One Day Every Day - kniha

One Day Every Day - kniha

Zamysleli ste sa niekedy nad tým koľko času investujeme do každodenných činností? Ako nás ovplyvňuje naše okolie a spoločnosť? Alebo ako nás ovplyvňujú obyčajné predmety dennej potreby? Ja áno. A tak vznikol tento projekt o malých veľkých veciach, rutine a stereotypoch, ktorého výsledkom je jedinečná fotokniha o našej každodennosti. Aj vďaka Vám môže uzrieť svetlo sveta.

Literatúra
Vizuálne umenie
One Day Every Day - kniha
Získaná suma
118%

4 134 €

z cieľovej sumy
3 500 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

For English, please scroll down.

Projektu One Day Every Day som sa venovala posledné dva roky. Zaujímalo ma mnoho tém z bežného života človeka a spoločnosti. Napríklad, zamysleli ste sa niekedy nad tým koľko času venujete domácim prácam alebo starostlivosti o seba? Čo by sa stalo ak by sme tento čas mali na niečo zmysluplnejšie a zaujímavejšie? Často sa zamýšľam nad tým, koľko druhých “ja” vlastne v živote máme. Práve dramaturgická sociológia hovorí o tom, ako sa v živote správame a aké role preberáme. V rôznych situáciách si nasadzujeme rôzne masky. Inak sa správame pri stretnutí s priateľmi, inak pred rodičmi, inak na pracovnom pohovore. Neraz sa môže stať, že človek má toľko druhých “ja”, že nakoniec ani nevie kým vlastne v skutočnosti je. 

Séria obsahuje viacero vrstiev. Jednou sú už spomínané masky, ďaľšou sú činnosti a samozrejme aj naše správanie. Tieto vrstvy sa navzájom sa ovplyvňujú, prelínajú, dopĺňajú a menia. Práve túto zmenu a vzájomné ovplyvňovanie sa využívam pri skladaní knihy.

Fotografická kniha One Day Every Day predstavuje komplexný projekt a vytvára knižnú publikáciu akú ste ešte nevideli!

Projekt One Day Every Day má už niečo za sebou!

V roku 2021 získal hlavnú cenu Grand Prix na festivale  Rovinj Photodays v Chorvátsku, stal sa finalistom bienále Images Vevey vo Švajčiarsku, dostal sa medzi desať najlepších projektov v súťaži Grand Prix Bialystok Interphoto v Poľsku, bol publikovaný v knihe MOJO Flavour vydanej v Taliansku, vystavený na festivale Charta v Ríme, stal sa hlavným vizuálom festivalu Mesiac Fotografie 2021 v Bratislave a súčasťou pilotného projektu Nadácie Miloty Havránkovej. Od začiatku roku 2022 bol vystavený v Bratislave, Ljubljane a čoskoro putuje na ďalšie výstavy do Chorvátska či Paríža. 

Forms of Everyday Life. Galériia Photon v Ljubljane (SI). Výstava potrvá do 15.4.2022.

O dizajne knihy

Kniha s formátom 165 x 240 mm obsahuje 62 strán a vytvára netypický objekt. Nevšedné leporelo môžete listovať v dvojstranách, otvárať ho do pásov, odkrývať a skrývať fotografie. Vytvárať si vlastné mini príbehy a súvislosti. Kniha nemá začiatok ani koniec. Listovať a skladať ju môžete dookola. Nevadí, ak ju už nikdy neposkladáte do pôvodného tvaru. Práve naopak.

Na knihe spolupracujem s grafickým dizajnérom Matúšom Lelovským a knihu doplní text od kurátora a nezávislého kritika Branislava Štěpánka.

Obálku knihy ešte dolaďujeme. Bude takým malým prekvapením.

Čo tvorí výsledok? 

Výsledkom je jedinečná kniha o našej každodennosti.

Ako použijem Vašu podporu? 

Vaša podpora bude využitá na pokrytie nákladov spojených s tlačou knihy. Ak sa aj vďaka vám podarí vyzbierať potrebné prostriedky na realizáciu, kniha vyjde v náklade 300 kusov a 11 kusov v špeciálnej edícii.

O autorke projektu

Zuzana Pustaiová (*1990) je fotografka čerstvá absolventka doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

Pustaiová vo svojich prácach rozvíja otázky rôl a rolových stereotypov v súčasnej spoločnosti ako základný element, ktorý formuje vzťahy medzi členmi rodiny, príbuznými, priateľmi a ďalšími sociálnymi skupinami. So zmyslom pre humor a iróniu odkrýva kultúrne stereotypy previazané s vekom, pohlavím, tradíciami a sociálnymi vplyvmi.

Pustaiová získala množstvo ocenení v oblasti súčasnej fotografie ( Grand Prix, Rovinj Photodays (HR) 2021, finalistka Images Vevey (CH), 1.misto na festivale Rovinj Photodays 2018, finalistka štipendia Lucie Foundation Scholarship v Los Angeles 2017, ai.) a v roku 2018 bola ocenená ako Fotografka roka. Vystavovala na množstve výstav doma a v zahraničí. Je členkou medzinárodného združenia Reflektor photobooks vo Viedni. Zastupuje ju Photon Gallery. Pustaiová žije a tvorí v Leviciach a Bratislave. 

Tvorbu autorky môžete sledovať na www.pustaiova.com alebo na instagrame @zuzanapustaiova.

Kedy bude projekt realizovaný? 

Kniha je už takmer hotová. Aktuálne finišujeme posledné detaily a pripravujeme knihu do tlače. Jej verejná prezentácia by mala prebehnúť v priebehu mája 2022.

ĎAKUJEM ZA VAŠU PODPORU! 

Fotografie použité v odmenách

FOR ENGLISH SPEAKERS


Did you ever think about how much time you invest in everyday activities? How do society and our surroundings influence us? Or how do simple daily objects influence us? I do. This is how this project about small simple things, routine and stereotypes were made and the result is the unique photo book about our everydayness.

I spent the last few years working on the series One Day Every Day. I was interested in many topics from daily life of humans and society. For example, did you think about how much time you invest into house work or carrying about yourself?

I think really often about how many seconds “I” do we have in this life. A dramaturgy sociology speaks about social behaviours and role playing. We wear different masks in different situations. We behave differently to our friends, different to our family and different to your boss for example. It can happen many times that someone wears a lot of second “I” and at the end doesn't know who he or she is.

The series includes several layers. One is the masks, then activities and, of course, our behaviours. These layers influence, blade, fill and change each other. I use this change during the book folding.

Project One Day Every Day has experienced something!  

In 2021, it won the main prize Grand Prix at Rovinj Photodays festival in Croatia, it was a finalist of bienal Image Vevey in Switzerland, it was one of ten best projects in Grand Prix Bialystok Interphoto in Poland. Project was part of the MOJO Flavour book published in Italy, exhibited at Charta Festival in Rome, it was the mail visual for the 2021 Month of Photography in Bratislava festival and it was part of the first exhibition by the newly established Milota Havránková Foundation. Since 2022, the series has been exhibited in Bratislava, Ljubljana and it's coming to Croatia and Paris soon.

The photo book One Day Every Day presents a complex project and creates a book which you have never seen!

The book is sized 165 x 240 mm, includes 62 pages and makes atypic object. You can browse through this unique leporelo by spreads, open it to the lines, show and hide photographs. You can make your own mini stories and connections. The book doesn’t have the beginning and the end. You can browse through and fold up the book around. Nevermind that you will never fold the book to the original layout.

I collaborated on this book with graphic designer Matúš Lelovský and text to the book is written by independent curator and photography critic Branislav Štepánek.

We are working on the book cover. It will be small surprise for you.

THE RESULT IS A UNIQUE BOOK ABOUT OUR EVERYDAYNESS. 

Zuzana Pustaiová (*1990) is Slovak photographer. In January 2022 she completed her PhD in the field of arts. In her artworks, Pustaiová explores role-playing in contemporary society as a principal element that forms the relationships between family members, relatives, friends, or other diverse social groups.  With a sense of wit, humor and irony, she uncovers the cultural stereotypes related to gender, age, tradition, and social inclusion.

She has received numerous awards in contemporary photography (Grand Prix at the Rovinj Photodays  2021, finalist at the Images Vevey, 1st Prize at the Rovinj Photodays 2018, finalist for the Lucie Foundation Scholarship in Los Angeles 2017, Honorable mention at Latitude Life APS in Italy 2019), and in 2018 she was named Slovak Photographer of the Year. She has exhibited internationally in Europe and Canada. She is member of internatonal label Reflektor that places self-published photobooks under a common name. She is represented by Photon Gallery. Pustaiova lives and works between Levice and Bratislava.

You can follow her artworks on www.pustaiova.com or on instagram @zuzanapustaiova.

Your pledges will be used for printing costs.  If we raise all the money we need, the book will be produced in edition of 300 copies and 11 copies of the special edition.

The book is almost done. Nowadays we are finishing the last details and preparing the book for the print. Its first public presentation should be in May 2022. 

THANK YOU!


This can help you.
Step one. Choose your reward.
Step two. Fill your data.
Step three. Choose your payment.
Step four - wire transfer informations received by email.

If you need any help or assistance feel free to contact me. 


O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Sada pohľadníc
Sada pohľadníc

Minimálna výška príspevku

15

Sada 10 ks pohľadníc s prekvapením. Nájdete medzi nimi aj fotografie, ktoré sa do knihy nedostali. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Postcard set
Postcard set

Minimálna výška príspevku

15

Postcard set of 10 pcs with the surprise. You will find here also unpublished photographs which are not included in the book. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha
Kniha

Minimálna výška príspevku

40

Nová kniha One Day Every Day. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book
Book

Minimálna výška príspevku

40

New book One Day Every Day. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

2 x kniha
2 x kniha

Minimálna výška príspevku

70

Nová kniha za zvýhodnenú cenu. Odmena vhodná pre tých, čo chcú urobiť radosť sebe i niekomu ďalšiemu. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

2 x book
2 x book

Minimálna výška príspevku

70

New book with a pre-sale price. Good choice for anyone who would like to make yourselves happy and some else. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha  + print
Kniha + print

Minimálna výška príspevku

50

Kniha a fotografia 16 x 24 cm vložená v knihe. Vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná. Na výber 3 motívy. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book + print
Book + print

Minimálna výška príspevku

50

Book and photograph insert in the book. Size 16 x 24 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed. 3 photographs available. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Risografika
Risografika

Minimálna výška príspevku

40

Limitovaná edícia risografiky Labute a pelikány (2021) inšpirovaná fotografiou zo série Family Album (od roku 2013). Edícia 102 ks. 30 x 42 cm. Signované a číslované. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Risography
Risography

Minimálna výška príspevku

40

Limited edition of risography Swans and Pelicans (2021) inspired by photography from the series Family Album (since 2013). Edition of 102 copies. 30 x 42 cm. Signed and numbered. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Risografika 2
Risografika 2

Minimálna výška príspevku

40

Limitovaná edícia risografiky Rodinný portrét (2021) inšpirovaná fotografiou zo série Family Album (od roku 2013). Edícia 105 ks. 30 x 42 cm. Signované a číslované. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Risography 2
Risography 2

Minimálna výška príspevku

40

Limited edition of risography Family Portrait (2021) inspired by photograpy from the series Family Album (since 2013). Edition of 105 copies. Size 30 x 42 cm. Signed and numbered. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia  č.1
Kniha a fotografia č.1

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.1
Book and photo nr.1

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia č.2
Kniha a fotografia č.2

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.2
Book and photo nr.2

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia č.3
Kniha a fotografia č.3

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.3
Book and photo nr.3

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha & fotografia v ráme
Kniha & fotografia v ráme

Minimálna výška príspevku

300

Kniha a fotografia 40 x 60 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle, kašírovaná a rámovaná v kazetovom ráme. Signované a číslované. Edícia 10 kusov. Doručenie podľa osobnej dohody.

Doručenie: máj / jún 2022

Book & framed photo
Book & framed photo

Minimálna výška príspevku

300

Book and photograph size 40 x 60 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper, mounted and framed. Signed and numbered. Edition of 10 copies. Delivery by personal agreement.

Doručenie: May / June 2022

Fotografia v ráme a kniha
Fotografia v ráme a kniha

Minimálna výška príspevku

300

Kniha a fotografia 40 x 60 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle, kašírovaná a rámovaná v kazetovom ráme. Signované a číslované. Edícia 10 kusov. Doručenie podľa osobnej dohody.

Doručenie: máj / jún 2022

Framed photo and book
Framed photo and book

Minimálna výška príspevku

300

Book and photograph size 40 x 60 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper, mounted and framed. Signed and numbered. Edition of 10 copies. Delivery by personal agreement.

Doručenie: May / June 2022

Mecenáš projektu
Mecenáš projektu

Minimálna výška príspevku

999

Buďte veľkorysým mecenášom a pomôžte mi dotiahnuť projekt do úspešného konca. Poďakujem Vám za to na sociálnych sieťach a webových stránkach, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že ste urobili dobrú vec. K tomu dostanete 4x knihu, veľkú zarámovanú fotografiu podľa vlastného výberu vo formáte 40x60cm a 10 ks pohľadníc.

Doručenie: máj / jún 2022

Sponsor of the project
Sponsor of the project

Minimálna výška príspevku

999

Be a sponsor of the project and help me finish my project to the successful end. I 'll thank you on social media and web pages. You will receive 4 copies of the book, a framed photograph 40x60 cm by your choice from the limited edition and a set of postcards.

Doručenie: May / June 2022

Novinky

Kniha sa už tlačí!

Update #1, 04.05.2022

Milý podporovatelia, 


ďakujem, že ste sa rozhodli podporiť vznik mojej prvej knihy!
Deň po ukončení kampane som navštívila tlačiareň, kde sa kniha tlačila.
Dnes je už takmer hotová,
aktuálne prebieha finalizácia v tlačiarni a pribehu tohto mesiacu budem mať celý náklad k dispozícii. Hneď ako to bude možné sa Vám ozvem ohľadom doručenia Vaších odmien.

Dúfam, že sa na ňu tešíte rovnako ako ja!

Zuzana

Podporovatelia

👤 Ildikó Vaváková

🎁 Kniha

40 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha

50 €

👤 Tomáš Thor

💬 Veľmi zaujímavé Leporello...pripomína mi to detstvo a vo všetko sme robili s podobnými detskými knižkami...

5 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

500 €

+ 15 € ?

👤 Lenka Lukačovičová

🎁 Kniha

💬 Teším sa na knihu

40 €

👤 Lucia Danišová

🎁 Kniha

💬 Supis Zuzi ????

40 €

👤 Jozef Ondzik

🎁 Book and photo nr.1

💬 Teším sa na knihu!

106 €

+ 5 € ?

👤 Peter Korček

🎁 Sada pohľadníc

15 €

+ 2 € ?

👤 Vladimír Birgus

🎁 Kniha

💬 Zuzko, moc se těším na Tvoji první knihu.

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha

40 €

👤 Ľubomír Lehocký

200 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha

💬 Gratulujem! ❤

42 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

+ 5 € ?

👤 Peter Drežík

🎁 Kniha

40 €

👤 Boris Nemeth

🎁 Kniha

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Book and photo nr.2

106 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Mecenáš projektu

999 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Risografika 2

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Nech sa Ti to podarí.

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 ????

50 €

+ 4 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha

40 €

+ 3 € ?

👤 Peter Lakatos

🎁 Risografika

💬 Zoberiem si aj druhú grafiku, posielam aj príspevok na poštovné. Ďakujem a teším sa ????

40 €

+ 3 € ?

👤 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

🎁 2 x kniha

💬 Milá Zuzka! ROSka Levice ti drží palce pri realizácií tvojich snov :-) A už teraz sa na knihu tešíme... Alžbeta Sádovská, riaditeľka

70 €

👤 Cleaning Company s.r.o.

🎁 Kniha

40 €

👤 Katarina Bako

20 €

👤 Roman Zika

💬 V mene šedého kocúrika zo Santovky… Waldemar

10 €

+ 1 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Stanislav Briza

🎁 Kniha

💬 One of the most interesing project after while. The book is the must!

40 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha

50 €

👤 Robo Kočan

🎁 Kniha

40 €

+ 3 € ?

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj

Zuzana Pustaiová

Zuzana Pustaiová

Zuzana Pustaiová je fotografka čerstvá absolventka doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pustaiová získala množstvo ocenení v oblasti súčasnej fotografie a v roku 2018 bola ocenená ako Fotografka roka. Vystavovala na množstve výstav doma a v zahraničí. Viac informácii nájdete na www.pustaiova.com.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Sada pohľadníc
Sada pohľadníc

Minimálna výška príspevku

15

Sada 10 ks pohľadníc s prekvapením. Nájdete medzi nimi aj fotografie, ktoré sa do knihy nedostali. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Postcard set
Postcard set

Minimálna výška príspevku

15

Postcard set of 10 pcs with the surprise. You will find here also unpublished photographs which are not included in the book. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha
Kniha

Minimálna výška príspevku

40

Nová kniha One Day Every Day. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book
Book

Minimálna výška príspevku

40

New book One Day Every Day. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

2 x kniha
2 x kniha

Minimálna výška príspevku

70

Nová kniha za zvýhodnenú cenu. Odmena vhodná pre tých, čo chcú urobiť radosť sebe i niekomu ďalšiemu. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

2 x book
2 x book

Minimálna výška príspevku

70

New book with a pre-sale price. Good choice for anyone who would like to make yourselves happy and some else. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha  + print
Kniha + print

Minimálna výška príspevku

50

Kniha a fotografia 16 x 24 cm vložená v knihe. Vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná. Na výber 3 motívy. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book + print
Book + print

Minimálna výška príspevku

50

Book and photograph insert in the book. Size 16 x 24 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed. 3 photographs available. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Risografika
Risografika

Minimálna výška príspevku

40

Limitovaná edícia risografiky Labute a pelikány (2021) inšpirovaná fotografiou zo série Family Album (od roku 2013). Edícia 102 ks. 30 x 42 cm. Signované a číslované. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Risography
Risography

Minimálna výška príspevku

40

Limited edition of risography Swans and Pelicans (2021) inspired by photography from the series Family Album (since 2013). Edition of 102 copies. 30 x 42 cm. Signed and numbered. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Risografika 2
Risografika 2

Minimálna výška príspevku

40

Limitovaná edícia risografiky Rodinný portrét (2021) inšpirovaná fotografiou zo série Family Album (od roku 2013). Edícia 105 ks. 30 x 42 cm. Signované a číslované. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Risography 2
Risography 2

Minimálna výška príspevku

40

Limited edition of risography Family Portrait (2021) inspired by photograpy from the series Family Album (since 2013). Edition of 105 copies. Size 30 x 42 cm. Signed and numbered. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia  č.1
Kniha a fotografia č.1

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.1
Book and photo nr.1

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia č.2
Kniha a fotografia č.2

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.2
Book and photo nr.2

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha a fotografia č.3
Kniha a fotografia č.3

Minimálna výška príspevku

100

Kniha a fotografia 30 x 45 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle. Signovaná a číslovaná. Edícia 20 ks. Doručenie na Slovensku.

Doručenie: máj / jún 2022

Book and photo nr.3
Book and photo nr.3

Minimálna výška príspevku

100

Book and photograph sized 30 x 45 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper. Signed and numbered. Edition of 20 copies. Delivery in Europe.

Doručenie: May / June 2022

Kniha & fotografia v ráme
Kniha & fotografia v ráme

Minimálna výška príspevku

300

Kniha a fotografia 40 x 60 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle, kašírovaná a rámovaná v kazetovom ráme. Signované a číslované. Edícia 10 kusov. Doručenie podľa osobnej dohody.

Doručenie: máj / jún 2022

Book & framed photo
Book & framed photo

Minimálna výška príspevku

300

Book and photograph size 40 x 60 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper, mounted and framed. Signed and numbered. Edition of 10 copies. Delivery by personal agreement.

Doručenie: May / June 2022

Fotografia v ráme a kniha
Fotografia v ráme a kniha

Minimálna výška príspevku

300

Kniha a fotografia 40 x 60 cm vytlačená na kvalitnom archívnom papieri Hahnemuehle, kašírovaná a rámovaná v kazetovom ráme. Signované a číslované. Edícia 10 kusov. Doručenie podľa osobnej dohody.

Doručenie: máj / jún 2022

Framed photo and book
Framed photo and book

Minimálna výška príspevku

300

Book and photograph size 40 x 60 cm, printed on fine art Hahnemuehle paper, mounted and framed. Signed and numbered. Edition of 10 copies. Delivery by personal agreement.

Doručenie: May / June 2022

Mecenáš projektu
Mecenáš projektu

Minimálna výška príspevku

999

Buďte veľkorysým mecenášom a pomôžte mi dotiahnuť projekt do úspešného konca. Poďakujem Vám za to na sociálnych sieťach a webových stránkach, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že ste urobili dobrú vec. K tomu dostanete 4x knihu, veľkú zarámovanú fotografiu podľa vlastného výberu vo formáte 40x60cm a 10 ks pohľadníc.

Doručenie: máj / jún 2022

Sponsor of the project
Sponsor of the project

Minimálna výška príspevku

999

Be a sponsor of the project and help me finish my project to the successful end. I 'll thank you on social media and web pages. You will receive 4 copies of the book, a framed photograph 40x60 cm by your choice from the limited edition and a set of postcards.

Doručenie: May / June 2022