Úhrada projektovej dokumentácie obnovy dvora Bankové bloky

Úhrada projektovej dokumentácie obnovy dvora Bankové bloky

Chceme poprosiť o príspevok na úhradu časti ceny projektovej dokumentácie na obnovu dvora Bankových blokov. Projektová dokumentácia bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Časť nákladov uhradí mestská časť Staré mesto -3 000 €. Cena projektovej dokumentácie bude zo súťaže pravdepodobne minimálne dvojnásobná. Rozdiel chceme financovať z kampane

Lokálny rozvoj
Úhrada projektovej dokumentácie obnovy dvora Bankové bloky
Získaná suma
41%

1 635 €

z cieľovej sumy
4 000 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Táto kampaň občianskeho združenia Bankové bloky je zameraná na získanie finančných prostriedkov na úhradu ceny za projektovú dokumentáciu obnovy dvora medzi blokmi na uliciach Letnej. Jesennej a Jarnej v Košiciach.

Čo je cieľom nášho projektu?

Našim hlavným cieľom je obnova dvora nachádzajúceho sa uprostred národnej kultúrnej pamiatky - blokov Masarykovej kolónie bankových úradníkov v Košiciach. Kompletná obnova dvora si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky. Naše združenie Bankové bloky sa už päť rokov snaží nájsť spôsob financovania obnovy tohto priestoru. Po zmene na poste starostu mestskej časti Košice – Staré mesto sme s týmto partnerom dospeli k dohode, kde mestská časť prevzala pozemok na ktorom dvor leží do prenájmu a zaviazala sa požiadať Európsky fond regionálneho rozvoja o nenávratný finančný príspevok na jeho obnovu.
Povinnou prílohou žiadosti o tento príspevok je projektová dokumentácia obnovy dvora.

Najbližším cieľom nášho projektu je získať projektovú dokumentáciu na obnovu dvora, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021.
Dodávateľ projektovej dokumentácie bude vybratý prieskumom cenových ponúk za dodanie tejto služby. Prieskum zorganizuje mestská časť Staré mesto Košice.
Podľa odborného odhadu sa bude cena za vytvorenie projektovej dokumentácie pohybovať od 6 000 do 7 000 €.
Mestská časť Staré mesto Košice schválila v prvej polovici roka na túto dokumentáciu čiastku 3 000 €. Ďalšie navýšenie zo strany mestskej časti nie je možné z hľadiska časovo náročnej procedúry. Pri tejto procedúre by sme nestihli žiadosť podať do termínu uzávierky výzvy.
Z tohto dôvodu sa občianske združenie Bankové bloky rozhodlo vyhlásiť túto zbierku.
Cieľová suma 4 000 € je chýbajúca čiastka do hornej hranice odhadovanej sumy ceny projektovej dokumentácie, to je 7 000 €.


Dvor Masarykovej kolónie - pôvodný stav s bazénom, pergolou, ihriskom a komunitnými záhradami

Ako použijeme vašu podporu?

Čo ideme riešiť ?

Stručný popis

Vašu podporu použijeme na úhradu časti ceny projektovej dokumentácia na obnovu dvora vnútri Masarykovej kolónie bankových úradníkov v Košiciach
Projektovú dokumentáciu potom použijeme ako povinnú prílohu ku žiadosti o peniaze na samotnú obnovu z Eurofondov

Podrobný popis

Masarykova kolónia bankových úradníkov s alternatívnym názvom Bankové bloky, je národnou kultúrnou pamiatkou, legendárnou stavbou obdobia funkcionalizmu od architekta Josefa Poláška z roku 1931. Medzi blokmi na Letnej, Jesennej a Jarnej ulici v Košiciach, sa nachádza dvor.
Tento dvor počas predošlých desaťročí, v podstate od druhej svetovej vojny chátral. Dnes sa vyznačuje schátranými a zarastenými betónovými chodníkmi, zasypaným bazénom, suchou, otvorenou studňou, zhrdzavenými plotmi, neodbornou a chaotickou výsadbou bezhodnotných a škaredých rastlín, zanedbanými a neošetrenými drevinami, množstvom nekultúrnych a svojvoľných zásahov, ruinami pomníka T.G.Masaryka, zo zeme trčiacimi zvyškami oplotenia, či betónu.
Chceme vykonať úplnú obnovu tohto potenciálne prekrásneho priestoru.
V súčasnosti disponujeme štúdiou, ktorú vypracoval bez nároku na odmenu Ing. Arch. František Kaločay a ktorá je hlavným obrázkom tejto stránky.

Ako to ideme riešiť ?

Obnova dvora bude zahŕňať rekonštruované a nové objekty:
štúdia obnovy dvora od Ing. Arch. Kaločaya
 1. SO – 01 Spevnené plochy 
  prístupové chodníky , vstupné cesty a plochy pre státie áut. Ide o spevnené plochy s mlatovým povrchom, povrch tvorený zhutnenými vrstvami sypkých prírodných materiálov ako je kameninová drť a piesok, ktorý je vhodný špeciálne do parkov a historických záhrad a svojimi vlastnosťami zodpovedá ekologickým hľadiskám:
  • vysoká vodná priepustnosť
  • udržiavanie mikroklímy, neprehrievanie povrchu,
  • priepustnosť vzduchu a redukcia prašnosti,
  • minimálna záťaž životného prostredia,
  • jednoduché metódy opravy.

  SO - 02 Sadové úpravy

  Zo štúdie je zreteľné členenie dvora na niekoľko zelených zón - východná pri garážach, centrálna a západná pri vstupných bránach v podjazdoch. Všetky zelené zóny sú zatrávnené plochy so stromami a kríkmi. Západná zóna je najväčšia. V jej strede je priestranná trávnatá plocha, určená na športové aktivity s možnosťou osadenia bedmintonovej siete, basketbalového koša, ako futbalové bránky budú slúžiť súčasné prašiaky, ktoré budú zachované.
  Po jej oboch stranách sú menšie okrajové zóny určené ako záhrada, prípadne komunitná záhrada pre pestovanie kvetov pre záľubu.
  V centrálnej zelenej zatrávnenej zóne so zachovalými drevinami a kríkmi sa zrevitalizujú a obnovia pôvodné prvky záhradnej architektúry.
  Všetkým sadovým úpravám bude predchádzať dendrologický výskum každej jednej dreviny.

  SO - 03 Oplotenie

  Okrajové zóny, komunitné záhrady budú oplotené. Súčasné zdevastované nízke oplotenie je plánované nahradiť novým, autentickým, podľa zachovalého torza pôvodného oplotenia.

  SO - 04 Altánok

  Štúdia počíta s umiestnením altánku veľmi blízko miesta, kde pôvodne stála pergola. Altánok bude otvorený , bez bočných stien, bude to len prístrešok na poskytnutie ochrany pred náhlym dažďom.

  SO - 05 Vŕtaná studňa

  V súčasnosti sa na pozemku nachádza otvor po starej studni. Je odkrytý a nebezpečný, hrozí tam úraz. Po konzultáciách s hydrológmi nám bolo odporučené vykopať a zriadiť studňu novú. V rámci obnovy teda chceme vybudovať novú studňu, na takmer identickom mieste, kde bola studňa pôvodná. Studňa bude, ak to hydrologické pomery dovolia – ručná. Voda zo studne bude slúžiť obyvateľom na zalievanie komunitných záhrad a záhonov.

  SO - 06 Fotovoltaické osvetlenie

  V rámci obnovy dvora sa počíta s veľmi decentným fotovoltaickým osvetlením, ktoré bude navrhnuté tak, aby nerušilo svetlom obyvateľov spodných podlaží.

  SO - 07 Vchodové brány

  V rámci obnovy budú vymenené súčasné vstupné brány s Jesennej ulice, ako aj brány zo strany Park Angelinum za repliky pôvodných brán.

  SO - 08 Mobiliár 

   - lavičky – vo dvore budú osadené lavičky. Radi by sme , aby to boli úžitkovo umelecké diela, nie bežné, ktoré by korešpondovali tvarom, dizajnom a použitým materiálom s obdobím funkcionalizmu a boli by zhotovené tak, aby boli odolné a mali vysokú životnosť
  • vonkajší krb – bude to miesto na usporiadanie rodinnej grilovačky, alebo posedenie s priateľmi.
  • odpadkové koše – rovnako ako pri lavičkách bude dôležitý dizajn a funkčnosť odpadkových košov.
  • Športoviská :
  o šport – na západnej zelenej – zatrávnenej zóne je ústredný športový dvorec vhodný na futbal, bedminton, aj basketbal . V rámci tejto zóny nainštalujeme stojany na badmintonovú ( tenisovú, alebo nohejbalovú ) sieť, basketbalový kôš . Rolu futbalových bránok budú spĺňať staré ( retro ) prašiaky.
  o herné zariadenie pre deti – chceme na dvor umiestniť niekoľko herných zariadení pre deti – preliezok
Ukážka altánku

Kedy a kde bude projekt realizovaný?

Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky je potrebné podať v januári 2022.
Pre túto žiadosť potrebujeme mať projektovú dokumentáciu.
Táto sa musí obstarať prieskumom trhu a prieskum môže mestská časť Staré mesto začať až keď bude mať celú finančnú čiastku predpokladanej hodnoty zákazky na účte.
Z toho dôvodu je nevyhnutné peniaze vyzbierať čo najskôr.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Chlieb a pečivo z poctivej pekárne
Chlieb a pečivo z poctivej pekárne

Minimálna výška príspevku

30

Chlieb, alebo pečivo z dobrej pekárne Tofako za 5€

Doručenie: do Vianoc 2021

Fajnové koláčiky
Fajnové koláčiky

Minimálna výška príspevku

80

Fajnové domáce koláčiky, linecké a moravské za 8€

Doručenie: do 31.12.2021

Tabuľa cti
Tabuľa cti

Minimálna výška príspevku

5

Uvedenie na tabuli cti, ktorá bude po obnove umiestnená vo dvore

Doručenie: po ukončení obnovy dvora

Podporovatelia

👤 Lucia Hudecová

50 €

👤 Martin Lopušniak

150 €

👤 Mária Andrejčíková

🎁 Tabuľa cti

💬 Ďakujem v mojom mene a aj v mene už nežijúcich mojich blízkych, ktorí toto bývanie milovali : mamky Etušky a sestry Inky, za túto aktivitu! Pomôžem ako viem aj ja, pretože som presvedčená, že v akom prostredí žijeme, taký je potom aj náš život a také sú aj naše vzťahy. Držím nám všetkým palce.

300 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Jozef Demeter

50 €

👤 Tomáš Teicher

20 €

👤 Jozef Došinský

🎁 Tabuľa cti

100 €

👤 Tomáš Ďurina

🎁 Tabuľa cti

20 €

👤 Norbert Tóth

400 €

👤 Viliam Visokai

🎁 Tabuľa cti

100 €

👤 Viliam a Ladislava Visokaiovci

300 €

+ 9 € ?

Autori

Miesto realizácie projektu

Košický kraj

Bankové bloky, o.z.

Bankové bloky, o.z.

Občianske združenie Bankové bloky bolo založené obyvateľmi, priateľmi a fanúšikmi legendárneho architektonického diela architekta Josefa Poláška - Masarykovej kolónie bankových úradníkov. Cieľom združenia sú aktivity za účelom obnovy , údržby , propagácie tohto diela - obytných domov a tiež aktivity vedúce k rozvoju susedských medziľudských vzťahov.

Vililam Visokai

Vililam Visokai

Som obyvateľom Masarykovej kolónie bankových úradníkov v Košiciach a zakladajúcim členom občianskeho združenia bankové bloky. Vzhľadom na moju profesiu, som majiteľom firmy na prípravu a implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EU, som dostal úlohu pripraviť tento projekt.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Chlieb a pečivo z poctivej pekárne
Chlieb a pečivo z poctivej pekárne

Minimálna výška príspevku

30

Chlieb, alebo pečivo z dobrej pekárne Tofako za 5€

Doručenie: do Vianoc 2021

Fajnové koláčiky
Fajnové koláčiky

Minimálna výška príspevku

80

Fajnové domáce koláčiky, linecké a moravské za 8€

Doručenie: do 31.12.2021

Tabuľa cti
Tabuľa cti

Minimálna výška príspevku

5

Uvedenie na tabuli cti, ktorá bude po obnove umiestnená vo dvore

Doručenie: po ukončení obnovy dvora