Dajme deťom kompas pre spokojný život

Chceme, aby deti v školách boli spokojné a získali v nich zručnosti, vďaka ktorým sa nestratia vo výzvach súčasného sveta. Programy rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti na školách preukázateľne posilňujú duševné zdravie, schopnosť zvládať stres či budovať empatické vzťahy. Po vzore zahraničných programov, v spolupráci s mnohými odborníkmi, prinášame takýto program aj do slovenských škôl.

Vzdelávanie a veda
Ľudské práva
Dajme deťom kompas pre spokojný život
Získaná suma
148 %
2 968 €
z cieľovej sumy
2 000 €
4 dni
do skončenia kampane
O projekte

Ďakujeme za prejavenú podporu, už sme takmer vyzbierali minimálnu sumu pre začatie projektu - ak sa nám však podarí vyzbierať viac peňazí, dokážeme okrem základov pilot už teraz ďalej rozširovať a najmä: 


 • Zaplatiť ročnú licenciu pre nástroj na online školenia učiteľov – 150 eur
 • Zaplatiť ročnú licenciu pre efektívny zber a vyhodnocovanie dát o účinnosti programu – 150 eur
 • Zabezpečiť dotlač a využitie knihy Škriatkovia pomáhajú deťom – 1000 eur
 • Poskytnúť finančnú odmenu spolupracovníkom, ktorý nám pomáhajú vo voľnom čase - 500eur
 • Posilniť značku a osvetu o dôležitosti poznania a zvládania svojich emócií na školách a mimo nich - 1500eur
 • Zabezpečiť viac časových, ľudských a materiálnych kapacít, kým sa nám podarí získať väčšiu finančnú podporu formou projektov - cca 1000eur

Prečo to robíme?

Obdobie pandémie ešte vypuklejšie ukázalo, že ak chceme deti pripraviť na život, len vedomosti nestačia. 

Predstavte si, že deti v rámci bežného vyučovacieho procesu získavajú nástroje, vďaka ktorým vedia prijímať a konštruktívne zvládať svoje emócie, efektívne spracovávať negatívne zážitky, stres a náhle zmeny, či empaticky spolupracovať a tvoriť zdravé vzťahy. Predstavte si učiteľov, ktorí nemusia tráviť voľný čas prípravou aktivít pre budovanie týchto životných zručností, pretože ich dostanú priamo do rúk.
Že rastie spokojnosť detí v triedach, klesá šikana na školách, zmierňujú sa problémy s duševným zdravím u detí a stres u učiteľov. Že sa zvyšuje sa pripravenosť detí na život a trh práce, zlepšujú sa vzťahy na školách aj mimo nich, akademické výsledky a posilňuje sa ich fyzické zdravie a seba-prijatie.

Naše osobné príbehy, mnohé vedecké štúdie, konzultácie s odborníkmi a priame skúsenosti s deťmi na Slovenských školách nám ukázali, že toto všetko môže dosiahnuť program rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti na školách. 
Podobné programy už vo svete dlhodobo existujú a nepomáhajú len deťom, učiteľom a školám, ale aj celej spoločnosti. Pozitívne dopady programov u detí, ktoré ich absolvovali, boli zaznamenané aj 18 rokov po ukončení školskej dochádzky a programy majú pozitívny vplyv aj na šancu detí pre vymanenie sa z chudoby. 

Čo je našim cieľom?

Preto po vzore etablovaných a overených zahraničných programov a v spolupráci s ďalšími odborníkmi vytvárame a prinášame do slovenských škôl pilot programu rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti pre deti a učiteľov, ktorý má za cieľ:

 • podporovať rozvoj týchto zručností u všetkých detí, bez ohľadu na ich zázemie a špecifické potreby
 • dať učiteľom možnosť rozvíjať zručnosti u seba i u detí s minimálnou ďalšou námahou pre prípravu (rešpektovať triedne a školské procesy na Slovensku, ľahká použiteľnosť)
 • zapojiť do rozvoja zručností primárne prostredie dieťaťa – jeho rodinu
 • byt založený na reálnych dôkazoch -  systéme zberu dát a ich vyhodnocovania, vďaka čomu je maximalizovaná jeho účinnosť, užitočnosť a použiteľnosť. 

Program pozostáva zo zážitkového tréningu pre učiteľov, metodiky pre rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, hotových aktivít a pomôcok a metodiky pre vyhodnocovanie.

Do tohto bodu sme pripravili metodiku, tréningy a hotové materiály pre pilot na 1.stupni troch základných škôl na strednom a východnom Slovensku. Pilot overí účinnosť a využiteľnosť programu, spúšťame ho v septembri 2021. Školy sú vybrané tak, aby zahŕňali: školu s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, školu v meste a na vidieku. 

Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť inkluzívny program, ktorý bude ľahko použiteľný pre všetky školy na Slovensku a šíriť ho vďaka osvete a na dátach založených dôkazoch tak, aby sa stal súčasťou vyučovacieho procesu na väčšine slovenských škôl.
Do januára 2022 chceme spustiť osvetu o potrebe rozvoja emocionálnej a sociálnej gramotnosti a nástrojoch pre školy, rodiny a jednotlivcov. 
Od februára 2022 rozširujeme pilot o ďalšie základné školy, ktorý bude trvať do júna 2022.

Kto sme?

Anna Viľchová, iniciátorka projektu, absolventka rozvojového manažmentu na LSE, ktorá dva roky učila v Rokycanoch cez program Teach for Slovakia. Tvorbu obsahu programu vedie popri starostlivosti o dcéru. Rozhovor s Ankou: https://www.heroes.sk/anna-vilchova-rozhovor/.
Eva Schmidtová, pracovala s deťmi, ktorým bol diagnostikovaný autizmus, pôsobila ako učiteľka v Rokycanoch a ako sprievodkyňa v súkromnej škole. 
Lenka Svoradová, má pracovné skúsenosti v biznise, s vedením tímu v neziskovom sektore, aktuálne pôsobí v štátnej správe na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológe ako Manažérka komunikácie. (Tento projekt nie je aktivitou VÚDPaP)

Spolupracujeme s: 

 • doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD - prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB, národný koordinátor International Society of Emotional Intelligence https://www.pdf.umb.sk/lkaliska/
 • Darina Vranová, učiteľka, autorka knihy Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky, lektorka školení k rozvoju emocionálnej gramotnosti na školách, autorka blogov na eduworld.sk...
 • Katarína Kovalčíková, trénerka mäkkých zručností a autorka úspešných rozvojových programov pre ľudí a firmy, víťazka medzinárodnej rečníckej súťaže, členka dlhodobého psychoterapeutického výcviku podľa Carla Rogersa.
 • Michala Šuranová, klinická psychologička venujúca sa vzťahovej väzbe a emocionálnej výchove, autorka kníh pre deti rozvíjajúcich emocionálnu inteligenciu  https://eq-vychova.sk/.
 • Marek Ottinger, učiteľ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, školiteľ zážitkového vzdelávania a inštruktor MO Plusko.
 • Slávka Heželyová, bývalá učiteľka vo verejnej aj súkromnej škole, aktuálne učí v Škótsku kde do výučby zahŕňa rozvoj sociálnej a emocionálnej gramotnosti.

Konzultujeme s ďalšími odborníkmi z oblasti detskej psychológie, pedagogiky a z akademickej sféry, ktorým aj touto cestou ďakujeme. 

Na čo použijeme vyzbierané financie?

Pre úspešné spustenie a následné vyhodnocovanie a šírenie pilotného programu potrebujeme minimálne 2000 eur, aby sme mohli: 

 • Zakúpiť materiály pre deti (kniha Radosti a starosti opičiaka Eda do každej triedy a denník pre reflexiu pre každé dieťa) – v sume cca 1000 eur
 • Zabezpečiť tlač a väzbu materiálov pre učiteľov a rodičov – v sume cca 300eur
 • Zabezpečiť nástroje pre osvetu v téme, ktorá je nevyhnutná pre ďalšiu škálovateľnosť projektu (značka, web) – 700eur

Za možnosť použiť titulnú fotku ďakujeme autorovi Arnold Horvath.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Meno a poďakovanie na webstránke

Minimálna výška príspevku
20

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke.

Doručenie: február 2022

Meno a poďakovanie na webstránke + pracovné listy pre prácu s emóciami detí na doma

Minimálna výška príspevku
50

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke a zašleme Vám elektronicky pracovné listy pre rodičov a deti, ktoré sú súčasťou metodiky.

Doručenie: február 2022

Meno na webstránke+pracovné listy+kniha Radosti a starosti opičiaka Eda

Minimálna výška príspevku
149

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke, zašleme Vám elektronicky pracovné listy pre rodičov a deti a knihu Radosti a starosti opičiaka Eda, ktoré sú súčasťou metodiky.

Doručenie: február 2022
Podporovatelia
Soňa Jonaštíková 5 €

✏ Veľmi sa teším, že niečo také vzniklo. Bude aj program pre stredné školy?

Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 50 €

✏ 👍

Lenka Michálková 10 €

✏ Držím palce a teším sa ako budem sledovať váš pokrok!

Anonymný podporovateľ 20 €
Bibiána Kleinová 10 €
Anonymný podporovateľ 150 €

🎁 Meno na webstránke+pracovné listy+kniha Radosti a starosti opičiaka Eda

✏ Veľká vďaka, držím palce :)

Anonymný podporovateľ 10 €
Anonymný podporovateľ 50 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke + pracovné listy pre prácu s emóciami detí na doma

✏ Držím palce!

Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 20 €

✏ Ste super, držím palce :)

Marian Rusnak 100 €
Anonymný podporovateľ 10 €

✏ Držím palce!

Peter Braun 200 €

🎁 Meno na webstránke+pracovné listy+kniha Radosti a starosti opičiaka Eda

Anonymný podporovateľ 54 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke + pracovné listy pre prácu s emóciami detí na doma

✏ Baby, ste super. Konečne krok vpred.

Olívia Strelková 20 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke

✏ Držím palce, aby sa vám projekt poradilo dostať do čo najviac škôl <3

Anonymný podporovateľ 15 €
Anonymný podporovateľ 15 €
Katarína Barančoková 50 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke + pracovné listy pre prácu s emóciami detí na doma

Réka Kovács 100 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke

✏ Držím Vám palce.

Richard Vaško 20 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke

Lenka Kast 30 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke

✏ Táto iniciatíva bude pre žiakov na Slovensku prvým krokom k rozvíjaniu ich komplexných zručností a reflexie, ktoré sú tak veľmi potrebné pre formovanie plnohodnotných osobností a vzťahov, ktoré budú vytvárať v osobnom aj pracovnom živote.

Maria Turanova 10 €
Tomáš Ďurina 15 €
Alexandra Adamišinová 20 €

✏ <3 Držím palce!

Anonymný podporovateľ 15 €
Alena Kanabová 50 €

🎁 Meno a poďakovanie na webstránke

Anonymný podporovateľ 10 €

✏ Výborný projekt! držím vám palce, nech to úspešne rozbehnete :)

Martin Dubéci 20 €
Ivana Boledovičová 50 €

✏ Držím palce, je to veľmi dôležitá téma.

Autori
Miesto realizácie projektu

Celé Slovensko

Lenka Svoradová

Lenka Svoradová

Som spoluzakladateľkou projektu. Vedie ma presvedčenie, že zdravý vzťah k vlastným emóciám je kľúčom k lepšej spoločnosti a zápal pre zlepšenie podmienok detí na Slovensku. Projekt rozbieham s Annou Viľchovou.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Meno a poďakovanie na webstránke

Minimálna výška príspevku
20

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke.

Doručenie: február 2022

Meno a poďakovanie na webstránke + pracovné listy pre prácu s emóciami detí na doma

Minimálna výška príspevku
50

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke a zašleme Vám elektronicky pracovné listy pre rodičov a deti, ktoré sú súčasťou metodiky.

Doručenie: február 2022

Meno na webstránke+pracovné listy+kniha Radosti a starosti opičiaka Eda

Minimálna výška príspevku
149

Vaše meno uvedieme medzi podporovateľmi na pripravovanej webstránke, zašleme Vám elektronicky pracovné listy pre rodičov a deti a knihu Radosti a starosti opičiaka Eda, ktoré sú súčasťou metodiky.

Doručenie: február 2022