Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Rómovia, 30 rokov po revolúcii je celoročná iniciatíva občianskeho združenia eduRoma -Roma Education Project, prostredníctvom ktorej si tento rok na Slovensku pripomíname 30 rokov od pádu komunistického režimu aj v kontexte druhej najväčšej menšiny na Slovensku. V priebehu roka 2019 sme na túto tému uskutočnili verejnú diskusiu v klube Pod lampou a tiež odbornú konferenciu. Vaša podpora novej knihy s názvom Rómovia, 30 rokov po revolúcii, ktorú by sme radi vydali v novembri 2019 - bude našim spoločným zavŕšením tejto dôležitej celoročnej iniciatívy na túto tému.
Pre koho je knižka určená a kto za ňou stojí?

knižka je určená pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a cieľom je zmapovať a zhrnúť uplynulých 30 rokov a súčasne formulovať ďalšie výzvy pre zlepšenie postavenia Rómov a vzájomného spolužitia s majoritnou časťou obyvateľstva. Hlavný editor knižky je publicista a riaditeľ občianskeho združenia Vlado Rafael. Kniha neponúka klasické odborné texty, nechce sa prihovoriť len starším pamätníkom ponovembrových udalostí, chce osloviť predovšetkým strednú generáciu, a tiež generáciu súčasných študentov stredných a vysokých škôl.Ide o zaujímavo opísané osobné životné skúsenosti, pohľady, ale tiež kritické reflexie a prognózy z pera desiatok autorov a autoriek, ktorí v téme ochrany ľudských práv odviedli na Slovensku počas troch dekád obrovské množstvo neoceniteľnej práce. Knihu, ktorá predstavuje medzigeneračný dialóg na túto tému na približne 200 stranách, v týchto mesiacoch postupne dokončujeme. Knihu tvoria viacerí autori a autorky z prostredia mimovládnych organizácií, univerzít, výskumných stredísk, štátnej správy a politiky. Medzi autorov textov patria okrem iných aj bývalí splnomocnenci vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák a Anina Botošová, novinárka a aktivistka Jarmila Vaňová, antropológ Alexander Mušinka či známy spisovateľ, humanista a bývalý predseda Verejnosti proti násiliu Fedor Gál.


Kto sme?

eduRoma – Roma education project je rómska vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.Na čo potrebujeme financie?

Kniha vznikala bez nároku na autorské honoráre. Vyzbieraná suma 5000 Eur nám pomôže pokryť predovšetkým náklady spojené s výrobou samotnej knihy - jej grafickou a jazykovou úpravou, tlačou a distribúciou. Radi by sme vydali 400 kníh. Časť vyzbieraných peňazí by sme radi použili na usporiadanie verejného krstu knihy, ktorý sa bude konať v novembri 2019 v Bratislave.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia19

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Vlado  Rafael

Vlado Rafael

Vlado Rafael, publicista, pedagóg, riaditeľ občianskeho združenia eduRoma: Doktorandské štúdium pedagogiky absolvoval v Ústave humanitných štúdií PF UK v Bratislave. Je autorom a editorom viacerých kľúčových odborných štúdií a výskumných prác, ktoré sa venujú problémom vzdelávacej politiky a vzdelávaniu rómskych detí. Prednášal v Ústave romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 založil vzdelávaciu organizáciu eduRoma, ktorú dodnes vedie. V máji 2016 mu bola udelená cena Amerického veľvyslanectva na Slovensku za ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award. V roku 2018 mu vyšla kniha esejí s názvom: Rómovia v zajatí politiky – eseje o tom, ako sme (ne)pokročili, ktorú v týchto dňoch môžete nájsť na pultoch kníhkupectiev Artforum.

Meno a priezvisko Vlado Rafael
Adresa eduRoma, 81102 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0902 719 236

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt