BÚDA - Ekologické komunitné centrum

BÚDA - Ekologické komunitné centrum

Rekonštrukcia objektu bývalej zmrzlinárne v Žiari nad Hronom

Ekológia
Lokálny rozvoj
BÚDA - Ekologické komunitné centrum
Získaná suma
103%

8 214 €

z cieľovej sumy
8 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

O projekte v skratke

Naším zámerom je zrekonštruovať bývalú zmrzlináreň v centre Žiaru nad Hronom na ekologické a komunitné centrum - miesto, ktoré bude ľuďom ukazovať a umožňovať ekologickejší prístup k oblečeniu a k svetu. Okrem swapov a zbierok oblečenia sa v BÚDE budú organizovať prednášky, workshopy, premietania, diskusie, výstavy a iné akcie, ktoré budú neformálnym spôsobom šíriť a rozvíjať ekologické zmýšľanie a komunitné vzťahy. 

O BÚDE, MYeste a meste

Vznikajúce ekologicky priateľské a komunitné →  ekomunitné centrum BÚDA je našou občianskou reakciou na prebiehajúcu klimatickú krízu. BÚDA myslí globálne, ale chce pôsobiť a konať najmä lokálne, preto jej zámerom je najmä práca s lokálnou komunitou, ktorú chce podporovať a posilňovať. BÚDU budujeme čisto na dobrovoľníckej báze, vzniká “zdola” a preto vychádza priamo z potrieb našej komunity. BÚDA bude vlastným príkladom motivovať k udržateľnému spôsobu života a prinášať a vymieňať idey, ako k tomu môže človek prispieť aj na individuálnej úrovni, no chce prispievať aj k spoločenskej zmene. Bude realizovať neformálny komunitný rozvoj, budovať sociálne siete medzi ľuďmi, prepájať miestne komunity medzi sebou, ako aj prepájať komunity mimo nášho mesta, či regiónu.

BÚDU zastrešuje OZ MYesto, začínajúce občianske združenie, ktoré vzniklo po viacerých rokoch fungovania neformálnych komunít, ktoré dlhodobo realizovali na území mesta dobrovoľnícke, komunitné, environmentálne a kultúrne aktivity (ž i a r o v k y, SWAP Žiar nad Hronom, Zóna bez peňazí,...). OZ chce prostredníctvom BÚDY, aj s pomocou dobrovoľníkov a ďalších partnerov, do mesta a regiónu prinášať rôznorodé “zelené témy”. BÚDA sa stane nielen sídlom OZ MYesto, domovom neformálnych komunít, ale poskytne priestor aj iným ideovo spriateleným komunitám, inciatívam, či jednotlivcom.

BÚDA vzniká ekologickou rekonštrukciou schátraného objektu jadranskej zmrzliny v centre mesta Žiar nad Hronom, ktorú majiteľ prenajíma OZ MYesto aj s priľahlým pozemkom. Stánok je dnes už súčasťou miestnej histórie, kam obyvatelia mesta bežne chodievali, stretávali sa a tento charakter kontaktného bodu chceme zachovať. Špecifikom umiestnenia BÚDY je aj história samotného mesta Žiar nad Hronom, ktorého vznik je spojený s budovaním závodu na výrobu hliníka počas obdobia socializmu v 50. rokoch, následkom čoho sa mesto stalo jedným z najsilnejšie znečistených území na Slovensku. Postupne sa od 90. rokov mesto stalo príkladom úspešného príbehu premeny z ekologickej hrozby až na inteligentné zelené mesto s dôrazom na odpadové hospodárstvo. Našim prianím tiež je, aby sa BÚDA stala súčasťou mesta samotného, dotvorila jeho genius loci a svojou existenciou Žiar aj zviditeľnila. BÚDA môže byť pozitívnym príkladom toho, ako aj malá komunita v menšom slovenskom meste môže svojou troškou prispieť k ochrane Zeme.

Ako chceme objekt zrekonštruovať?

O návrh na ekologickú rekonštrukciu objektu sme oslovili Dielňu HAUS, ktorá by tento návrh aj realizovala, pretože ide o architektov a remeselníkov, ktorí sa okrem interiérov venujú aj malej architektúre a už realizovali projekty podobnej veľkosti, napríklad exteriérový pavilón pre kultúrne centrum N 1-12 v Topolčanoch, útulňe v Jelšavskom kaštieli alebo turistickú útulňu v Banskej Štiavnici, nominovanú na cenu CEZAAR.

Keďže v stenách Búdy bol azbest, fasádu bolo nutné celú vymeniť, pričom nové steny budú zarovnané so strechou, čím vznikne viac priestoru v interiéri pre naše aktivity. Drevené steny fasády budú tvoriť jednotný kváder, na ktorých budú rásť popínavé rastliny, čím sa dosiahne zreteľný a jasný výraz, hlásiaci sa k myšlienkam ekológie a návratu k prírode. Čelná fasáda bude osadená tromi veľkými dverami, aby sa dosiahla maximálna variabilita pre rôznorodé činnosti. Zámer bol navrhnúť stavbu, ktorá sa mení v čase – na začiatku holá drevená konštrukcia postupne obrastie zeleňou. Časom drevo získa svoju patinu a zmení svoju farebnosť. Stavba bude montovaná celodrevená.

Reduce-Reuse-Recycle ♻️

Našimi nosnými témami sú: komunita, lokálnosť, udržateľnosť a cirkulárna ekonomika. Logo BÚDY v sebe nesie nielen zelený odkaz reduce>reuse>recycle, ale odkazuje aj na časopis Burda, keďže tento časopis v období nášho detstva tiež pomáhal (hlavne) mamám šiť vlastné oblečenie z dostupných lokálnych materiálov. Oblečenie sa ďalej dedilo či prerábalo podľa aktuálnych potrieb a tento trend si aj v súčasnej dobe zaslúži pozornosť. Tým logo symbolicky vyjadruje aktivity, ktorým sa budeme venovať, a to najmä v oblasti textilnej a odevnej cirkulácie a upcyklácie.

Už dnes je textilný a odevný priemysel jeden z najviac znečisťujúcich priemyslov na svete. Textil a oblečenie sú už teraz zodpovedné aj za problémy s nedostatkom vody, so zabratím a znehodnotením pôdy, či za veľkú spotrebu energie a pohonných látok, a s tým spojené vysoké emisie skleníkových plynov. Prevláda v ňom využívanie neobnoviteľných surovín a produkuje niekoľko miliónov ton odpadu ročne, čím enormne zaťažuje aj odpadové hospodárstvo. V neposlednom rade sú odevy a textílie vyrábané v krajinách s najlacnejšou pracovnou silou. Jeho produkcia má priamy negatívny sociálny dopad na ľudské práva, je spojená najmä s diskrimináciou žien a detskou prácou, s nevýhodnými pracovnými zmluvami, nevhodnou pracovnou dobou, nespĺňa štandardy bezpečnosti, je zdraviu škodlivá až nebezpečná, navyše nie je spravodlivo odmeňovaná. Obrovským problémom tohto priemyslu je jeho nadprodukcia a nadspotreba. Aj o týchto veciach chceme v BÚDE hovoriť.

Dlhodobou víziou BÚDY je vytvorenie lokálneho cirkulárneho systému. Chceme aby sa BÚDA stala pre nás, ako aj obyvateľov a obyvateľky mesta a regiónu, jednou zo stabilných alternatív, ako získať oblečenie pre seba, svoje deti, blízkych, a aby ľudia  najprv zvážili možnosť výmeny, darovania, opravy, prípadnej kúpy už používaného oblečenia skôr, než si kúpia nový kúsok. Preto budeme v BÚDE organizovať pravidelné a rôzne zamerané swapy (výmeny nielen oblečenia) a zbierky oblečenia, textilu a iných materiálov, ktoré budú ďalej využité v rámci našich aktivít. BÚDA bude prevádzkovať upcyklingovú komunitnú dielňu, ktorá bude vo vyhradenom čase voľne prístupná pre každého, kto si bude chcieť z recyklovaných alebo vlastných materiálov niečo ušiť, prípadne opraviť oblečenie, hračky, textílie, atď. Do mesta tiež prinesieme koncept tzv. verejnej skrine, ktorá bude umiestnená pri objekte, bude voľne prístupná a v rámci určených pravidiel do nej bude možné oblečenie umiestniť a ktokoľvek si bude môcť prísť oblečenie z nej vziať. Vlastným upcyklingovým produktom BÚDY je d a ž ď o v k a, t.j. taška alebo kapsička vyrobená z nepremokavej látky z nefunkčných dáždnikov (získame ich v rámci zbierok) a ktorú ponúkame ako jednu z odmien.

BÚDA ako centrum bude okrem swapov organizovať aj rôzne komunitné environmentálne orientované podujatia s kultúrnym presahom (workshopy, prednášky, diskusie, premietania, koncerty, výstavy, pikniky,..), s ktorými začne ihneď po rekonštrukcii. Naše environmentálne vzdelávanie bude prebiehať na neformálnej báze, chceme do mesta pozývať odborníkov a odborníčky, otvárať a prinášať do regiónu nové témy.

Sadíme zeleň, sadíme BÚDUcnosť

Naším snom je premeniť BÚDU a jej blízke okolie doslova na “zelenú oázu”, chceme priniesť čo najviac zelene do centra mesta. Víziou BÚDY je byť “zelenou” po každej stránke. Bude nielen zrekonštruovaná ekologicky, ako jedinečné architektonické umelecké dielo s použitím prírodných materiálov nezaťažujúcich životné prostredie, ale osadíme na ňu extenzívnu zelenú strechu a jej drevená fasáda bude plniť funkciu vegetačnej steny, ktorá bude obrastená popínavými rastlinami. To všetko v súlade s adaptačnými opatreniami na zmenu klímy v mestskom prostredí. Tzv. zelenú infraštruktúru však chceme rozširovať aj do blízkeho okolia BÚDY, kde v spolupráci s mestskou samosprávou revitalizujeme priľahlý vnútroblok, kde budú v októbri zasadené stromy, kríky v podobe živého jedlého plota, či kvitnúca lúka. Z bývalého pieskoviska sme doteraz vytvorili voňavé komunitné BYLINKOVISKO, o ktoré sa staráme spolu so susedskou komunitou.

Kde a kedy bude objekt zrekonštruovaný?

BÚDA sa nachádza v centre mesta Žiar nad Hronom, na hlavnej a frekventovanej ulici Štefana Moysesa, ktorá vedie na Námestie Matice slovenskej. Vzhľadom na jej umiestnenie sa lokalita BÚDY stáva ľahko dostupnou pre prevažnú časť obyvateľstva mesta, aj pre tých náhodných okoloidúcich, neprehliadne ju nikto. :) Aktuálne je demontáž objektu naplánovaná na 8. septembra 2021 a samotná rekonštrukcia prebehne koncom septembra. Po rekonštrukcii a zariadení spustí ekomunitné centrum BÚDA svoju činnosť.

Na čo budú peniaze použité?

Aktuálne sa už vyrábajú 3 steny objektu a zrealizuje sa zelená strecha. Vyzbierané peniaze pôjdu na dofinancovanie rekonštrukcie objektu, konkrétne na kúpu materiálu potrebného na rekonštrukciu stien a na zaplatenie práce potrebnej na spracovanie týchto materiálov a realizáciu samotnej rekonštrukcie. Peniaze vyzbierané nad rámec cieľovej sumy budú použité na realizáciu zateplenia podlahy, stropu, stavby poslednej steny, postavenie terás a vnútorné vybavenie objektu.

Za vašu podporu vopred ďakujeme.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Vstup na SWAP oblečenia

Minimálna výška príspevku

10

Jednorázový vstup na tebou vybraný swap v BÚDE s možnosťou odovzdania ľubovoľného množstva oblečenia, ale aj možnosťou odnesenia ľubovoľného množstva oblečenia. Vau, to sa ti mega oplatí!

Doručenie: Október 2021

Voskový obrúsok Bee-ty
Voskový obrúsok Bee-ty

Minimálna výška príspevku

15

Zo žiarskej domácej dielne Bee-ty ponúkame voskový ekologický obrúsok, ktorý slúži ako voňavá a prírodu nerušiaca alternatíva k potravinovej fólii či sáčkom. Obrúsky sú ručne vyrábané našou Betkou z certifikovanej bavlny a včelieho vosku. Zabalíte do nich chlebík na desiatu, koláčik, syr, odkrojené jablko, zakryjete pohár a šupnete do chladničky. Ako hovorí Betka: “Ako sa o ne budete starať, tak vám budú slúžiť. Majú radi čistú vodu. Ak sa zašpinia viac skúste ocot alebo jemné mydlo - pôjde to. A potom presušiť. Jediné, čo obrúsky nemajú radi je teploóóóó a priame slniečkové svietenie! Takže šup do ruksaku a nevytŕčať zbytočne na slnku.” Obrúsky budú vyrobené z aktuálnej ponuky látok, avšak aj tu garantujeme ich oku lahodiaci vzhľad.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Ľanová čelenka ZANA
Ľanová čelenka ZANA

Minimálna výška príspevku

27

ZANA fér móda je žiarska slowfashion dielnička, ktorá sa venuje výrobe nielen detského oblečenia. Zuzana a Alexandra sa snažia priblížiť myšlienku slowfashion a udržateľnosti ich okoliu. My vám ponúkame z ich dielne ľanovú čelenku pre dospelú ženskú hlávku, ktorá je ušitá z “odpadového” materiálu pri šití ich ľanových vecí. Ľan je tradičná slovenská textília a zaslúžene zažíva aktuálne svoj veľký comeback. Je krásny, pevný, odolný, priedušný, má úžasné termoregulačné a antiseptické vlastnosti a my v BÚDE ho milujeme. Ako hovorí ZANA: “Aj malými krokmi, ako je výber, kde nakúpime oblečenie, dokážeme spraviť dobrý skutok pre planétu a našu budúcnosť na nej. Veríme, že ľanová čelenka vám urobí radosť hneď trikrát. Máte istotu, že je vyrobená fér a s láskou, podporíte ekocentrum BÚDA a budete sa v nej cítiť ešte krajšie.” Jednoznačne! Môžete si vybrať zo štyroch farieb: píniová zelená, piesková, púdrovo ružová, hrdzavá.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Permanentka do BÚDY
Permanentka do BÚDY

Minimálna výška príspevku

30

Ročný vstup na swapy a ďalšie podujatia BÚDY v roku 2022. Permanentku zašleme elektronicky. No nekúp to!

Doručenie: Október 2021

Preglejkové vešiaky z dielne HAUS
Preglejkové vešiaky z dielne HAUS

Minimálna výška príspevku

40

Štyri preglejkové vešiaky - navrhnuté, vyrobené a ručne obrúsené v dielni HAUS. Za bežných okolností ich dostanete len ku zákazkovo vyrobenej šatníkovej skrini.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Dažďovky z BÚDY
Dažďovky z BÚDY

Minimálna výška príspevku

50

Sú originálne tašky a kapsičky (tzv. wetbag) z našej upcyklingovej komunitnej dielne a šité BÚDOU z nepremokavej dáždnikovej textílie, ktorú získavame zbierkami nepotrebných alebo pokazených dáždnikov od ľudí. Ponúkame vám ich tu po prvýkrát ako set dvoch kusov. Väčšia taška na chrbát má rozmer 31 x 38 cm, pre pohodlie vašich pliec je doplnená o bavlnenú/konopnú pletenú šnúrku, má široké využitie pre celú rodinu: ako športová kabelka, taška na prezúvky, na mokré plavky z plavárne, ale poslúži dobre aj na mokré plienky. Malá kapsička má rozmer 16,5 x 12 cm, dá sa zazipsovať, poslúži ako peňaženka, taštička na doklady, kozmetiku alebo rôzne drobnosti.Obe sú doplnené handmade štítkom z pracieho papiera (tzv. SnapPap). Keďže ide o upcyklovaný produkt, nemôžeme vopred garantovať farebnosť. Môžeme však sľúbiť, že obe d a ž ď o v k y budú vo výsledku zladené a každému eko-oku lahodiace.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Vygravírovanie mena na fasáde BÚDY
Vygravírovanie mena na fasáde BÚDY

Minimálna výška príspevku

100

Štedrejším podporovateľom by sme radi poďakovali verejne, uvedením ich mena na fasáde BÚDY. Každé jedno meno týchto podporovateľov bude vygravírované na inom hranole fasády.

Doručenie: Pri dokončení rekonštrukcie

Kurz šitia v BÚDE
Kurz šitia v BÚDE

Minimálna výška príspevku

150

Pre tých a tie, čo sa chcú upcyklingu dostať pod kožu, ponúkame minikurz šitia v BÚDE, kde sa naučíte základy šitia na šijacom stroji. Okrem pocitu užitočnosti a dobre vykonanej práce si odnesiete aj vlastný upcyklovaný výrobok! Podmienky si dohodneme individuálne.

Doručenie: Podľa dohody

Novinky

Otvárame BÚDU a štrajkujeme!

Update #4, 22.10.2021

Milí naši StartLab podporovatelia a podporovateľky ? finišujeme s vonkajšou obnovou BÚDY! Symbolicky ju otvárame v deň Globálneho klimatického štrajku ?

plus dnes poobede opäť šanca prevziať si svoje krásne ZANAčelenky, ak ste si zvolili túto odmenu a osobný odber.

aj vďaka vám otvorená BÚDA vás čaká medzi 16:00 - 18:00 ?

program:

16:00 Symbolicky OTVÁRAME BÚDU

Dielňa Haus 

(bude otvorená všetkým otázkam ohľadne obnovy BÚDY)

Život v bavlne 

(výstava o pestovateľoch a pestovaní bavlny opäť k videniu v galérii stroMY)

16:30 Zelený ŠTRAJK! ✊??

sadíme liečivé rastlinky k BÚDE ako symbol zdravého života v mestách budúcnosti…

17:00 minúta TICHA s gestom klimatickej spravodlivosti 

17:05 klimapremietanie v našom kine STENA ?

Místo růstu trocha půstu (8 minút, české titulky) - sedem žien v boji s dôsledkami klimatických zmien 

Mzda, ze které se dá uživit (21 minút, české titulky) - dokument o odevnom priemysle 

Mzda, ze které se dá uživit (21 minút, české titulky) - dokument o odevnom priemysle 

BÚDA bude!

Update #3, 02.10.2021

BÚDA naozaj bude! 9 hodín pred ukončením kampane sme pokorili hranicu 8000€ a dosiahli tak stanovený cieľ, za čo nesmierne Ď A K U J E M E! 
Vďaka každému jednému z Vás, ktorý prispel čiastkou malou či väčšou, dotiahneme BÚDU k vizuálnej aj funkčnej dokonalosti. 
Stále sa spamätávame z tohto neuveriteľného úspechu a zároveň si uvedomujeme, že nesmieme sklamať dôveru, ktorá bola v BÚDU a jej BÚDUce aktivity vložená. 

Hneď ako spracujeme tento pocit víťazstva, začneme s výrobou a zasielaním odmien, ktoré ste si zvolili za svoju podporu. 
Zostaňte naladení na tento kanál, lebo BÚDA Vám čoskoro pošle prvú fotku po svojej ukončenej premene. 

Naša BÚDA je Vaša BÚDA!
BÚDA sa búduje...

Update #2, 29.09.2021

Tiež si hovoríte, že je jednoduchšie postaviť nové ako opraviť staré? 
BÚDA je dôkazom toho, že aj obnova môže byť ekologická a nenáročná... 
BÚDA dnes dostáva nový plášť v podobe preglejkových boxov a tvári sa zatiaľ veľmi temno. Konečný vizuál Vám ale napovie, že tmavé časti budú prekryté agátovým drevom, ktoré BÚDU rozžiari. 
Spolu s Vami #budujemebúdu a máme už 80% potrebných zdrojov, za čo všetkým úprimne ďakujeme. Tajne dúfame, že sa nám podarí vyzbierať aj zvyšných 20%... 


Veľké veci sú tvorené sériami malých vecí, ktoré sa spoja.

BÚDA nezaháľa a zveľaďuje sa ...

Update #1, 26.09.2021

Práce na premene zmrzlinového stánku na BÚDU už začali a veríme, že ich dotiahneme do úspešného konca. Zo sumy potrebnej na vysnívaný vizuál BÚDY máme dve tretiny a veríme, že sa s Vašou pomocou dostaneme na finálnu sumu. 
BÚDA zhodila posledné črty zmrzlinového stánku a užíva si natieranie, skrášľovanie a hlavne sfunkčnenie. V dielni sa zatiaľ skladajú agátové časti, vŕtajú sa do nich diery, ktorých napočítate takmer 4000 a dumáme, kde najlepšie nakúpiť oceľ na terasové stĺpy.  BÚDA nám už teraz robí obrovskú radosť a veríme, že bude aj Vám.  

O otvorení BÚDY a akciách, ktoré plánuje sa viac dozviete tu: https://noizz.aktuality.sk/big-stories/ekologicke-centrum-buda-v-ziari-nad-hronom/bp9xt1e?fbclid=IwAR3kDFKhaQx15iG6NgUxRRcpJHij0bYGpC06kd5lqBpjNYvIr90rKsMlBGc

Ďakujeme za Vašu podporu.. bez Vás by sme toto nedokázali! 
spoločne #budujemebúdu 


Podporovatelia

👤 Lenka Pulišová BabyGym

🎁 Vstup na SWAP oblečenia

💬 Držím palce ????

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Nech sa NÁM darí

10 €

👤 Monika Gáfriková

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Milan Oravec

🎁 Vygravírovanie mena na fasáde BÚDY

💬 ✌️????????????????✌️

100 €

👤 Zdenka Soskova

💬 Drzim vam palce, nech sa vam dari. Krasny projekt, urcite sa u vas zastavime.

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Permanentka do BÚDY

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Vstup na SWAP oblečenia

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Voskový obrúsok Bee-ty

18 €

👤 Lydia Polakova

🎁 Permanentka do BÚDY

💬 Drzim palce :)

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Vstup na SWAP oblečenia

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ľanová čelenka ZANA

27 €

👤 Peter Richtarech

🎁 Ľanová čelenka ZANA

30 €

👤 Martin Ziman

🎁 Voskový obrúsok Bee-ty

💬 Už sa tešíme

15 €

👤 Lenka Ivancová

💬 Ste úžasní ľudia a poslať peniaze je to najmenej čo my ostatní môžeme urobiť

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ľanová čelenka ZANA

27 €

👤 Kristína Beňová

🎁 Permanentka do BÚDY

💬 Klobúk dole žienky... Super nápad... Pre ľudí, pre našu zem, pre našu budúcnosť.... ♥️

30 €

👤 Darina Trgiňová

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Permanentka do BÚDY

💬 Date to! :)

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Jana Vargovčíková

🎁 Voskový obrúsok Bee-ty

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Voskový obrúsok Bee-ty

💬 ????????????

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce ku krásnemu projektu :)

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Vstup na SWAP oblečenia

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Permanentka do BÚDY

💬 Držím palce ????

30 €

👤 Vanda Hromadkova

💬 Drzim palce :-*

10 €

👤 Eva Jánošíková Jánošíková

🎁 Permanentka do BÚDY

30 €

👤 Jana Hombauerova

🎁 Permanentka do BÚDY

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

   1 2 3 4 ... 9

Autori

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj

OZ MYesto

OZ MYesto

OZ MYesto je občianske združenie zamerané na oblasť udržateľného a komunitného rozvoja, vzdelávania, zdravia, kultúry a umenia, ako aj presadzovania hodnôt a sociálnej zmeny. Chce pôsobiť predovšetkým lokálne, na území mesta Žiar nad Hronom a blízkom regióne. Poslaním MYesta je vytvárať ideový a fyzický priestor vyjadrujúci komunitný princíp „my“ v priamom spojení s miestom, kde je tento princíp uskutočňovaný. Hlavným a dlhodobým projektom OZ je vznik ekologického a komunitného centra BÚDA v Žiari nad Hronom.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Vstup na SWAP oblečenia

Minimálna výška príspevku

10

Jednorázový vstup na tebou vybraný swap v BÚDE s možnosťou odovzdania ľubovoľného množstva oblečenia, ale aj možnosťou odnesenia ľubovoľného množstva oblečenia. Vau, to sa ti mega oplatí!

Doručenie: Október 2021

Voskový obrúsok Bee-ty
Voskový obrúsok Bee-ty

Minimálna výška príspevku

15

Zo žiarskej domácej dielne Bee-ty ponúkame voskový ekologický obrúsok, ktorý slúži ako voňavá a prírodu nerušiaca alternatíva k potravinovej fólii či sáčkom. Obrúsky sú ručne vyrábané našou Betkou z certifikovanej bavlny a včelieho vosku. Zabalíte do nich chlebík na desiatu, koláčik, syr, odkrojené jablko, zakryjete pohár a šupnete do chladničky. Ako hovorí Betka: “Ako sa o ne budete starať, tak vám budú slúžiť. Majú radi čistú vodu. Ak sa zašpinia viac skúste ocot alebo jemné mydlo - pôjde to. A potom presušiť. Jediné, čo obrúsky nemajú radi je teploóóóó a priame slniečkové svietenie! Takže šup do ruksaku a nevytŕčať zbytočne na slnku.” Obrúsky budú vyrobené z aktuálnej ponuky látok, avšak aj tu garantujeme ich oku lahodiaci vzhľad.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Ľanová čelenka ZANA
Ľanová čelenka ZANA

Minimálna výška príspevku

27

ZANA fér móda je žiarska slowfashion dielnička, ktorá sa venuje výrobe nielen detského oblečenia. Zuzana a Alexandra sa snažia priblížiť myšlienku slowfashion a udržateľnosti ich okoliu. My vám ponúkame z ich dielne ľanovú čelenku pre dospelú ženskú hlávku, ktorá je ušitá z “odpadového” materiálu pri šití ich ľanových vecí. Ľan je tradičná slovenská textília a zaslúžene zažíva aktuálne svoj veľký comeback. Je krásny, pevný, odolný, priedušný, má úžasné termoregulačné a antiseptické vlastnosti a my v BÚDE ho milujeme. Ako hovorí ZANA: “Aj malými krokmi, ako je výber, kde nakúpime oblečenie, dokážeme spraviť dobrý skutok pre planétu a našu budúcnosť na nej. Veríme, že ľanová čelenka vám urobí radosť hneď trikrát. Máte istotu, že je vyrobená fér a s láskou, podporíte ekocentrum BÚDA a budete sa v nej cítiť ešte krajšie.” Jednoznačne! Môžete si vybrať zo štyroch farieb: píniová zelená, piesková, púdrovo ružová, hrdzavá.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Permanentka do BÚDY
Permanentka do BÚDY

Minimálna výška príspevku

30

Ročný vstup na swapy a ďalšie podujatia BÚDY v roku 2022. Permanentku zašleme elektronicky. No nekúp to!

Doručenie: Október 2021

Preglejkové vešiaky z dielne HAUS
Preglejkové vešiaky z dielne HAUS

Minimálna výška príspevku

40

Štyri preglejkové vešiaky - navrhnuté, vyrobené a ručne obrúsené v dielni HAUS. Za bežných okolností ich dostanete len ku zákazkovo vyrobenej šatníkovej skrini.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Dažďovky z BÚDY
Dažďovky z BÚDY

Minimálna výška príspevku

50

Sú originálne tašky a kapsičky (tzv. wetbag) z našej upcyklingovej komunitnej dielne a šité BÚDOU z nepremokavej dáždnikovej textílie, ktorú získavame zbierkami nepotrebných alebo pokazených dáždnikov od ľudí. Ponúkame vám ich tu po prvýkrát ako set dvoch kusov. Väčšia taška na chrbát má rozmer 31 x 38 cm, pre pohodlie vašich pliec je doplnená o bavlnenú/konopnú pletenú šnúrku, má široké využitie pre celú rodinu: ako športová kabelka, taška na prezúvky, na mokré plavky z plavárne, ale poslúži dobre aj na mokré plienky. Malá kapsička má rozmer 16,5 x 12 cm, dá sa zazipsovať, poslúži ako peňaženka, taštička na doklady, kozmetiku alebo rôzne drobnosti.Obe sú doplnené handmade štítkom z pracieho papiera (tzv. SnapPap). Keďže ide o upcyklovaný produkt, nemôžeme vopred garantovať farebnosť. Môžeme však sľúbiť, že obe d a ž ď o v k y budú vo výsledku zladené a každému eko-oku lahodiace.

Doručenie: Jeseň 2021, najneskôr do Vianoc

Vygravírovanie mena na fasáde BÚDY
Vygravírovanie mena na fasáde BÚDY

Minimálna výška príspevku

100

Štedrejším podporovateľom by sme radi poďakovali verejne, uvedením ich mena na fasáde BÚDY. Každé jedno meno týchto podporovateľov bude vygravírované na inom hranole fasády.

Doručenie: Pri dokončení rekonštrukcie

Kurz šitia v BÚDE
Kurz šitia v BÚDE

Minimálna výška príspevku

150

Pre tých a tie, čo sa chcú upcyklingu dostať pod kožu, ponúkame minikurz šitia v BÚDE, kde sa naučíte základy šitia na šijacom stroji. Okrem pocitu užitočnosti a dobre vykonanej práce si odnesiete aj vlastný upcyklovaný výrobok! Podmienky si dohodneme individuálne.

Doručenie: Podľa dohody