Podmienky schválenia kampane

Obsahové kritériá

Cieľom kampane je realizácia verejnoprospešného projektu. Váš projekt by mal byť spĺňať jeden alebo viaceré z nasledujúcich atribútov:

„Tvorba, rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorba občianskej spoločnosti, realizácia a ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, rozvoj vedy, výskumu, vývoja, vzdelania a telovýchovy.“

 • projekt má jasne definovaný cieľ, teda čo bude výsledným projektom/produktom;
 • projekt bude uskutočnený/ukončený v presne definovanom čase (napr. o 6, 12 či 18 mesiacov);
 • projekt je inovatívny, prináša niečo nové, čo tu doposiaľ nebolo (t.j. nejde napr. o dotlač už vydanej knihy);
 • v popise projektu je jasne uvedené, na čo majú byť použité príspevky od ľudí a ktorá časť projektu či výroby produktu má byť prostredníctvom nich financovaná;
 • kampaň nie je možné robiť na už hotový produkt či projekt, iba na jeho prípadný upgrade, ktorý by ho výrazne vylepšil

Formálne kritériá

 • Popis projektu
  • odpovedá na základné informácie o projekte: o čo v projekte ide, kedy a kde bude realizovaný, ako sa využijú peniaze vyzbierané v kampani, kto za projektom stojí, a pod.
 • Autor ponúka podporovateľom na výber z aspoň 3 druhov odmien
 • Flexibilné financovanie povoľujeme len takým projektom, ktorých cieľ je možné kvantifikovať, t.j. cieľ funguje podľa logiky „čím viac vyzbieraných peňazí, tým viac krát sa podarí zrealizovať cieľ projektu. (Napríklad: cieľom projektu je kúpa nových postelí do komunitného centra = čím viac peňazí získam, tým viac postelí nakúpim. Alebo cieľom projektu je výsadba stromčekov = čím viac vyzbieram, tým viac stromčekov vysadím.)

Aké projekty nezverejňujeme:

 • Také, ktoré slúžia na podporu životných potrieb jednotlivca (v takom prípade skúste napr. stránku www.ludialudom.sk);
 • na financovanie bežnej prevádzky charitatívnej organizácie (skúste napr. službu DARUJME.sk),
 • projekty porušujúce zákony SR, projekty propagujúce pornografiu, projekty odporujúce slušným mravom a nerealizovateľné úlety