rekonštrukcia autobusových zastávok v Budinej

Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom verejných donorov z oblasti širokej občianskej spoločnosti rekonštrukciu, renováciu a obrodenie zastaraných, znehodnotených a zdevastovaných autobusových zastávok, ktoré nie je možné naďalej užívať na účely pre ktoré boli zhotovené, a to riadnym spôsobom z dôvodu ich zlého technického stavu.

Lokálny rozvoj
rekonštrukcia autobusových zastávok v Budinej
Získaná suma
20 %
820 €
z cieľovej sumy
4 000 €
Kampaň bola
neúspešná
O projekte

„O projekte“ - rekonštrukcia autobusových zastávok v obci "Budiná"

Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom verejných donorov z oblasti širokej občianskej spoločnosti rekonštrukciu, renováciu a obrodenie zastaraných, znehodnotených a zdevastovaných autobusových zastávok, ktoré nie je možné naďalej užívať na účely pre ktoré boli zhotovené, a to riadnym spôsobom z dôvodu ich zlého technického stavu. Prostredníctvom tohto projektu chceme apelovať na spoločnosť s vysokou mierou občianskeho cítenia aby nám pomohli s načerpaním zdrojov pre úspešnú realizáciu zámeru nášho projektu. Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. zrekonštruovanie uvedených objektov, ktoré sú predmetom tohto projektu, ale zároveň sme si vytýčili neľahký cieľ. Tým cieľom je tieto objekty, prebudovať do polyfunkčnej podoby, kedy samotné autobusové zastávky budú efektívnym architektonickým počinom, prestavané do menších spoločenských ťažísk, tzn. objektov, ktoré svojou využiteľnosťou a architektonickou koncepciou, budú napĺňať podmienky pre možnosti stretávania sa občanov, ako aj miesta pre možnosť efektívnej prezentácie krás a zaujímavých miest obce Budiná. Z predmetného hľadiska tieto objekty budú plniť dvojakú funkciu a to samotné miesto občianskeho kontaktu, so sekundárnym zámerom turistickej prezentácie kraja, a zároveň zostáva miestom pre pôvodný účel využitia, ktorým je samotná autobusová zastávka.

Opis projektu a účel

Budiná je malebná obec na Slovensku v okrese Lučenec. Tento idylický kraj je ideálnym miestom pre oddych, pokoj a relax. Jedná sa o lokalitu, ktorá svojou naturálnou prirodzenosťou, až nabáda každého jedného svojho návštevníka k načerpávaniu novej energie z neobmedzených síl pôvabnej a nedotknutej prírody. Aká škoda, že tento krásny kraj s malebnou a nepoškvrnenou prírodnou scenériou je razom narúšaný obstarožnými a vzhľadovo nevábnymi ozrutami s nulovou architektonickou hodnotou, a to v podobenstve „autobusových zastávok“, ktoré sú doslova v dezolátnom stave. Aká je to vizitka občianskej spoločnosti? Aká je to vizitka každého z nás? Mnohí si určite teraz sami v duchu odpovedali, že nie sú predsa občanmi vyššie spomenutého kraja, či obce – a uvedená problematika sa ich bytostne netýka. My však veríme, že žijeme v modernej a vyzretej spoločnosti a naša krajina sa môže hrdo hlásiť k princípom vyspelej západnej civilizácie. Takáto civilizovaná spoločnosť chápe, a je schopná porozumieť vyšším spoločenským princípom, ako je princíp prosociálnosti, subsidiarity, altruizmu a solidarity. V zmysle prosociálnosti, ako vyššieho princípu zrelej a vyspelej osobnosti, a to v prirodzených danostiach zásady spontánnej tendencie človeka, ktorý pociťuje radosť a bolesť druhých, ako svoju vlastnú. V princípoch subsidiarity, ako katolíckeho princípu vzájomnej podpory a pomoci svojmu blížnemu. A v neposlednom rade vnímajúc zásadu „solidarity“, v zmysle altruistickej pomoci, ako princípu nezištnej pomoci slabšiemu. Veríme, že ako národ sme schopní vnímať tieto vyššie všeľudské princípy a v ťažkých, neľahkých časoch máme schopnosť sa zomknúť a vytvárať spoločné hodnoty, hodnoty, ktoré prekračujú rozmer vlastného „JA“ – rozmer vlastnej osoby. Veríme, že máme, ako národ schopnosť budovať a tvoriť diela, ktoré majú obrovský prínos a význačnú hodnotu, a to nie iba pre jednotlivca, ale pre všetkých občanov s celospoločenským dosahom a prospechom. Preto Vás týmto, žiadame, a zároveň vyjadrujeme svoju naliehavú prosbu, podporte to čo je správne. Nie všetko, čo je dobré a správne je možné merať finančným alebo materiálnym prospechom. Rovnako je tomu aj pri našom projekte obnovy a rekonštrukcie autobusových zastávok v našej obci Budiná. Našou snahou však nie je dosahovať finančné benefity, ale zaslúžiť sa o zachovanie, obnovu a navrátenie funkčnosti nevyužitým miestam, ktoré napriek tomu, že disponujú svojim vlastným „Genius loci“, naďalej nenašli svojich dobrotivých donorov. Tieto objekty, tak v dôsledku nahlodávania zubom času, postupne chátrajú a nie je v silách a možnostiach obyvateľov obce, aby obnovu a rekonštrukciu týchto objektov hradili z vlastných zdrojov. Aj Vašou zásluhou, v podobe malej finančnej podpory, môžu byť tieto lokality zreštaurované, obnovené a renovované do novej fungujúcej podoby a verejnoprospešnej podoby.

Čo chceme dosiahnuť ?

Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. zrekonštruovanie uvedených objektov, ktoré sú predmetom tohto projektu, ale zároveň sme si vytýčili za neľahký cieľ tieto objekty, prebudovať do polyfunkčnej podoby, kedy samotné zastávky budú efektívnym architektonickým počinom, prestavané do menších spoločenských ťažísk, tzn. objektov, ktoré svojou využiteľnosťou a architektonickou koncepciou, budú napĺňať podmienky pre možnosti stretávania sa občanov, ako aj miesta pre možnosť efektívnej prezentácie krás a zaujímavých miest obce Budiná. Z predmetného hľadiska tieto objekty budú plniť dvojakú funkciu a to samotné miesto občianskeho kontaktu, so sekundárnym zámerom turistickej prezentácie kraja, a zároveň zostáva miestom pre pôvodný účel využitia, ktorým je samotná autobusová zastávka.

VIZUALIZÁCIA PRIPRAVOVANEJ ZMENY:

Spolupracovníci na projekte

Prerábka bude realizovaná, ako nezisková občianska iniciatíva pod vedením
architekta. Na projekte obnovy, rekonštrukcie a úpravy/renovácie,
predmetných autobusových zastávok, aktívne participuje taktiež starosta obce Budiná, ktorý podporuje túto občiansku iniciatívu, ktorá sa týka dobrej veci s celospoločenským dosahom. Na projekte, ako priamy participant a iniciatívny subjekt kampane za záchranu a renováciu objektov projektu, spolupracuje PhDr. Zdenka Kotrasová, ktorá je riaditeľkou občianskeho združenia v Lučenci, ktorého cieľom je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom. Ďalším zainteresovaným subjektom z hľadiska participácie v procese úspešnej realizácie projektu je starosta obce Budiná p. Ing. Marian Čerpák.

Povolenia inštitúcií

Ako realizátor projektu disponujeme súhlasným stanoviskom „starostu obce (Budiná) - p. Ing. Marian Čerpák“, ktorý realizátorovi projektu udelil súhlasné stanovisko pre účely realizácie tejto verejnoprospešnej občianskej iniciatívy v podobe rekonštrukcie, úpravy a renovácie predmetných autobusových zastávok, ktoré sú predmetom tohto projektu.

Koľko to celé bude stáť?

Predbežný predpokladaný rozpočet bol stanovený na 7000 EUR, pričom boli
zhodnotené náklady na úplný proces realizácie, ktorý zahŕňa náklady na materiálne
vybavenie, projektovanie, stavebné úkony, prípravnú fázu projektovania a realizačnú
fázu projektu. Uvedená suma nie zastropovaná a je možné, že bude ju potrebné
modifikovať v prípade doplňujúceho doplnenia prvotného návrhu. Čiastka 4000 EUR
z celkovej sumy realizácie projektu bude hradená z načerpaných zdrojov projektovej
iniciatívy StartLab (url: https://www.startlab.sk/). 3000 EUR plánujeme načerpať
prostredníctvom občianskej iniciatívy, v podobe verejnej zbierky transparentného
financovania (transparentný účet), ako aj v podobenstve externých podnikateľských
subjektov v pozícií donorov v rámci predmetného regiónu realizovaného projektu.

Plánované termíny a lehoty projektu

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v

kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Minimálna výška príspevku
5

Každý prispievateľ, ktorý prispeje aspoň 5€ na uvedený projekt získa kalendár s motívmi obce "BUDINÁ" (jednostranový prehľad) vo formáte PDF na svoju e-mailovú adresu. Uvedený kalendár je možné vytlačiť na svojej tlačiarni.

Doručenie: do 1 týždňa po poskytnutí e-mailovej adresy
puzzle

puzzle "s kostolíkom" obce Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Minimálna výška príspevku
5

puzzle "s kostolíkom" obce Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf). Uvedený súbor Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu vo formáte "PDF". Vy si uvedený súbor môžete vytlačiť, nastrihať podľa predznačeného vzorovania (puzzle) a následne s rodinou vyskladať.

Doručenie: do 1 týždňa od poskytnutia e-mailovej adresy
puzzle

puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Minimálna výška príspevku
5

puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf). Uvedený súbor Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Vy si uvedený súbor môžete vytlačiť, nastrihať podľa predznačeného vzorovania (puzzle) a následne s rodinou vyskladať.

Doručenie: Doručenie: do 1 týždňa po poskytnutí e-mailovej adresy
Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 5 €
Vlasta Paprčková 5 €
Brano Martinsky 50 €
MONIKA GÁBOROVÁ GÁBOROVÁ 5 €

🎁 kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Anonymný podporovateľ 20 €
Anonymný podporovateľ 20 €
Katarína Hricková 5 €
Peter Kaličiak 20 €
Oľga Bobáľová 5 €
Marianna Ľalíková 17 €

🎁 puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Tomáš Zaťko 20 €
Michal Ľalík 5 €

🎁 puzzle "s kostolíkom" obce Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Pavol Ďalog 20 €
Michal Ľalík 5 €

🎁 kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Anonymný podporovateľ 30 €
Anonymný podporovateľ 15 €
Dusky T 30 €
Pavel Hanus 15 €
Janette Káková 20 €
Zuzana Kukačková 10 €

🎁 puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

✏ Držím palce ❤️

Yavanna o.z. 50 €

✏ Nech sa zadari!

Valéria a Ján Ďurove 50 €

🎁 kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Zuzana Ďurove 50 €

🎁 kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Anonymný podporovateľ 5 €
PhDr Zdenka Kotrasova 100 €
Miroslav Lakota 15 €

🎁 puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Miroslava Galádová 20 €
MONIKA GÁBOROVÁ 10 €
Anonymný podporovateľ 20 €

🎁 kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Emil Kučera 20 €
Autori
Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

PhDr. Peter Hirjak

PhDr. Peter Hirjak

PhDr. Peter Hirjak je sociálnym pracovníkom a vedúcim zamestnancom v sociálnych službách v rámci občianskeho združenia v Lučenci, ktorého cieľom je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom. Vo voľnom čase sa venuje rôznym neziskovým a dobročinným projektom, ktoré majú za úlohu pomáhať ľuďom a zvyšovať kvalitu života občanom v regióne v ktorom žije.

PhDr. Zdenka Kotrasová

PhDr. Zdenka Kotrasová

Spolupracovníčka na projekte PhDr. Zdenka Kotrasová je riaditeľkou občianskeho združenia v Lučenci, ktorého cieľom je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom. Vo voľnom čase sa venuje rôznym neziskovým a dobročinným projektom, ktoré majú za úlohu pomáhať ľuďom a zvyšovať kvalitu života občanom v regióne v ktorom žije.

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v

kalendár 2021 s fotografiami obce BUDINÁ (v ".pdf")

Minimálna výška príspevku
5

Každý prispievateľ, ktorý prispeje aspoň 5€ na uvedený projekt získa kalendár s motívmi obce "BUDINÁ" (jednostranový prehľad) vo formáte PDF na svoju e-mailovú adresu. Uvedený kalendár je možné vytlačiť na svojej tlačiarni.

Doručenie: do 1 týždňa po poskytnutí e-mailovej adresy
puzzle

puzzle "s kostolíkom" obce Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Minimálna výška príspevku
5

puzzle "s kostolíkom" obce Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf). Uvedený súbor Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu vo formáte "PDF". Vy si uvedený súbor môžete vytlačiť, nastrihať podľa predznačeného vzorovania (puzzle) a následne s rodinou vyskladať.

Doručenie: do 1 týždňa od poskytnutia e-mailovej adresy
puzzle

puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf)

Minimálna výška príspevku
5

puzzle "panoramatický pohľad" na obec Budiná (pre vlastnú tlač vo formáte .pdf). Uvedený súbor Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Vy si uvedený súbor môžete vytlačiť, nastrihať podľa predznačeného vzorovania (puzzle) a následne s rodinou vyskladať.

Doručenie: Doručenie: do 1 týždňa po poskytnutí e-mailovej adresy