Pravidlá používania

Vitajte! Pred tým, ako sa pustíte do používania tejto stránky, pozorne si prečítajte nižšie uvedené záväzné podmienky a pravidlá používania ("Pravidlá") platné pre platformu StartLab.


1. Úvodné ustanovenia

Pravidlá používania stanovujú zásady pre používanie stránok www.startlab.sk a jednotlivých služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu StartLab. Registrovaním a použitím akejkoľvek služby alebo funkcionality prostredníctvom Portálu potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami a ich prípadnými zmenami oboznámili, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Nadácia si vyhradzuje právo meniť ustanovenia Pravidiel.


2. Popis služby

StartLab je nezisková crowdfundingová platforma (ďalej v súlade definíciou uvedenou v bode 3 len "Platforma") prevádzkovaná Nadáciou Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, registrovanou na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025 (ďalej len "Nadácia"), ktorej cieľom je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.Platforma je určená pre verejnoprospešné projekty. Jej prostredníctvom môžu používatelia prezentovať svoje projekty a získavať pre ne finančnú podporu vo forme darov od tretích osôb, ktoré majú záujem pomôcť verejnoprospešným aktivitám. Je otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má hotový projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.


3. Definícia niektorých pojmov

Autor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o uskutočnenie Projektu použitím Platformy.

Cieľová Suma je suma stanovená Autorom v prípade fixného financovania konkrétneho Projektu, umožňujúca úspešnú realizáciu Projektu, ktorú má Autor záujem dosiahnuť prostredníctvom Darov do ukončenia Kampane.

Dar je bezplatné prenechanie konkrétnej peňažnej čiastky Darcom v prospech konkrétneho Projektu Autora, na základe Darovacej Zmluvy, za účelom podpory všeobecne prospešných aktivít. Dar je charitatívnym a dobrovoľným príspevkom Darcu, ktorý Darca zverí Nadácií a prisľúbi Autorovi, ktorému bude Dar poskytnutý v prípade Úspešnosti Projektu. Dar môže byť poskytnutý prostredníctvom platobných brán implementovaných do Platformy.

Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem Darom podporiť Projekt.

Kampaň je obdobie, počas ktorého Autor prezentuje Projekt prostredníctvom Platformy a Darcovia sú oprávnení poskytnúť Autorovi prostredníctvom Platformy Dar, ak majú záujem podporiť verejnoprospešné aktivity.

Matching je unikátnou formou podpory Projektov zo strany tzv. „väčších" Darcov na základe dohody takéhoto Darcu s Autorom a potvrdeniu zo strany Nadácie. V prípade Matching-u bude každý Dar poskytnutý iným ako „väčším" Darcom doplnený zo strany „väčšieho" Darcu sumou rovnajúcou sa výške dopĺňaného Daru, to až do momentu dosiahnutia Cieľovej sumy; tzn. Dary budú zdvojnásobené. O Matching požiada Autor Nadáciu pred umiestnením Projektu na Platformu spolu s preukázaným súhlasom s Matchingom od "väčšieho" darcu.

Nadácia je slovenská právnická osoba, Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025. Cieľom Nadácie Centra pre filantropiu je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Neúspešný Projekt (Neúspešnosť Projektu) je Projekt, ktorý sa nepodarilo zrealizovať v dôsledku toho, že neboli dosiahnuté parametre určené pri jeho zverejnení (napr. nedosiahol Cieľovú Sumu Darov v určenom čase v prípade fixného financovania a pod.).

Platformou sa, primerane podľa významu použitia, rozumie systém - súhrn nástrojov, aplikácií a iných technických riešení (softvérové, hardvérové a iné nástroje slúžiace na poskytovanie služieb zabezpečovaných Nadáciou), prípadnej niektorej jeho časti poskytovaných Nadáciou, v prospech tretích osôb, ktoré prejavia záujem o činnosti zabezpečované Nadáciou, za účelom uskutočňovania Projektov. Jednotlivé služby poskytované Nadáciou za použitia Platformy sú zabezpečované spravidla prostredníctvom systémov integrovaných v rámci Portálu.

Poďakovanie je vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná alebo súbor vecí, práv či iných majetkových hodnôt. Poďakovanie je Autor oprávnený poskytnúť Darcovi, ktorý s poskytnutím Poďakovania súhlasí, a to na prejav svojej vďaky za podporu verejnoprospešného účelu Projektu prostredníctvom Daru.

Portálom sa rozumie internetová doména www.startlab.sk.

Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál alebo Platformu za účelom, na ktorý je tento portál určený. Používateľom sú najmä nasledovné osoby: Autor, Darca, Spolupracovník.

Projekt je už jasne definovaná idea obsahujúca uskutočniteľný verejnoprospešný zámer Autora a prípadných Spolupracovníkov v rámci Platformy alebo za použitia Platformy. Účelom projektu je získavanie finančných prostriedkov od Darcov za účelom jeho uskutočnenia. Projekt a jeho ciele je možné zverejniť prostredníctvom Platformy a pre Autora zabezpečiť činnosti smerujúce k dosiahnutiu definovaného zámeru, ktoré Platforma umožňuje, a to na základe zmluvy s Nadáciou (ďalej len „Zmluva"). Projekt by mal byť uskutočniteľný do pol roka od úspešného ukončenia Kampane, nie však neskôr ako do 18-tich mesiacov.

Registrácia predstavuje uzatvorenie zmluvy s Nadáciou, ktorej obsahom sú aj Pravidlá, s ktorými Používateľ jej uzatvorením (potvrdením) súhlasí. Zmluva (ďalej len „Zmluva") sa v závislosti od konkrétnej skupiny Používateľov uzatvára ako:

 • Zmluva o sprístupnení platformy je dohoda medzi Nadáciou a treťou sobou (napr. Autorom), na základe ktorej je tejto osobe umožnené r využívať Platformu alebo jej prvky alebo súčasti, za účelom prezentácie Projektu, a ktorá umožňuje Autorom prijať Dary od Darcov
 • Darovacia zmluva je dohoda, ktorá sa uzatvára medzi Darcom a Autorom za účelom finančnej podpory verejnoprospešných aktivít a v rámci ktorej Nadácia zabezpečuje získanie Daru na účet Autora v zmysle dohody Darcu a Autora a v zmysle jej poverenia Darcom.

Spolupracovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akceptovaním pozvania Autora na spoluprácu súhlasí so spoluprácou na Projekte. Spolupracovníkovi môže byť pritom Autorom udelené právo na editovanie Projektu, pričom sa na nich vzťahujú rovnaké práva a povinnosti podľa Pravidiel ako na Autora.

Úspešný Projekt (Úspešnosť Projektu) je Projekt, vo vzťahu ku ktorému došlo k naplneniu parametrov Projektu určených pri jeho zverejnení (napr. dosiahnutie Cieľovej sumy počas Kampane na základe prisľúbených Darov v prípade fixného financovania a pod.).

Autor má pri registrovaní Projektu možnosť výberu medzi 2 typmi získavania financií pre Projekt:

 • fixné financovanie je štandardným konceptom Kampane (s princípom všetko alebo nič), tzn. v prípade, že Cieľová Suma nebude prostredníctvom Darov dosiahnutá, Nadácia Autorovi neposkytne žiadne osobné údaje Darcov a neprevedie žiadne finančné prostriedky z prisľúbených Darov, pričom tieto v súlade s Pravidlami a Darovacou zmluvou vráti Darcom a Autor nie je povinný projekt realizovať. V prípade dosiahnutia cieľovej sumy sú spolu Darmi poskytnuté Autorovi aj osobné údaje Darcov v súlade s Darovacou zmluvou a Informáciou o ochrane osobných údajov.
 • flexibilné financovanie je osobitný druh Kampane, tzn. všetky dary získané počas Kampane budú Autorovi vyplatené (aj keď sa Cieľová Suma nedosiahne alebo keď nie je stanovená) a spolu s Darmi budú poskytnuté Autorovi aj osobné údaje Darcov v súlade s Darovacou zmluvou a Informáciou o ochrane osobných údajov. Autor sa však zaväzuje v prípade zvolenia uvedeného typu financovania Projekt realizovať za akýchkoľvek podmienok, a teda bez ohľadu na výšku Darov. Použitie flexibilného financovania vyžaduje predchádzajúci výslovný súhlas Nadácie pred zverejnením Projektu tak, aby sa používalo iba v odôvodnených prípadoch. Nadácia si vyhradzuje možnosť súhlas k flexibilnému financovaniu neudeliť. Ustanovenia Pravidiel k dosiahnutiu, resp. nedosiahnutiu Cieľovej Sumy sa na flexibilné financovanie použijú primerane s ohľadom na podstatu a zmysel flexibilného financovania.

Verejnoprospešný účel/aktivita/zámer je daný zákonom 34/2002 Z.z. a pre účely StartLabu je definovaný ako tvorba, rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorba občianskej spoločnosti, realizácia a ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, rozvoj vedy, výskumu, vývoja, vzdelania a telovýchovy.


4. Práva a povinnosti Používateľov

 • Pri užívaní Platformy je Používateľ povinný vždy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Pravidlá.
 • Používateľ nie je oprávnený užívať Platformu na iný účel ako na Verejnoprospešný účel určený v Pravidlách.
 • Autor ako aj Spolupracovník sú povinní vystupovať pod skutočným menom a musia Nadácii poskytnúť skutočné údaje. Profilová fotografia Autora musí Autora verne zobrazovať a identifikovať, čo napomáha nielen transparentnému vystupovaniu Autora, ale aj prispieva k dôveryhodnosti Projektu a zvyšuje tak šancu na jeho úspech.
 • Autorstvo Projektov nie je prenosné. Používateľ zodpovedá za akúkoľvek aktivitu na svojom profile.
 • Autor nesmie zverejniť ten istý, alebo obsahovo podobný Projekt prostredníctvom akejkoľvek inej crowdfundingovej Platformy alebo internetového portálu súčasne po tom, čo sa zaregistroval a uzavrel s Nadáciou Zmluvu o sprístupnení Platformy bez predchádzajúceho súhlasu Nadácie. Nadácia je v takom prípade oprávnená zverejnenie Projektu zrušiť. Rovnako, ak Nadácia zistí, že autor zverejnil rovnaký, alebo obsahovo podobný Projekt na inej platforme, môže sa rozhodnúť daný Projekt na Platforme nezverejniť.
 • Používatelia sa zaväzujú používať Platformu osobne, vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v zastúpení.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nevyužije Platformu alebo jej časť na politický účel, t.j. najmä na financovanie politických strán a politických hnutí, či na prospech akéhokoľvek kandidáta na volebnú funkciu alebo v prospech politickej strany alebo zoskupenia alebo nebude realizovať Projekt s politickým zámerom alebo inak využívať majetok Nadácie priamo alebo nepriamo na akýkoľvek politický zámer, vrátane kampane do akejkoľvek volenej funkcie.
 • Používateľ sa zaväzuje na Platforme používať také materiály, pre ktoré majú pre účel zverejnenia na Platforme vysporiadané všetky práva týkajúce sa Projektu, vrátane práv duševného vlastníctva, práv priemyselného vlastníctva a pod.
 • Za jednotlivé Projekty a akékoľvek práva s nimi spojené zodpovedá ich Autor. Autor prehlasuje, že všetky práva týkajúce sa Projektu sú v momente Registrácie riadne vysporiadané a zodpovedá, že akékoľvek nároky tretích strán uplatnené v tejto súvislosti vysporiada na vlastné náklady, a v prípade nárokov uplatnených voči Nadácií, odškodní Nadáciu v plnom rozsahu.
 • Na Platformu nie je dovolené zo strany Používateľov umiestňovať obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi či obsah, ktorý by poškodzoval, či mohol poškodiť Nadáciu alebo tretie osoby.
 • Ak ktorýkoľvek Používateľ zistí na Portáli obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo Pravidlá, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Nadácii, čím taktiež podporí verejnoprospešný účel.


5. Práva, povinnosti a zodpovednosť Nadácie

 • Nadácia je oprávnená:
  • vyzvať Autora na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Platforme;
  • nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Platforme, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce, urážlivé, v rozpore s právnymi predpismi alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Platformu alebo jej Verejnoprospešný účel;
  • zrušiť zverejnenie tzv. "duplicitného Projektu" – t. j. Projektu, ktorého obsah je totožný alebo veľmi podobný inému, už zverejnenému Projektu, od toho istého alebo iného Autora;
  • zrušiť registráciu Používateľa, ktorý opakovane publikuje obsah v rozpore s týmito Pravidlami;
  • zrušiť Projekt, ktorý v prvých piatich dňoch od spustenia nezískal žiadnu finančnú podporu;
  • preskúmať zverejňovaný obsah a v prípade odôvodnenej potreby ochrany Portálu pozastaviť zverejnenie obsahu, upraviť obsah zverejnený na Platforme alebo odporučiť Autorovi úpravu Projektu.
 • Nadácia je povinná:
  • V súlade s Darovacou Zmluvou v prípade Úspešného Projektu do štrnástich kalendárnych dní od ukončenia Kampane poskytnúť Autorovi prisľúbené Dary od Darcov, a to na účet podľa Zmluvy o sprístupnení platformy. Takto prevedené Dary budú znížené o sumu podľa Zmluvy o sprístupnení platformy, resp. podľa čl. 6. Pravidiel.
  • V súlade s Darovacou Zmluvou v prípade Neúspešného Projektu do štrnástich kalendárnych dní od ukončenia Kampane vrátiť Darcovi peňažnú sumu vo výške Daru.
  • Poskytnúť Autorovi uzatvorené Darovacie Zmluvy.
  • Zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií osobných údajov a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.
 • Nadácia sa zverejnením Projektu na Platforme nestáva vlastníkom Projektu.
 • Nadácia nezodpovedá:
  • Za obsah príspevkov Používateľov.
  • Za plnenie záväzkov medzi Darcom a Autorom.
  • Za použitie Daru zo strany Autora v rámci Projektu.
  • Za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Používateľmi. Za tieto údaje zodpovedajú Používatelia, ktorí tieto údaje poskytli.
  • A neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda priamo vznikla z konania Nadácie.


6. Platby a poplatky

 • Registrácia na platforme je bezplatná.
 • V prípade Úspešného Projektu Autor uhradí Nadácii náklady Platformy, a to Náklady na správu Platformy vo výške 7% z celkových získaných finančných prostriedkov a náklady na využitie platobných systémov k poskytnutiu Darov, pričom úhrada sa uskutoční pri prevode peňažných prostriedkov z Darov na Autora, kedy suma týchto nárokov Nadácie bude pri prevode odpočítaná, a teda Autor získa približne 92% z poskytnutých darov od tretích osôb.
 • Minimálna výška Daru od Darcu pre Autora je 5 €. Až do prevodu peňažných prostriedkov na Autora je ich majiteľom Darca, ktorý súhlasí s ich nakladaním podľa Darovacej zmluvy.
 • S ohľadom na úspešnosť Projektu, Darca ani Autor nemajú nárok na úrok z Daru, ktorý ešte nebol spracovaný s ohľadom na úspešnosť Projektu.
 • Darca ani Autor nemajú nárok na úrok z poskytnutého Daru.
 • Dary sa poskytujú prostredníctvom platobných systémov dostupných na Platforme. Platby môžu byť spracované a prijaté spôsobom ponúkaným Nadáciou a zverejneným na Platforme. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú osobitné podmienky príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Prehľad poplatkov:

Kto hradí poplatok?

Úspešný Projekt

Neúspešný Projekt

Autor

7% zo získanej sumy k Projektu + transakčné poplatky platobným systémom

0,- €

Darca

0,- €

0,- €


7. Poďakovanie

 • Autor určí druh a štruktúru Poďakovaní pri vytvorení Projektu, a tieto spolu s Projektom zverejní na Platforme.
 • Poďakovanie sa môže poskytnúť výlučne v prípade Úspešného Projektu.
 • Autor je oprávnený poskytnúť Poďakovanie výlučne tým Darcom, ktorý o Poďakovanie prejavili záujem v Darovacej zmluve.
 • Poďakovanie nie je a ani zo strany Autora nesmie byť nastavené ako akákoľvek forma záväzného protiplnenia za Dar. Na základe Darovacej zmluvy, v ktorej Darca vyjadrí záujem o Poďakovanie, nevzniká právny nárok Darcu na Poďakovanie, ale iba možnosť Poďakovanie od Autora obdržať.


8. Súhlas s elektronickým oznámením a ochrana osobných údajov

 • Súhlasom s Pravidlami v procese registrácie vyjadruje Používateľ súhlas s prijímaním všetkých oznámení od Nadácie v elektronickej forme.
 • Používateľ vyhlasuje, že sa s Pravidlami oboznámil. Na účely prevádzky Platformy v zmysle Pravidiel, je zo strany Nadácie nevyhnutné získanie a spracúvanie osobných údajov v minimálnom potrebnom rozsahu, a to v súlade so zásadami spracúvania ako aj ostatnými ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR"). Všetky informácie súvisiace so splnením informačnej povinnosti podľa čl. 13 GDPR sú Používateľovi k dispozícii v Informácii o ochrane osobných údajov, ktorá je súčasťou týchto pravidiel a je zverejnená na internetovej stránke Platformy.


9. Riešenie sporov

Právne vzťahy v súvislosti s Platformou sa riadia slovenským hmotným právom s vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem, a to najmä Občianskym zákonníkom. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky.

10. Zmena Pravidiel

Nadácia si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek upraviť. Upravené znenie Pravidiel sa zverejňuje vždy na Portáli. Každý Používateľ je oprávnený vypovedať uzatvorenú Zmluvu s Nadáciou v prípade ak nesúhlasí s upraveným znením Pravidiel, a to v lehote 14 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia Pravidiel, v opačnom prípade sa Pravidlá stávajú účinné vo vzťahu k príslušnému Používateľovi v ich upravenom znení.

Pravidlá a podmienky používania StartLab, verzia: 6, platná od 25. 05. 2018