Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

BUĎTE AJ VY SÚČASŤOU ZMENY VO VZDELÁVANÍ, STAŇTE SA SÚČASŤOU PROJEKTU CREATE & CONTROL!


Dôvodom vzniku tejto študentskej iniciatívy boli výsledky študentských volieb v roku 2016, v ktorých bola po prvé veľmi nízka účasť a po druhé boli jasným ukazovateľom toho, že študenti stredných škôl, prvovoliči sa uchyľujú k extrémistickým a populistickým riešeniam momentálnej politickej situácie na Slovensku, až 33 kresiel v parlamente by podľa výsledkov študentských volieb získala populistická strana a 31 kresiel extrémistická strana. Keďže sme ešte stále študenti stredných škôl, vidíme nedostatky v našom vzdelávacom systéme z praxe a denne sa stretávame s nevedomosťou mládeže ohľadom sociálno-politickej tématiky.

V roku 2017 sme uskutočnili menší prieskum vedomostí stredoškolákov v počte respondentov 468 a priemerný vek približne 18 rokov. Celková percentuálna úspešnosť respondentov bola len 37,31%, čo nám potvrdilo, že mládež nemá dostatok informácií o fungovaní štátu a medzinárodných spoločenstiev. Uvedomili sme si, že pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo sa študenti rozhodovali pre populistickú a extrémistickú stranu je primárne nedostatok informácií o chode štátu, následne si neuvedomujú následky ich rozhodnutia na verejné dianie, neuvedomujú si ďalší vplyv na budúce generácie tejto krajiny.

Po výsledkoch študentských volieb sme sa rozhodli pomôcť so vzdelávaním mládeže práve v tejto sfére a zaplniť medzery vo vzdelávacom systéme práve cez národnú súťaž Create & Control. Myslíme si, že je veľmi dôležité sa vzdelávať aj mimo pôdy školy a nadobúdať rôzne kompetencie práve ohľadom štátu a občianskej zodpovednosti, a to práve samotnou formou simulácie národných i medzinárodných parlamentov, čo pokladáme za najúčinnejšiu metódu.


Prvý ročník projektu bol tzv. skúšobný ročník, kde sme testovali rôzne metódy vzdelávania bez finančných zdrojov, čo sa odzrkadlilo na kvalite projektu a dopade na účastníkov. Na druhý ročník projektu sme získali financie z grantu Erasmus + a kvalita projektu sa značne zvýšila. Zapojilo sa veľké množstvo študentov, ktorí si projekt chválili. Naplnili sme ich očakávania a šírili osvetu medzi mladými a šikovnými ľudmi. V tomto trende by sme chceli pokračovať, a preto žiadame aj Vás o pomoc.


Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na nedostatočnú informovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy, spolu so sekundárnymi cieľmi ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárania kompromisov a práce v tíme. Všetky uvedené kompetencie pokladáme za veľmi dôležité zručnosti, ktoré by mal ovládať každý mladý človek, aby sa mohol stať aktívnym občanom s adekvátnym vzdelaním.


Chceme šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi pomocou rôznych foriem neformálneho vzdelávania, ktorí sa stále viac uchyľujú k radikálnym riešeniam danej politickej situácie a nedôverujú svojej vláde ani vyšším politickým spolkom, ako Európska únia či NATO. Chceli by sme im teda pomocou rôznych postupov ukázať, aké je vládnuť v krajine a aké ťažké je rozhodovať sa zodpovedne za seba i za celú krajinu, za občanov ich vlastného štátu. V podstate ide o princíp fiktívnych krajín, takže študenti ako vláda sa počas spoločných medzinárodných stretnutí a ich diskusií učia, ako štát funguje a aké má zodpovednosti, ide o formu simulácie rokovaní EÚ s prvkami rokovaní OSN počas summitov.

V období medzi jednotlivými summitmi študenti pracujú vo svojich tímoch na národných problémoch, bonusových a povinných úlohách a investovaní do ministerstiev a fiktívnej burzy - Investopedia. Má ísť o naozaj nenútený spôsob vzdelávania, v ktorom nechceme ukazovať, že ich riešenia nie sú správne, naopak, ukážeme im, čo ich riešenie spôsobilo, aby si oni sami uvedomili určité nedostatky a vedeli sa k ním adekvátne postaviť.


Projekt Create & Control sa snaží o podporu mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom procese formou rôznych diskusií s verejnými činiteľmi, čo je zároveň i hlavným cieľom štruktúrovaného dialógu. Podporuje a povzbudzuje študentov k hľadaniu detailných riešení problémov ich fiktívnych krajín na národnej i medzinárodnej úrovni. Ich úlohou je vyriešiť zadané problémy v školských tímoch (národné problémy) a neskôr na stretnutiach volených zástupcov (medzinárodné problémy), ktoré sú reálne a vyhodnocované skupinou odborníkov (politikov, politológov, ekonómov a pracovníkov s mládežou).
Tento projekt prináša nový koncept spájania fiktívnych štátov spolu s prvkami modelových zasadnutí ich vlastných krajín, ktorý má potenciál rozšíriť sa i za hranice Slovenskej republiky, poprípade sa zaradiť do systému vzdelávania počas hodín občianskej náuky.


STAŇTE SA SPOLU S NAMI ZMENOU VO VZDELÁVANÍ!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia17

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Michaela Knošková

Michaela Knošková

Michaela Knošková, podpredseníčka občianskeho združenia Pomáhame druhým, je zakladateľkou projektu Create & Control a zároveň študentkou na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. Venuje sa neformálnemu vdelávaniu stredoškolákov, no vo svojom voľnom čase organizuje rôzne ďalšie podujatia či už pre deti alebo pre svojich rovesníkov.

Názov organizácie Pomáhame druhým, o.z.
Miesto realizácie projektu Žilina
Web pomahamedruhym.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt