Slovníček pojmov

Pokiaľ ste fyzická alebo právnická osoba a plánujete realizovať verejnoprospešný projekt, ste jeho autorom.

Kampaň na StartLabe nemusíte spravovať vy ako autor projektu. Môže to robiť agentúra, váš zamestnanec alebo človek, ktorý dokáže kampani pomôcť z marketingového hľadiska - posunúť ju medzi ľudí, poradiť vám so spísaním textov pre kampaň a podobne. Ak táto osoba bude aj vytvárať kampaň na StartLabe, nazývame ju autorom kampane.

Hlavou a majiteľom kampane pre váš projekt však stále zostanete vy. Zároveň ste to vy, s kým uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy.

Je suma, ktorú chce autor v kampani vyzbierať na to, aby mohol svoj projekt alebo jeho časť realizovať.

Na túto sumu budú ľudia prispievať a stav jej naplnenia bude verejne dostupný. Po kliknutí na profil kampane bude môcť každý návštevník StartLabu vidieť, koľko peňazí z celkovej sumy sa už vyzbieralo a koľko dní zostáva do ukončenia kampane.

Je poďakovanie podporovateľom za príspevok v kampani. Odmenou je najčastejšie niečo, čo bezprostredne súvisí s podporovaným projektom - tričko s motívom projektu, vstupenky na podujatie či napríklad knižka, na vydanie ktorej autor získava finančnú podporu.
Dobre vymyslené odmeny
nemusia byť finančne nákladné - cení sa nápad, unikátnosť či humor.

Keďže podporovatelia prispievajú rozlične veľkými sumami, odporúčame autorom pripraviť si pre svoju kampaň 7 - 10 odmien (minimálne 3 sú povinné), prispôsobených výške sumy, ktorú od podporovateľa dostanú.

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá príspevkom podporí realizáciu projektu prostredníctvom aktívnej kampane, vďaka čomu môže získať niektorú z odmien ponúkaných autorom. Podporovateľ dostane do e-mailu automaticky vygenerovanú Zmluvu o podpore projektu.

V prípade úspešnej kampane sú osobné údaje podporovateľov sprístupnené autorom, aby ich mohli informovať o ďalšom vývoji projektu a odosielaní prisľúbených odmien.

Je jasne definovaný verejnoprospešný zámer, ktorý chce autor realizovať a prostredníctvom StartLabu naň získať prostriedky. Projekt musí mať verejnoprospešný zámer a byť realizovaný najneskôr do 18 mesiacov od úspešného ukončenia kampane.

V kampani na StartLabe autor nemusí zbierať financie na celú realizáciu projektu, ale len na jeho časť.
(Napríklad: cieľom projektu je organizácia hudobného koncertu, no projektom na StartLabe bude kampaň na pokrytie nákladov na ozvučenie.)

Kampaňou nazývame crowdfundingovú výzvu, ktorú autor spustí na StartLabe so zámerom zapojiť verejnosť, aby sa podieľala na financovaní jeho projektu.
Crowdfundingová kampaň na StartLabe je definovaná:

Je obdobie, počas ktorého môže autor prijímať príspevky na podporu realizácie svojho projektu. Dobu trvania kampane si určuje autor sám, a to v rozpätí 15 – 45 dní.

Týmto spôsobom, fungujúcim na princípe všetko alebo nič, je financovaná väčšina projektov.

Fixné financovanie znamená, že pre vyplatenie získaných prostriedkov je potrebné, aby vaša kampaň dosiahla stanovenú cieľovú sumu. Väčšina kampaní môže využiť iba fixný typ financovania - na to, aby sme autorovi poslali vyzbierané finančné príspevky, musí dosiahnuť cieľovú sumu.

Prečo?

  • Znižujeme riziko, že sa projekt nepodarí zrealizovať. Autor získa toľko peňazí, koľko na realizáciu projektu naozaj potrebuje.
  • Zvyšujeme motiváciu autorov pracovať na svojej kampani, aby bola úspešná.
  • Podporujeme to, čo funguje najlepšie. Kampane, ktoré majú flexibilné financovanie dosahujú v priemere iba 70% cieľovej sumy, kým kampane s fixným financovaním cieľovú sumu naplnia priemerne až na 166%.

V prípade, že sa požadovanú sumu podarí dosiahnuť alebo presiahnuť (čo sa nezriedka stáva), pošleme Autorovi projektu získané finančné prostriedky a tiež osobné údaje podporovateľov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov.

Naopak, ak sa počas trvania kampane vyzbierať cieľovú sumu nepodarí, peniaze sa vrátime Podporovateľom. V tomto prípade autor nie nie je povinný projekt realizovať ani zaslať prisľúbené odmeny.

V prípade kampane s flexibilným financovaním vám vyplatíme všetky financie (očistené o nevyhnutné poplatky) získané v kampani, a to aj vtedy, keď sa vám cieľovú sumu nepodarí dosiahnuť. Keďže získané prostriedky vám budú vyplatené, projekt ste povinný realizovať, ako ste v kampani prisľúbili.

Flexibilné financovanie umožňujeme iba tým projektom, ktorých cieľ je kvantifikovateľný, tzn. že cieľom vášho projektu je zrealizovať niečo v určitom množstve alebo počte opakovaní.
(Napríklad: cieľom projektu je výsadba stromčekov, teda čím viac vyzbieram, tým viac stromčekov vysadím.)

O spôsobe financovania kampane má výlučné právo rozhodnúť StartLab.