Partneri

StartLab je projektom Nadácie Centra pre filantropiu. Jej poslaním je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Vznik a prevádzka tohto projektu je možná vďaka spolupráci s nasledovnými partnermi:


Nadácia SPP podporila prevádzku StartLab v jej začiatkoch a naviac sa rozhodla formou matchingu podporiť vybrané projekty, ktoré spadajú do jej prioritných oblastí: rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora charitatívnych a filantropických aktivít a regionálny a komunitný rozvoj.


Nadácia finančne prispela na programovanie našej platformy v jej začiatkoch a formou matchingu podporila viaceré projekty v oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie.Denník N je prvý slovenský denník a online médium plne financované z príjmu od predplatiteľov. Svojimi úspešnými kampaňami pomohol dostať StartLab do širšieho povedomia ľudí a v súčasnosti pomáha vybraných kampaniam formou uvoľnenia PR priestoru za zvýhodnených podmienok.

Nadácia Volkswagen Slovakia už dvanásty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život" v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Svoju pomoc vo významnej miere orientuje aj na oblasť znevýhodnených a detí v núdzi.