Príprava kampane

Akákoľvek fyzická či právnická osoba, ale aj ostatné subjekty či združenia, ktorá chce získať prostriedky na verejnoprospešný projekt. Pre spustenie kampane teda nepotrebujete mať živnosť či byť právnickou osobou.

S autorom kampane elektronicky uzatvárame Zmluvu o sprístupnení platformy Zmluva sa uzatvára automaticky a nie je potrebné ju podpisovať.

 1. Ak máte pripravený projekt na ktorý hľadáte financie, môžete začať chystať crowdfundingovú kampaň. Na jej prípravu vhodné vyhradiť si dostatok času, odporúčame 2 – 3 mesiace.
  V návodoch
  nájdete všetky informácie, ktoré k príprave budete potrebovať.
  
 2. Po registrácii, kampaň vytvoríte v štyroch krokoch, kam zadáte všetky dôležité informácie: základnú cieľovú sumu (ku ktorej môžete neskôr pridať ďalšie ciele), dĺžku trvania kampane, popis projektu a informácie o vás. Po tom, ako kampaň pošlete na schválenie vám do 3 pracovných dní vám dáme vedieť, či je všetko v poriadku, alebo vám poradíme, ako kampaň vylepšiť. Ak kampaň nie je na prvý krát schválená, je možné ju prerobiť.
  
 3. Schválenú kampaň spustíte v čase, aký vám bude vyhovovať – od toho momentu plynie doba trvania kampane. Počas nej oslovujete svoje okolie a širšiu verejnosť, motivujete ich k podpore kampane a snažíte sa naplniť či presiahnuť stanovenú cieľovú sumu. Po tom, ako sa vám to podarí, môžete do kampane pridať ďalšie ciele a tak navyšovať cieľovú sumu. Pre vyplatenie peňazí nie je potrebné ďalšie ciele naplniť.
  
 4. Ak je kampaň úspešná, do 10 dní od ukončenia vám pošleme získané prostriedky.
  Ak sa základný cieľ nepodarí dosiahnuť, získané prostriedky vrátime podporovateľom. V takom prípade nám neplatíte žiadne poplatky.

Nie je to potrebné, proces vytvárania a schvaľovania kampaní funguje elektronicky priamo cez StartLab.

Kampaň posudzujeme ako celok, preto optimálne je, keď kampaň vytvoríte, pošlete ju na schválenie a následne ju môžeme spoločne doladiť.

Na tejto stránke, v návodoch a podmienkach schvaľovania kampane nájdete všetky potrebné informácie, navigovať vás bude aj samotný formulár vytvárania kampane.

StartLab je možné využiť na financovanie akéhokoľvek verejnoprospešného projektu či produktu, ktorý možno zradiť do niektorej z týchto oblastí:

 • rozvoj, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • tvorba a rozvoj občianskej spoločnosti,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a rozvoj zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • rozvoj vedy a výskumu
 • rozvoj vzdelávania a telovýchovy

Ďalšie informácie nájdete v časti Podmienky schvaľovania kampane.

Niekedy sa vám projekt môže zdať ako nie vhodný na našu platformu, no nemusí to tak byť. Ak si nie ste istý, kontaktujte nás.
Poplatok za využitie StartLabu sa platí iba v prípade úspešnej kampane a je približne 3 - 4 % z vyzbieranej sumy, nikdy nie viac ako 7%.

Ako to?

V treťom kroku procesu podpory kampane majú podporovatelia možnosť prispieť na zníženie vášho poplatku. Podľa toho, koľko ľudí a akou sumou sa rozhodne pomôcť vám aj touto cestou, o to nižšiu sumu budete platiť.
Príklad: kampaň podporí 100 ľudí, každý sumou 30 eur. Ak každý z nich pošle jedno euro navyše, celková vyzbieraná suma na projekt bude 3 000 eur a 100 eur na poplatok.
Zo získanej sumy 3 000 eur tak nebudete platiť  poplatok 210 eur (7 %), ale iba 110 eur (210-100). V prípade, že príspevky pokryjú celkovú výšku poplatku 7 %, za využitie platformy nebudete platiť nič.
Aby sme sumu, z ktorej budete platiť poplatok nenavyšovali, príspevky pridané v treťom kroku nie sú do cieľovej sumy zarátané.
Celková suma, ktorú vám po skončení kampane príde na účet, sa vypočítava takto:
 • suma získaná v kampani mínus bankové poplatky (< 1 %) mínus poplatok za využitie StartLabu (cca 3,5 %)

V prípade neúspešnej kampane, všetky získané prostriedky, ktoré však nestačili na naplnenie cieľovej sumy, podporovateľom vrátime. V takom prípade za využitie platformy neplatíte nič.

Základná cieľová suma je minimálna suma, ktorú potrebujete na realizáciu vášho projektu a uvádzate ju pri vytváraní kampane. Pre vyplatenie peňazí je potrebné tento cieľ dosiahnuť.
Po naplnení cieľovej sumy si môžete pridať ďalšie ciele: zlepšenia či rozšírenia projektu.

Ďalšie ciele môžete pridať naraz po dosiahnutí základnej cieľovej sumy, alebo postupne vždy po tom, ako naplníte predošlý (odporúčame). Ďalšie cieľové sumy pre vyplatenie peňazí nie je potrebné naplniť.

Napríklad: plánujete zorganizovať sériu diskusií na tému duševného zdravia. Vašim cieľom je organizácia prednášky v piatich slovenských mestách s 3 prednášajúcimi.
Po dosiahnutí minimálnej sumy, ktorú na to potrebujete, môžete pridať ďalšie ciele: prednáška v ďalších mestách, zabezpečenie viacerých prednášajúcich či doplnenie podujatí o sprievodný program.
Prostredníctvom ďalších cieľov môžete kampaň udržiavať živú aj po tom, ako sa vám základný cieľ podarilo dosiahnuť.
Vaša cieľová suma tak napokon môže vyzerať napríklad aj takto:
Pred spustením kampane si nastavujete prvý, základný cieľ: realizáciu projektu v jeho najskromnejšej, základnej verzii. Je možné, že odmeny, ktoré v kampani budete ponúkať, sú na tento cieľ viazané, preto je pre vyplatenie peňazí potrebné túto cieľovú sumu dosiahnuť.
Po naplnení tohto cieľa môžete do kampane pridať nové ciele a tak projekt rozšíriť, zlepšiť či získať peniaze pre iné verejnoprospešné ciele. Novým cieľom je vhodné prispôsobiť aj popis projektu.
Pre vyplatenie peňazí nie je potrebné ďalšie cieľové sumy naplniť - vyplatené vám budú všetky prostriedky, ktoré v kampani získate.

V prípade, že kampaň v čase svojho trvania nenaplnila základnú cieľovú sumu, všetkým podporovateľom ich príspevky do 5 dní od skončenia kampane vrátime. V takom prípade nie ste povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny a neplatíte žiadne poplatky.

Pre vyplatenie peňazí je potrebné naplniť iba prvú, základnú cieľovú sumu.

Áno, môže. Príspevky nad rámec cieľovej sumy môžete využiť na ľubovoľný verejnoprospešný účel, alebo si môžete nastaviť ďalšie ciele na rozšírenie či zlepšenie projektu.

Fungujeme na princípe odmeňového crowdfundingu, prostredníctvom odmien zvyšujete motiváciu ľudí váš projekt podporiť. Povinné sú minimálne 3 druhy odmien, odporúčame aspoň 5.

Odmeny nemusia byť finančne nákladné, pri ich vymýšľaní môžete zvoliť viaceré prístupy.

Nie, video nie je povinné, no kampani môže výrazne pomôcť. Netreba sa báť, určite ho zvládnete pripraviť aj sami.

Na výber máte viacero možností:
 1. Prostredníctvom tzv. Odkazov. Tie si budete vytvárať postupne počas trvania kampane.
 2. Prostredníctvom tretích strán – prepojením so službami:
Kódy na sledovanie je potrebné vložiť v štvrtom, sumarizačnom kroku predtým, ako kampaň pošlete na schválenie.

Žiaľ, StartLab nie je dostupný v iných jazykových verziách. Zameriavame sa predovšetkým na naše lokálne, slovenské prostredie.

Nie. Oveľa lepšie je fokusovať sa na jednu kampaň ako štiepiť jej potenciál medzi viaceré; navyše by to na ľudí mohlo pôsobiť mätúco.

V roku 2022 máme dohodnutú matchingovú spoluprácu s partnerami:
Ak sa váš projekt týka niektorej z uvedených oblastí, pred odoslaním kampane na schválenie, zaškrtnite možnosť žiadosti o matching.
Ku kampani vieme priradiť aj matchingového partnera, ktorého si nájdete sami. V takom prípade nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme emailové potvrdenie štatutára spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera.
Matching je možné ku kampani pridať iba pred jej schválením.