákladov na uskutočnenie Projektu; vyúčtovanie Projektu Autor zverejní v rámci príslušnej sekcie Kampane na Portáli spôsobom korešpondujúcim so skutočnými výdavkami vynaloženými na realizáciu Projektu, za čo Autor zodpovedá; na požiadanie (Prevádzkovateľa, príp. príslušného orgánu) je Autor povinný vydokladovať vynaložené náklady v súlade so zverejnením vyúčtovaním,
  5. jasne a zrozumiteľne informovať Podporovateľov o priebehu a realizácií Projektu prostredníctvom Portálu, príp. individuálne na základe doručených žiadostí o informácií ohľadom realizovaného Projektu od Podporovateľov.
 5. Autor prehlasuje a zaväzuje sa, že pri akejkoľvek činnosti, v rámci výkonu jeho práv a povinností, počas Kampane i realizácie Projektu bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, t.j. najmä sa zaväzuje používať diela, služby a materiály, ktoré majú vysporiadané všetky majetkové, a iné práva týkajúce sa ich užívania (vrátane zverejnenia na Portáli). Autor udeľuje zverejnením akéhokoľvek diela chráneného právami duševného vlastníctva v rámci Platformy súhlas na jeho použitie v rámci Portálu a Platformy, bez akéhokoľvek územného, vecného a časového obmedzenia pre účely Kampane. Autor zodpovedá za riadne vysporiadanie práv duševného vlastníctva k dielam, ktoré použije, ako aj k dielam, ktoré budú predmetom alebo výsledkom Kampane a Projektu, za vysporiadanie práv týkajúcich sa poskytovaných služieb a úkonov, príp. predaja tovarov, zhotovovania diel, poskytovania/sprístupňovania autorských diel, akokoľvek spojených s Kampaňou alebo realizáciou Projektu. Autor týmto sľubuje nahradiť škodu a uhradiť akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmikoľvek uplatnenými nárokmi, ktoré vzniknú tretím stranám v súvislosti s porušením tohto ustanovenia Autorom.
 6. Autor sa zároveň zaväzuje:
  1. dodržiavať tieto Pravidlá, ako aj všetky pravidlá týkajúce sa realizácie Projektu definované v rámci Kampane,
  2. zabezpečiť pre Podporovateľov službu, dielo, úkon alebo tovar podľa zvolenej formy podpory Projektu v rámci Kampane (a uzatvorenej Zmluvy o podpore Projektu) v súlade s podmienkami uvedenými v Kampani a platnými predpismi,
  3. v závislosti na poskytnutej výške Finančnej podpory Projektu od Podporovateľov uhradiť poplatky a náklady spojené s prevádzkou Platformy a súvisiacich služieb (článok 6 ods. 2 Pravidiel),
  4. informovať Prevádzkovateľa o všetkých závažných skutočnostiach (napr. podstatné prispôsobenie systému) súvisiacich s užívaním Platformy, vrátane informácii o realizácii Projektu vyžadovaných Prevádzkovateľom,
  5. nezverejniť ten istý alebo obsahovo podobný Projekt/Kampaň prostredníctvom akejkoľvek inej crowdfundingovej platformy alebo internetového portálu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa; Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený zverejnenie Kampane Autora zrušiť,
  6. zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Prevádzkovateľovi vzniknúť škoda alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa alebo verejnoprospešný charakter Platformy.
 7. Autor nie je oprávnený využívať Platformu a akúkoľvek Kampaň, ktorú na nej zverejní, vo svoj osobný majetkový prospech alebo majetkový prospech členov orgánov alebo majiteľov obchodných podielov, akcií, či iných osôb majetkovo podieľajúcich sa na imaní Autora (ktorý je právnickou osobou).
 8. Autor zodpovedá za všetky úkony týkajúce sa Kampane a Projektu. Autor je oprávnený jednotlivými úkonmi týkajúcimi sa Kampane (užívania Platformy pre účely Kampane) poveriť Autora kampane. Autor kampane zodpovedá vo vzťahu k Autorovi ako mandatár; Autor kampane sa zaväzuje úkony v mene Autora vykonať bezodplatne, ak nie je medzi Autorom a Autorom kampane individuálne dohodnuté inak.
 9. Autor kampane je povinný postupovať v súlade s týmito Pravidlami a svojou registráciu v rámci Platformy berie na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti vzťahujúce sa na Autora, ktoré sa týkajú Kampane a užívania Platformy, súhlasí so všetkými prehláseniami Autora týkajúcimi sa Kampane a zaväzuje sa zabezpečiť všetky povinnosti týkajúce sa Kampane, ktoré sa vzťahujú na Autora. Autor kampane predovšetkým (ak nie je dohodnuté inak):
  1. zabezpečuje všetky činnosti v mene Autora týkajúce sa prípravy a zverejnenia Kampane na Platforme, vrátane plnenia povinností s tým spojených (najmä povinnosti podľa ods. 5 a 6 tohto článku Pravidiel),
  2. zabezpečuje v rámci Platformy aj zverejnenie vyúčtovania Projektu, ktoré mu poskytne Autor na tento účel,
  3. v prípade Úspešnej kampane nakladá s osobnými údajmi Podporovateľov v mene Autora, vždy v súlade s Pravidlami OOU.

Článok 5.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa platformy

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Platformu v súlade s týmito Pravidlami, za účelom podpory verejnoprospešných cieľov a zámerov definovaných Autormi v rámci príslušných Kampaní. Prevádzkovateľ disponuje užívacími právami k Platforme a je oprávnený zamedziť ktorejkoľvek osobe prístup k Platforme v odôvodnených prípadoch (napr. Porušenie týchto Pravidiel alebo zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je akékoľvek použitie Platformy). Prevádzkovateľ zabezpečuje i údržbu Platformy, a za týmto účelom bude informovať Používateľov vhodným spôsobom o príp. plánovaných odstávkach alebo iných obmedzeniach v používaním Platformy.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený:
  1. vyzvať Autora na predloženie dokladov potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Platforme a Autor je povinný takejto výzve vyhovieť,
  2. nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Platforme, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce, urážlivé, zverejnené v rozpore s Pravidlami alebo právnymi predpismi alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Platformu alebo jej verejnoprospešný účel;
  3. neschváliť Kampaň, ktorá je v rozpore podmienkami uvedenými v Pravidlách, nespĺňa kritériá definované Prevádzkovateľom (spravidla definované v rámci Portálu),
  4. zrušiť Kampaň, ktorá nespĺňa stanovené podmienky, t.j. najmä Kampaň porušujúcu Pravidlá (napr. porušenie čl. 4 ods. 3 realizáciou Projektu pred uplynutím Doby trvania Kampane a pod.), Kampaň, pri ktorej Autor nerešpektuje tieto Pravidlá alebo platné právne predpisy,
  5. zrušiť registráciu Používateľa alebo zamedziť jeho prístup k Platforme, ktorý používa Platformu v rozpore s týmito Pravidlami (článok I ods. 1, 2 a 3 Pravidiel);
  6. preskúmať zverejňovaný obsah, vrátane Kampaní a v prípade odôvodnenej potreby pozastaviť zverejnenie obsahu, upraviť obsah zverejnený na Platforme alebo odporučiť Autorovi úpravu Kampane.
 3. Prevádzkovateľ v rámci zabezpečovania prevádzky Platformy zabezpečí:
  1. v súlade so Zmluvou o podpore Projektu, v prípade úspešnej Kampane, najskôr po desiatich a najneskôr do štrnástich kalendárnych dní od ukončenia Kampane dá pokyn k poskytnutiu sumy Finančnej podpory Projektu, ktorá bola poskytnutá Podporovateľmi, a to na účet uvedený Autorom v Zmluve o sprístupnení platformy, znížených o poplatky a náklady, ktoré sú špecifikované v Zmluve o sprístupnení platformy, v súlade s čl. 6 Pravidiel,
  2. v súlade so Zmluvou o podpore Projektu, v prípade neúspešnej Kampane alebo v prípade, že Prevádzkovateľ zruší zverejnenie Kampane, v prípade ak ešte Autorovi neboli poskytnuté prostriedky Finančnej podpory Projektu, najneskôr do štrnástich kalendárnych dní od ukončenia/zrušenia Kampane vráti Podporovateľovi peňažnú sumu poskytnutej Finančnej podpory Projektu na účet, z ktorého bola poskytnutá v prípade ak Podporovateľ neoznámil Prevádzkovateľovi iný účet na tento účel,
  3. realizáciu platieb na účely podpory Projektov, prostredníctvom oprávnených osôb a nástrojov (napr. platobná brána prevádzkovaná príslušným poskytovateľom platobných služieb a pod.) podľa podmienok dodávateľov týchto služieb, ,
  4. poskytnutie Autorovi úspešnej Kampane v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu jeho práv a povinností zoznam Podporovateľov a ich údaje.
 4. Prevádzkovateľ schválením Kampane pre Projekt na Platforme nenadobúda žiadne práva k Projektu alebo výsledkom, produktom alebo službám, ktoré sú predmetom Projektu.
 5. Zmluvu o sprístupnení platformy medzi Autorom a Prevádzkovateľom je možné ukončiť:
  1. dohodou Prevádzkovateľa a Autora k dojednanému dňu,
  2. zrušením Kampane Prevádzkovateľom v prípade ak Kampaň nespĺňa stanovené požiadavky podľa týchto Pravidiel (v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. d) alebo ak Autor poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Pravidiel a nevykoná nápravu v lehote 5 dní od doručenia upozornenia Prevádzkovateľa, alebo v prípade opakovaného porušenia povinnosti zo strany Autora,
  inak Zmluva o sprístupnení platformy zaniká splnením všetkých povinností Autora vo vzťahu k Projektu a Podporovateľom, t.j. najmä uskutočnením Projektu a zverejnením vyúčtovania Projektu v rámci Portálu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za záväzky tretích strán, ktoré využívajú Platformu (v súlade s jej účelom alebo v rozpore s jej účelom), t.j. najmä nezodpovedá:
  1. za obsah príspevkov Používateľov,
  2. za plnenie povinností a záväzkov medzi Podporovateľom a Autorom,
  3. za použitie Finančnej podpory Projektu Autorom v rámci realizácie Projektu,
  4. za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Používateľmi.
  Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo prevádzky Platformy, ktoré vzniknú v príčinnej súvislosti s konaním Používateľa alebo inej tretej osoby (napr. použitie obsahu alebo konanie v rozpore s právnymi predpismi a pod.) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla priamo v dôsledku konania/opomenutia Prevádzkovateľa pri plnení svojich povinností podľa Pravidiel alebo Zmluvy o sprístupnení platformy alebo Zmluvy o podpore projektu.
 7. V prípade poruchovej prevádzky Platformy Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za akúkoľvek okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, t.j. neodvrátiteľnú udalosť, prípady vyššej moci (vis maior), ktorými sú predovšetkým: rôzne formy občianskych alebo verejných nepokojov, vyhlásená mimoriadna alebo núdzová situácia, krízová situácia alebo krízový stav, vyhlásený stav epidémie/pandémie, požiar, povodeň, teroristický útok, hackerský útok, prerušenie alebo výpadok elektrickej energie alebo narušenie činnosti počítačových systémov (hardvérových alebo softvérových) alebo komunikačných služieb (internetového alebo iného sieťového pripojenia) alebo iná obdobná udalosť spôsobujúca poruchovú prevádzkou Platformy vyvolaná vonkajšími okolnosťami, ktorým nemohol ani pri vynaložení obvyklej starostlivosti zabrániť alebo iná mimoriadna udalosť, či katastrofa, ktorá nastala nezávisle od vôle Prevádzkovateľa. Každá strana sa zaväzuje minimalizovať dôsledky vplyvu vyššej moci, vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie dôvodov znemožňujúcich plnenie podľa zmluvy a následne pokračovať v plnení podľa zmluvy.

Článok 6.
Platby a úhrady za prevádzku Platformy a nástrojov Platformy

 1. Registrácia na Platforme je bezplatná. Za používanie Platformy nevzniká Prevádzkovateľovi vo vzťahu k Požívateľom nárok na odmenu, okrem prípadov ak tieto Pravidlá alebo osobitná zmluva s Prevádzkovateľom ustanovuje inak.
 2. Za užívanie Platformy na účely získavania podpory pre príslušný Projekt, vo vzťahu ku ktorému Autor vytvoril Kampaň, a ktorú schválil Prevádzkovateľ, sa Autor zaväzuje uhrádzať:
  1. náklady vo výške 7 % na správu Platformy z celkovo získanej Finančnej podpory Projektu na základe zverejnenej Kampane; nárok vzniká v momente úspešnosti príslušnej Kampane a bude započítaný oproti celkovej sume poskytnutej Podporovateľmi na podporu príslušného Projektu (ako Finančnej podpory Projektu),
  2. poplatky za použité služby a nástroje poskytované príslušnými poskytovateľmi platobných služieb v rámci Platformy (poskytovateľ platobnej brány a pod.),
  uvedené nálady a poplatky tak budú započítané oproti celkovej získanej Finančnej podpore Projektu a Prevádzkovateľ zabezpečí jej distribúciu v zmysle udeleného poverenia od Podporovateľov v prospech účtu Autora po ukončení Kampane, a po odrátaní uvedených nákladov a poplatkov (v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) týchto Pravidiel), prevodom na účet uvedený Autorom, pričom konečným prijímateľom môže byť výlučne Autor
 3. Minimálna výška Finančnej podpory Projektu je 5,- €. Podporovateľ poskytne Finančnú podporu Projektu priamo Prevádzkovateľovi, ktorého zároveň poverí na naloženie s poskytnutou Finančnou podporou Projektu podľa Zmluvy o podpore Projektu a Pravidiel. Prevádzkovateľ sa nestáva vlastníkom poskytnutej sumy; poskytnutú Finančnú podporu Projektu v prípade úspešnej Kampane poskytne Autorovi, inak ju v prípadoch podľa článku 5 ods. 3 písm. b) vráti Podporovateľovi.
 4. Autor aj Podporovateľ sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu bankového spojenia a aktuálne číslo účtu Autora, v opačnom prípade zodpovedajú za škodu spôsobnú a Prevádzkovateľ sa nedostáva do omeškania s poskytnutím získanej sumy Finančnej podpory pre Projekt podľa týchto Pravidiel.  
 5. Bez ohľadu na úspešnosť Kampane, Podporovateľ ani Autor nemajú nárok na úrok z poskytnutej Finančnej podpory Projektu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 6. Prostriedky Finančnej podpora Projektu sa uhrádzajú prostredníctvom platobných nástrojov a nimi poskytovaných foriem úhrady dostupných na Platforme. Na jednotlivé formy platby sa uplatňujú osobitné podmienky príslušného poskytovateľa platobných služieb.
 7. Podporovateľ môže okrem podpory Projektu poskytnúť osobitný dar na podporu Platformy. Poskytnutý dar na podporu Platformy sa v takom prípade započíta oproti povinnosti Autora uhradiť náklady na správu Platformu v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) týchto Pravidiel; ak výška (súčet) darov na podporu Platformy bude nižšia ako suma nákladov na správu Platformy, rozdiel uhradí (doplatí) Autor tak aby suma dosahovala výšku povinnosti Autora uhradiť náklady za správu Platformy. Suma darov na podporu Platformy ktorá presiahne uvedené úhrady Autora na správu Platformy bude použitá na budúci rozvoj Platformy. V prípade Neúspešnej Kampane sa uvedené dary vrátia Podporovateľovi, spôsobom akým boli poskytnuté.

Článok 7.
Spôsoby podpory Projektu, zánik Zmluvy o podpore Projektu

 1. Podporovateľ je oprávnený podporiť akýkoľvek Projekt, ktorý je prezentovaný v rámci Platformy prostredníctvom aktívnej Kampane, a to uzatvorením Zmluvy o podpore Projektu a uhradením Finančnej podpory Projektu. Spôsob podpory Projektu definuje v rámci Kampane Autor.
 2. Autor sa zaväzuje zabezpečiť všetky svoje záväzky vyplývajúce so zvoleného spôsobu podpory Projektu vo vzťahu k príslušným Podporovateľom, ako aj všetky povinnosti vyplývajúce s platných právnych predpisov vzťahujúce sa na konkrétny zvolený spôsob podpory Projektu, t.j. Autor najmä vhodným spôsobom upovedomí Podporovateľa, v rámci zvoleného spôsobu podpory Projektu, akým spôsobom, v akých termínoch, príp. v akom mieste a čase bude Podporovateľom zvolená odmena, t.j. vec, služba, príp. dielo doručené, odovzdané, sprístupnené alebo zverejnené (napr. verejné vykonanie, vystavenie alebo prenos diela).
 3. Akúkoľvek odmenu (vec, službu alebo dielo v rámci zvoleného spôsobu podpory Projektu podľa predchádzajúceho ods. 2 tohto článku Pravidiel) sa Autor zaväzuje poskytnúť Podporovateľovi v lehotách a spôsobom definovaným v rámci Kampane, najneskôr však v období do 3 mesiacov od ukončenia realizácie Projektu (čl. 4 ods. 3 týchto Pravidiel). Podporovateľ je v opačnom prípade oprávnený odstúpiť od príslušnej Zmluvy o podpore Projektu a to prostredníctvom písomného odstúpenia, ktoré doručí Autorovi; zmluva zaniká doručením odstúpenia Autorovi, nie však skôr ako bude ukončená Kampaň v rámci Platformy (t.j. najskôr po uplynutí Doby trvania Kampane). Autor sa v takom prípade zaväzuje vrátiť Podporovateľovi ním poskytnutú sumu Finančnej podpory Projektu, a to v lehote najneskôr do 30 dní.
 4. Autor berie na vedomie a vyhlasuje, že v prípade ak na základe zvoleného spôsobu podpory Projektu poskytne alebo sľúbi poskytnúť Podporovateľovi tovar alebo službu a je osobou ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti a Podporovateľom je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo obchodnej činnosti, bude postupovať v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 5. Zmluva o podpore Projektu zaniká:
  1. v súlade s ustanoveniami zmluvy v prípade ak nedôjde k naplneniu odkladacích podmienok zmluvy (ak sú definované) alebo ak budú splnené rozväzovacie podmienky; právne následky úkony nenastanú a zmluva zaniká vrátením Finančnej podpory Projektu Podporovateľovi ak sa strany nedohodnú inak,
  2. zrušením príslušnej Kampane zo strany Prevádzkovateľa; Prevádzkovateľ v takom prípade postupuje podľa článku 5 ods. 3 písm. b) týchto Pravidiel,
  3. odstúpením od zmluvy zo strany Podporovateľa, v prípade ak na základe Autorom zvoleného spôsobu realizácie podpory Projektu nebudú splnené podmienky podľa tohto článku (7) ods. 3 týchto Pravidiel,
  4. odstúpením od zmluvy zo strany Autora, a to dobrovoľným vrátením poskytnutej Finančnej podpory Projektu Podporovateľovi v súlade s článkom 4 ods. 2 týchto Pravidiel,
  5. iným spôsobom ak je priamo uvedený v Zmluve o podpore Projektu.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia, spracúvanie osobných údajov a zmena Pravidiel

 1. Uzatvorením Zmluvy o podpore Projektu, Zmluvy o sprístupnení platformy alebo registráciou v rámci Portálu vyjadruje Používateľ súhlas s týmito Pravidlami a s prijímaním všetkých oznámení od Prevádzkovateľa v elektronickej forme alebo zverejnením v rámci Portálu.
 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, resp. z právnych vzťahov založených Zmluvou o podpore Projektu alebo Zmluvou o sprístupnení platformy alebo vzniknutých na základe iných právnych skutočností s týmito Pravidlami alebo záväzkami tu obsiahnutými súvisiacich sa spravujú a posudzujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom a inými platnými predpismi.
 3. Používate berie na vedomie a súhlasí, že súhlasom s týmito Pravidlami (podľa predchádzajúceho ods. 1 tohto článku) poskytuje aj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to pre účely a v súlade s pravidlami upravenými v dokumente Pravidlá OOU, ktorých znenie nájdete TU, a ktoré tvoria súčasť Zmluvy o podpore Projektu a Zmluvy o sprístupnení platformy.
 4. Prevádzkovateľ má právo tieto Pravidlá kedykoľvek upraviť alebo vydať nové znenie Pravidiel. Upravené znenie Pravidiel sa zverejňuje vždy na Portáli. Každý Používateľ je oprávnený vypovedať uzatvorenú zmluvu s Prevádzkovateľom v prípade ak nesúhlasí s upraveným znením Pravidiel, a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia Pravidiel v rámci Portálu. Zverejnením nového znenia Pravidiel tieto nadobúdajú účinnosť vo vzťahu ku všetkým vzťahom , v prípade ak upravené znenie Pravidiel neurčuje inú dobu nadobudnutia ich účinnosti.